بررسی شاخص های زیست محیطی موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر سمنان)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

چکیده
کیفیت زندگی شهری، ساختاری چند بعدی، متشکل از تعدادی حوزه های مستقل از جمله سلامت فیزیکی و روانی، روابط اجتماعی، نقش های کارکردی و احساس رضایت از زندگی است بنابراین علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی را نیز مد نظر قرار می دهد. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت کیفیت زندگی بر اساس شاخص های محیط زیستی از نظر ساکنان شهر سمنان است که در قالب تکمیل پرسشنامه میدانی انجام شد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون روش آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه و همچنین همبستگی اسپیرمن تحلیل شده و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد در شهر سمنان، به ترتیب شاخص های کیفیت محیطی و کیفیت واحد مسکونی در سطح مطلوب، شاخص هویت و روابط اجتماعی در سطح متوسط کیفیت و به ترتیب شاخص های کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی به خدمات، حمل و نقل عمومی و نشاط در فضاهای محلی، پایین تر از سطح متوسط کیفیت قرار گرفته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد از نظر شهروندان شهر سمنان به ترتیب شاخص نشاط در فضاهای محلی، هویت و روابط اجتماعی، کیفیت واحد مسکونی، حمل و نقل عمومی، کیفیت فضاهای عمومی در محله، کیفیت محیطی و دسترسی به خدمات از اهمیت برخوردارند. همچنین با توجه به نتایج مشخص شد بین میزان تحصیلات و رضایتمندی از کیفیت زندگی رابطه ای وجود ندارد و بین میزان درآمد و رضایتمندی از کیفیت زندگی در شهر سمنان رابطه ای بسیار ضعیف با جهت مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of environmental indicators affecting citizens' satisfaction with the quality of urban living environment (Case study: Semnan)

نویسندگان [English]

  • zeinab karkehabadi 2
  • komeil abdi 2
2 Islamic Azad University of Semnan
چکیده [English]

Abstract

Urban resident life quality is a multidimentional construction including of several independent domain such as physical and mental health ,social relations , functional roles and life satisfaction .so , addition to economic problems this study investigated social and enviromental concerns.Quality of life has devoted a great deal of research in recent decades and has been closely linked to the political, social and applied fields, such as urban and regional planning, health promotion, research into social, economic, and psychological indicators. In this regard , basic purpose of the research is study of life quality according to enviromental indicators from inhabitant of Seman perspective swhich ran by filling field questionnaires . the data are extracted by the SPSS Software and statiscal approaches such as single item T test and multidimentional hierarchy regression and also analized by the Spearman correlation and its validity is measured by Chronbach”s Alpha test. accordingly , findings of this study presented that enviromental and residential unit”s quality have ideal position , identity and social relation indicator are in the average quality level and public spaces quality and access to service , public transportation are in the lowest level . also finding of this study showed that from citizen perspective , esprit in local spaces , identity and social relations , residential units quality , public trasportation , public spaces and enviromental quality ,access to service , respectively have important level quality . also indicated that there wasn”t any relation between life satisfaction and education degree and but there was relation between income and life satisfaction with positive bias . ve bias

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Quality of life"
  • "environmental quality"
  • "Environmental Indicators"
  • "satisfaction"
  • "Semnan"