تعیین وسنجش شاخص‌های جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان.

2 پژوهشگر پسادکتری مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان.

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

چکیده

از آن­جا که فضاهای شهری امروزه مولفه­ای برای وقوع نابهنجاری­های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می­باشد، بنابراین بررسی جنبه­های کیفی و کمّی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل میزان جرائم و بزهکاری در سطح شهرستان­های استان فارس با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند معیاره TOPSIS و SAW است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کاربردی است و برای انجام پژوهش از داده­های سال­نامۀ آماری سال 1394 استفاده گردیده است و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار آماری EXCEL استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک TOPSIS گویای آن است که شهرستان شیراز با امتیاز (1) به عنوان ناامن­ترین ناحیه از لحاظ جرم و بزهکاری در سطح شهرستان­ها و شهرستان­­ سروستان با امتیاز(005/0) به عنوان امن­ترین ناحیه از لحاظ جرم و بزهکاری در سطح شهرستان­های استان فارس می­باشند. نتایج با استفاده از تکنیک SAW نیز نشان­دهنده بیش­ترین جرم و بزهکاری در شهرستان­ شیراز با امتیاز (544/0) و کمترین جرم و بزهکاری درشهرستان سروستان با امتیاز (003/0) قرار دارد. در این میان، شهرستان شیراز دارای بدترین وضع از نظر شاخص­های یاد شده است و وضعیت آن طی چند سال اخیر به دلیل مهاجرت­هایی که به این شهرستان صورت گرفته بغرنج­تر شده است. در آخر هم برای نتیجه­گیری بهتر نقشۀ پراکندگی فضایی میزان جرم و بزهکاری استان فارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد نمایش قرار گرفته است. با توجه به نقشۀ مورد نظر شهرستان­های شیراز و سروستان که دارای بدترین و بهترین وضع از لحاظ شاخص­های جرم و بزهکاری می­باشند در کنار یکدیگر قرار گرفته ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of inequality city of the province of the crime indicators using quantitative techniques

نویسندگان [English]

 • Alireza Khajeh shahkoii 1
 • Amir Gorbani 2
 • Mostafa Dehdari 3
 • Ebrahim Moamari 3
 • Seyed Alireza Ebrahimi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Since urban areas are urban component to the disorder and the absence of security in the city, so the qualitative and quantitative analysis of the aspects of security, both physically and socially, in urban areas is essential. This study aims to analyze the crime and delinquency in the cities of Fars province with multi-criteria decision-making methods of TOPSIS and SAW. This research method is analytical and practical approach to the study of the data Statistical Yearbook 1392 is used as well as for data analysis and statistical software EXCEL is used. The results using TOPSIS technique suggest that the city of Shiraz with a score of (1) is the most insecure areas of crime and Sarvestan city with a score of (0.005) as the lowest crime rate in the province. Results using the SAW technique also represent the highest crime rate in the city of Shiraz (0.544) and the lowest crime rate in the city Sarvestan with (0.003). Moreover, the city of Shiraz has had the worst status over the last few years that is becoming more complex due to immigration that took place in the city.Results using the SAW technique also represent the highest crime rate in the city of Shiraz (0.544) and the lowest crime rate in the city Sarvestan with (0.003). Moreover, the city of Shiraz has had the worst status over the last few years that is becoming more complex due to immigration that took place in the city city.security, techniques, TOPSIS, ranked SAW, Fars province

کلیدواژه‌ها [English]

 • security
 • techniques
 • TOPSIS
 • ranked SAW
 • Fars province
 1. منابع

  1. احمدی مقدم، اسماعیل، 1389. امنیت اجتماعی و هویت، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی 163-133.
  2. احمدی­پور، زهرا؛ قصری، محمد؛ جانپرور، محسن. 1390. ارزیابی عوامل موثر بر امنیت شهر تهران در سه نقطه تهران (میدان تجریش، میدان انقلاب و میدان شوش) ، مجله پلیس بوشهر، شماره دوازدهم.
  3. بزی، خدارحم، ابراهیم معمری، 1396. تبیین و تحلیل نابرابری‌های خدمات توسعۀ سلامت و بهداشت با استفاده از روش‌های تصمیم‎گیری چند معیاره ( نمونۀ موردی: استان گلستان) ، مجله جغرافیا و توسعه، دوره 15، شماره 49 زمستان 1396 صفحه 97-116.
  4. بزی، خدارحم؛ صیادسالار، یاسین، ابراهیم معمری. 1398. مانیتورینگ و ردیابی نابرابری خدمات و امکانات درون شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر گرگان) ،جغرافیای اجتماعی شهری، سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 29-42.
  5. بهزاد، داوود. 1381. سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره6.
  6. بیات، بهرام. 1388. جامعه­شناسی احساس امنیت، تهران: امیرکبیر.
  7. پرهیز، فریاد. 1389. تحلیل فضایی-کالبدی ناهنجاری‌های اجتماعی در مناطق اسکان غیر رسمی، مورد مطالعه: منطقه اسکان غیر رسمی اسلام آباد در شهر زنجان، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، ابوالفضل مشکینی، دانشگاه زنجان.
  8. پور­احمد، احمد؛ عیوضلو، محمود؛ حامد، محبوبه؛ عیوضلو، داوود؛ رضایی، فرشته. 1391. بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی، مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت"، مجله پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، شماره1، بهار1391، صص:20-1.
  9. ترابی، یوسف و گودرزی، آیت. 1384.  ارزش­ها و امنیت اجتماعی ، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم.
  10. خلیلی، رضا. 1381. مهاجرت نخبگان، پدیده­ای اجتماعی یا موضوع امنیتی ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.
  11. رجبی­پور، محمود. 1384. درآمدی بر عوامل موثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه­های امنیت عمومی، پلیس، مجموعه مقالات2، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
  12. رحیمی، رسول. 1387. بررسی عوامل اجتماعی و امنیتی موثر بر احساس امنیت شهروندان، منطقه 17 تهران سال 1387، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی اطلاعات، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی.
  13. سازمان آمار ایران، سالنامه آماری استان فارس، سال1394.
  14. صارمی، حمیدرضا. 1389. تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام، فصلنامه هویت شهر، سال چهارم، شماره6، صص 118-107.
  15. صالحی امیری، سید‌رضا. خدائی، زهرا و پورخیری، علی. 1390. شاخص­های تحلیل امنیت در فضاهای شهری، سومین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
  16. صالحی، اسماعیل. 1387. ویژگی­های محیطی فضاهای شهری امن، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی و معماری، چاپ اول، تهران.
  17. صحنه، بهمن. ابراهیم معمری، 1396. اولویت‌بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن (نمونه موردی: شهرستان‌های استان گلستان)، مجله برنامه‌ریزی منطقه­ای، دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 15-24.
  18. قرایی، فریبا. راد جهانبانی، نفیسه، رشیدپور، نازیلا. 1389. بررسی و سنجش حس امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی، شهر تایباد ، فصلنامه جغرافیا سال هشتم، شماره 25، صص46-25.
  19. کامران، حسن، شعاع بر آبادی، علی، 1389. بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر تایباد ، فصلنامه جغرافیا، سال هشتم، شماره25، صص46-25.
  20. کرامتی، مهدی. 1385. بررسی میزان احساس امنیت در بین شهروندان کشور، پیمایش دوم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم شماره8و7.
  21. کلانتری، محسن و توکلی، مهدی. 1386. شناسایی و تحلیل کانون­های جرم خیز شهری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، پلیس پیشگیری نیروی انتظامی،2(2): 75.
  22. گزارش سازمان بهداشت جهانی، 1998، 271.
  23. لنگ، جان، 1381. آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی­­­فر، انتشارات مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره2.
  24. مازلو، آبراهام، 1375. به سوی روانشناسی بودن، ترجمه احمد رضوانی، چاپ سوم، تهران، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی مشهد.
  25. مسعودی، محمدباقر، معمری، ابراهیم؛ معمری، فرهاد، 1397. سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 8، شماره 28، تابستان 1397،صفحه 209-222.
  26. مسعودی، محمدباقر؛ معمری، ابراهیم؛ معمری، فرهاد، 1398. بررسی پراکنش فضایی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری-روستایی با تأکید بر شاخص‌های آموزشی در پهنۀ استان گلستان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 9، شماره 34، زمستان 1398،صفحه 245-260
  27. موسوی، سید یعقوب. 1378. جامعه­شناختی جرایم شهری ، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 14(150)، ص91.
  28. نبوی، سید عبدالحسین؛ حسین‌زاده، علی‌حسین؛ حسینی، هاجر، 1388. بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی سال دهم، شماره2.
  29. نویدنیا، منیژه. 1390. اولویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف شهر تهران ، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره دوم، صص99-87.
  30. الیاس­زاده مقدم، نصرالدین؛ ضابطیان، الهام. 1389. بررسی شاخص­های برنامه­ریزی شهری موثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، شماره44.
   1. Ackah, Y. 2000. Fear of Crime among an Immigrant Population in the Washington, DC Metroplitan Area. Journal of Black Studies, 30(4): 553-573.
   2. Brownlow, Alec, 2005. A geography of men_s fear, Department of Geography and Urban Studies, Temple University, Philadelphia, PA 19122, Geoforum 36, www.elsevier.com/locate/geoforum.
   3. Dias, L. et al. 2007. “Urban security and spatial behavior, syntactic and perceptual analysis of the central area of Porto Alegre”. 6th international Space Syntax Symposium. Istanbul.
   4. Foster, S. Knuiman, M. Villanueva, K. Wood, L. Christian, H. Giles-Corti, B. 2014. ”Does walkable neighbourhood design influence the association between objective crime and walking?” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:100.
   5. Harald E.W. 2008. The intergenerational transmission of social capital, its meaning for crime in adolescence, and for offending in early adulthood. The Ohio State University. Dissertation Ph.D., the Ohio State University. 175 pages; AAT 3325707. http://proquest.umi.com.
   6. Kang, J. 2009. Victimization and involvement in social control: Effects of neighborhood conditions. Dissertation, Ph.D., City University of New York, 2009, 175 pages; AAT 3379218. http://proquest.umi.com
   7. Leila Joolaee, Behrouz Behrouzi-Rad, Hamid-Reza Esmaeili and Omid Tabiee, 2001. Sivand Dam as an Alternative Wetland for Wintering Waterbirds in Fars Province, Southern Iran. Podoces, 6(2): 130-134.
   8. Lindstron, M and others, 2003. Social eapital and sense of insecurity in the neigh bourhoods a population- based multilevel analysis in malmo- Sweden – social science & Medicine, 56(5): 1111-1120.
   9. MONCHUK, L. and Armitage, R. 2010. "1999 to 2009: Re-Evaluating Secured by Design (SBD) Housing in West Yorkshire."
   10. Paul, E., Rachel, A., Leanne, M., Ben, C. 2013. ”Crime Prevention Through Environmental Design in the United Arab Emirates: A Suitable Case for Reorientation? “Built Environment, 39(1): 92-113, Publisher: Alexandrine Press
   11. Siebel, walter, and Wehrheim, J. 2003. security and the urban public sphere, the German Journal of urban studies, 42(2).