کتاب تصنیفی: نظریه ها و دیدگاه های نو در آمایش شهری جناب آقای دکتر جعفر میرکتولی توسط شورای نشر دانشگاه گلستان نمونه شناخته شد.

کتاب تصنیفی:
نظریه ها و دیدگاه های نو در آمایش شهری

جناب آقای  دکتر جعفر میرکتولی سردبیر محترم مجله 

(به عنوان نویسنده نخست) توسط شورای نشر دانشگاه گلستان نمونه شناخته شد.