شماره حساب

برای پرداخت هزینه داوری و چاپ : شماره حساب 210100004001092403021015 به نام  درآمد اختصاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریزی 372092478127480001274800000004