داوران

  

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عباسعلی آروین اسپنانی رئیس دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر
مریم آق آتابای عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
اسماعیل آقائی زاده عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
محسن آقایاری هیر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
سجاد اباذرلو استاد گروه علوم پایه دانشکده شهید مطهری و دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل شمالغرب کشور و مدیر امور پدافند غیرعامل مشانیر
عیسی ابراهیم زاده زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
محسن احدنژاد روشتی دانشگاه زنجان
حسن احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
عباس احمدی هیات علمی دانشگاه تهران
مظهر احمدی دانشگاه خوارزمی تهران-دانشگاه پیام نور تهران
صالح ارخی دانشگاه گلستان
احمد افروزیان هیات علمی جهاد دانشگاهی
مهری اکبری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مصطفی امیرفخریان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
آرش امینی استاد
کیومرث ایراندوست دانشگاه کردستان. گروه شهرسازی
حسن ایزدی دانشگاه شیراز
مصطفی ایستگلدی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا
بهرام ایمانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر بای مدیرگروه دانشگاه
مسعود بختیاری کیا استادیار
سیدعلی بدری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
خدارحم بزی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
خدیجه بوزر جمهری دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
نادر بیرودیان بازنشسته
پریسا بیکی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مجتبی پالوچ رئیس گروه توسعه روستایی مرکز اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
مهدیه پژوهان فر هیات علمی
علی پناهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدرضا پودینه هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
راحله پودینه پیر مدرس دانشگاه ملی زابل
سید موسی پورموسوی مشاور شهردار تهران
زینب تاجیک دانشگاه اصفهان
زهرا تردست دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود تقوایی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
غلامرضا جانبازقبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محسن جان پرور هیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ایرج جباری هیأت علمی دانشگاه رازی
حبیب جباری معاون توسعه روستایی امور برنامه ریزی ، آمایش سرزمین و محیط زیست /سازمان برنامه و بودجه کشور
وجیهه جلائیان بخشنده عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
لیلا جلال آبادی گروه گردشگری و هتلداری ، مجتمع آموزش عالی بم
فاطمه جهانی شکیب استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه بیرجند
عیسی جوکار سرهنگی عضو هیأت علمی دانشگاه
شهرام چرخان گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران.
حسین حاتمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
کیومرث حبیبی دانشگاه کردستان
مهدی حسام دانشگاه گیلان
سید علی حسینی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی حسینی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جهانگیر حیدری هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
حسن حیدری استاد
سوسن حیدری دانشجوی دکترای آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران. تهران
محمدامین خراسانی استادیار/ دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
محمود خسروی عضو هیات علمی دانشگاه زاهدان
دکتر محمدعلی خلیجی استادیار گروه شهرسازی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
غلامعی خمر عضو هیئت علمی دانشگاه ملی زابل
علیرضا خواجه شاهکوهی عضو هیات علمی
فرامرز خوش اخلاق عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
غلامرضا خوش فر عضو هیأت علمی / دانشگاه گلستان
هاشم داداش پور دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا دربان آستانه
ابوالفضل دنکوب استاد
اسداله دیوسالار دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سمیه ذهاب ناظوری دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس
طاها ربانی تهران- اشرفی اصفهانی - خ 22 بهمن- خ حاج سید احمدی
سیدعباس رجایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آنامرادنژاد رحیم بردی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محسن رضائی عارفی استادیار دانشگاه آزاد مشهد
منصور رضاعلی مدیر داخلی مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، موسسه جغرافیا، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی مدیر گروه
محمد رضا رضوانی استاد دانشگاه تهران
مجتبی رفیعیان
شهرام روستایی دانشگاه تبریز
شهریور روستایی دانشگاه تبریز
غلامرضا روشن دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه گلستان
وحید ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سجاد زلفی گل پژوهشگر دکتری طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
احمد زنگانه دانشیاریار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه خوارزمی تهران
علی زنگی آبادی دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
بهروز سبحانی عضو هیات علمی
ژیلا سجادی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
حمدالله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی سعیدی دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محسن سقائی هیات علمی
مهدی سقایی هیات علمی ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
ریحانه سلطانی مقدس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
عبدالرسول سلمان ماهینی استاد
اسمعیل شاهکویی هیئت علمی -گروه جغرافیا .دانشکده علوم انسانی .دانشگاه گلستان
حمید شایان استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
شعبان شتایی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
وحید شجاعی استادیار
محمدشریف شریف زاده استاد
آ شریفی کیا استاد
ناصر شفیعی ثابت عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
امیر شکیبامنش دانشگاه هنر تهران
علی شماعی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
علی شمس الدینی هیات علمی دانشگاه آزاد مرودشت
علی اکبر شمسی پور دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
رستم صابری فر دانشگاه پیام نور/هیات علمی
علی صادقی دانشیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان تهران
صادق صالحی عضو هیات علمی و مدیر مسول فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری
بهمن صحنه استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
اعظم صفرآبادی دانشگاه
رضا صمدی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محمود ضیایی استاد
مصطفی طالشی دانشگاه پیام نور
علیرضا طبرسا استاد
نقی طبرسا عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان
محسن عادلی گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه یزد
غلامحسین عبدالله زاده استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید عبدی ندارد
بختیار عزت پناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
جلال عظیمی آملی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سید علی علوی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل علی اکبری دانشیار
کتایون علیزاده استاد
سمیه عمادالدین دانشگاه گلستان
هادی عمرانی استاد
علی اکبر عنابستانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین غضنفرپور عضو هیات علمی
کوزوش غلامی کوتنایی هیات علمی دانشگاه گلستان
محمود فال سلیمان استاد
فهیمه فدایی جزی گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران.
منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس
خدر فرجی راد استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمد فرخ‌زاد عضو هیات علمی/دانشگاه گلستان
زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
قدیر فیروزنیا استاد.دانشگاه پیام نور مرکز تهران
محمدعلی فیروزی استاد - دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد قادرمرزی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی،تهران ایران
ایرج قادری مطلق دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مریم قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قاسمی خوازانی استاد
عبدالعظیم قانقرمه
مصطفی قدمی استاد
رامین قربانی دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی قرخلو استاد
سیروس قنبری دانشیاریارجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.
عزت اله قنواتی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
مرتضی قورچی عضو هیئت علمی ، گروه جغرافیای انسانی و برنامه ریزی فضایی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.
یوسف قویدل رحیمی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف قویدل رحیمی دانشگاه تربیت مدرس
حسین کتولی
حسین کریم زاده استاد
جلال کریمی استادیار دانشگاه گلستان
مصطفی کریمی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمدرضا کنعانی دانشگاه اصفهان
سمیه گلدوی استادیار گروه علوم و مهندسی آب - مرکز آموزش عالی کاشمر
علی گلی دانشگاه شیراز، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
امیر گندم کار هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
ابوالقاسم گورابی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
رضا لحمیان استادیار گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران
قاسم لرستانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
فیروز مجرد دانشیار گروه جغرافیا- دانشگاه رازی کرمانشاه
وحید محمد نژاد
سعدی محمدی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مصطفی محمدی ده چشمه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین مختاری هشی هیات علمی دانشگاه اصفهان
امیدعلی مرادی استاد
خسرو مزرعی عضو هیأت علمی دانشگاه
ب مسعودی
مهدی مشرفی استانداری
ابوالفضل مشکینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
مهران مقصودی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
احمد ملکان کارشناس گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
سعید ملکی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل مهاجر
حافظ مهدنژاد گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسداباد، ایران
علی مهدی دانشجوی سال آخر دکتری جغرافیا دانشگاه تهران
آزاده مهری دکتری آمایش محیط زیست
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
جمشید مولودی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیّد محمّد میرتقیان رودسری دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
جعفر میرکتولی هیات علمی/دانشگاه گلستان
سید حامد میرکریمی گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست دانشکده شیلات و محیط زیست داشنگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمودرضا میرلطفی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زابل
جواد میکانیکی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بیرجند
عل اکبر نجفی کانی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
کاظم نصرتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
کامران نصیراحمدی رییس اداره آموزش و پژوهش مرکز تحقیقات و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
عبدالحمید نظری عضو هئیت علمی پیام نور
حسین نظم فر عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن نظیف گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه جامع گلستان، گرگان، ایران
کیومرث نعیمی مطالعات میان‌رشته‌ای گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالمجید نورتقانی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
محمد ویسیان پژوهشگر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجتبی یمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران