دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 1-262 
6. پهنه‌بندی توسعۀ کارست‌سطحی در توده آهکی بیستون با استفاده از مدل منطق‌فازی

صفحه 89-106

10.30488/gps.2019.91054

علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان؛ حمید غلامی؛ مریم جعفری اقدم


14. تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

صفحه 213-232

10.30488/gps.2019.91873

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری