-


-بهرامی، شهرام، محمد معتمدی‌راد و الهه اکبری. 1392. برسی تأثیر تکتونیک در ویژگی­های کمی شبکه­ی زهکشی (چهار حوضه­ زهکشی در شمال شرق ایران)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره­ دوازدهم، صفحات 85-102.
2-پورکرمانی، محسن و شهبازرادفر. 1384. ریخت زمین ساخت گسل کوهبنان، مجله­ی علوم زمین، سال پانزدهم، شماره­ی 58، صفحات 166-183.
3-حبیب الهیان، محمود و محمدحسین رامشت. 1390. کاربرد شاخص­های ارزیابی تکتونیک جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی بخش علیای زاینده رود، جغرافیا و توسعه، شماره­ی 26، صفحات 99-112.
4-خیام، مقصود و داود مختاری کشکی. 1381. ارزیابی عملکرد فعالیت­های تکتونیکی بر اساس ژئومورفولوژی مخروط­افکنه­­ها (مطالعه­ موردی: مخروط­افکنه­های دامنه­ی شمالی میشوداغ)، پژوهش­های جغرافیایی شماره 44، صفحات 1-10.
5-رامشت، محمد حسین؛ عبدالله سیف؛ سمیه سادات شاه زیدی و مژگان انتظاری. 1388. تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط­افکنه درختگان در منطقه­ی شهداد کرمان، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 6، صفحات 29-46.
6-رضایی مقدم، محمد حسین. 1374. پژوهش در تشکیل کوهپایه­ها و دشت­های انباشته­ی دامنه­ی جنوبی میشوداغ، پایان­نامه­ دکتری، استاد راهنما: مقصود خیام،  دانشگاه تبریز، گروه جغرافیا.
7-رضایی مقدم، محمد حسین؛ غلامرضا مقامی مقیم و معصومه رجبی. 1384. عوامل مؤثر درشکل­گیری و گسترش مخروط­افکنه­ی رودخانه­ی روئین در دامنه­ جنوبی آلاداغ در شمال شرق ایران، فصل­نامه­ی تحقیقات جغرافیایی، شماره­ 79، صفحات 64-80.
8-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه­های توپوگرافی 50000/1 جغتای، نقاب، حکم­آباد، دلبر، مهر، ریواده.
9-سازمان زمین­شناسی کشور، نقشه­ی زمین­شناسی 10000/1، شیت جغتای.
10-سازمان زمین­شناسی کشور، نقشه­های زمین­شناسی 250000/1، شیت­های سبزوار، جاجرم.
11-سازمان نقشه­برداری کشور، نقشه قابلیت ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه­ی میامی و سبزوار.
12-سلیمانی، شهریار. 1378. بررسی مورفوتکتونیک و حرکات تکتونیکی جوان در منطقه تهران– کرج. مجموعه مقالات سومین کنفرانس زلزله­شناسی و مهندس زلزله، جلد سوم، تهران، پژوهشگاه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندس زلزله.
13-سیف، عبداله و قاسم خسروی. 1389. بررسی تکنونیک فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه­ی فارسان، مجله­ی پژوهش‌های جغرافیایی، شماره­ی 74، صص 125- 146.
14-عباس‌نژاد، احمد. 1375. پژوهش­های ژئومورفولوژی دشت رفسنجان، پایان­نامه­ی دکتری، استاد راهنما : مقصود خیام دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، گروه جغرافیا.
15-علائی طالقانی، محمود. 1382. ژئومورفولوژی ایران. تهران، نشر قومس.
16-گورابی، ابوالقاسم و احمد نوحه­گر. 1386. شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال با حوضه­ی آبخیز درکه، پژوهش­های جغرافیایی، شماره­ی 6، صفحات 177- 179.
17-ملک، علیرضا. 1377. کاربرد شاخص­های مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی بخش­های جنوبی البرز مرکزی، پایان­نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: احمد زمانی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم پایه (زمین‌شناسی).
18-مختاری، داود. 1386. تحلیل­های زمین ساخت-رسوبی چاله­ی تکتونیکی و در حال گسترش مرند، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره­ 60، صفحات 129- 146.
19-مختاری کشکی، داود؛ فریبا کرمی و مریم بیاتی. 1386. اشکال مختلف مخروط­افکنه­ای در اطراف توده­ی کوهستانی میشوداغ (شمال غرب ایران) با تأکید بر نقش فعالیت­های تکتونیکی کواترنر در ایجاد آن­ها، فصل­نامه­ی مدرس علوم انسانی، صفحات 257-292.
20-مقصودی، مهران. 1378. بررسی عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط­افکنه­ها (مطالعه­ی موردی: مخروط­افکنه جاجرود)، پژوهش جغرافیایی، شماره­ی 65، صفحات 73-92.
21-مقصودی، مهران و سجاد باقری. 1388. بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول مخروط­افکنه‌ها (مطالعه­ موردی: مخروط­افکنه‌های تاقدیس قلاجه)، مجله‌ جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره­ 12، صفحات 99-122.    
22-مقصودی، مهران؛ مریم جعفری اقدم؛ سجاد باقری سید شکری و مسعود مینای