استفاده از نرم افزار همانندجو

قابل توجه نویسندگان محترم

مدیریت مجله آمایش جغرافیایی فضا برای جلوگیری از تکرار مقالات و سرقت ادبی و تعیین صحت و سقم متن مقالات از نرم افزار همانند جو برای بررسی مقالات فرستاده شده استفاده می­کند.