تفاهم نامه با انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

تفاهم نامه با انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران