اهداف و چشم انداز

اهداف چشم اندازآمایش جغرافیایی فضا

     آمایش جغرافیایی فضا دانشی میان رشته ای است. در برگیرنده سه بعد "فضا و مکان"، "فعالیت" و جمعیت" به صورت همزمان است. مجله آمایش جغرافیایی فضا از منظر دانش جغرافیا به این سه مقوله در آمایش فضا می پردازد .مقالاتی که فقط به یکی از این ابعاد بپردازد مورد پذیرش مجله نمی باشد. مقالاتی که صرفاً در سطح "بررسی و مطالعه"، "تجزیه و تحلیل " و " ارزیابی" باشند مورد پذیرش قرار نمی گیرند. تحلیل و ارایه راهکارهای دقیق ، مستند و عملی، از شرایط  چاپ مقالات علمی- پژوهشی در این مجله می باشد. تحقیقاتی که از منظر و اصول علم جغرافیا به موضوع  سیاستگذاری، تصمیم سازی ،برنامه ریزی، آمایش فضاها و مکان‌های جغرافیایی می پردازد  در اولویت چاپ در مجله آمایش جغرافیایی فضا قرار دارند.

 

   اولویت های پژوهشی مهم مجله آمایش جغرافیایی فضا :

-   بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود آمایش جغرافیایی فضا در کشور.

-   بررسی و شناسایی قابلیتهای دانش علوم جغرافیایی در آمایش فضا و توسعه منطقه ای با رویکرد آمایشی در افق آینده .

-  برنامه ریزی جهت بهینه سازی شبکه شهری ، نظام سلسله مراتبی سکونتگاهها و توسعه منطقه ایی و گذر از عدم تعادل های فضایی .

- مطالعه ، تحلیل و ارزیابی و برنامه ریزی در مقوله شبکه ارتباطی در عرصه هوایی ، زمینی و دریایی در راستای قابلیتهای منطقهایی و با معیارهای آمایشی .

- مدلسازی و تحلیل فضای شهری و منطقه ایی با استفاده از سامانه های GIS

- آمایش آیش های صنعتی ، نظامی و ریلی بزرگ و منطقه ای و توسعه منطقه ای ( مطالعهو ارزیابی وضعیت آیش ها در کشور، راهکارهای توسعه و بازسازی...)؛

-  تجزیه و تحلیل و طراحی مستندات آمایش جغرافیای فضا (مطالعه، ارزیابی و تدوین طرح های جامع، تفصیلی ... )و ارائه راهکارهای اجرایی آن ها؛برای مثال تعیین انواع کاربری ها؛

- حقوق آمایش جغرافیایی فضا و منطقه ای در ایران؛

-  آمایش شهری

- آمایش سواحل دریای ، شامل تحلیل فضایی، آینده پژوهی در راستای تغییر کاربری ها، چشم اندازها، طراحی مجدد فضاها...)؛

-  طرح ها، راهکارها و سیاست های تمرکززدایی در کلان شهرها

-  راهکارهای توسعه و آمایش مناطق روستایی:

-  مکان یابی جدید روستاها؛

-  تهیه مستندات؛

-  توسعه وبهبود ساختار فضایی، جمعیتی و اقتصادی مناطق روستایی؛

-  بررسی ابعاد سرزمین و استراتژی های آمایشی اطراف فرودگاه ها، صنایع، سدها و امکانات کلان سرزمینی؛

-  بررسی و تبیین زیرساخت های تشکیلاتی آمایش جغرافیایی فضا در ایران؛

-  راهکارهای مدیریت آمایش جغرافیایی فضا( از طریق مطالعات تطبیقی و... )؛

-بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش حاشیه‌نشینی و توسعه ناموزونشهرها و مناطق( کاهش اختلافات شمال- جنوب )؛

-  دولت و  آمایش جغرافیایی فضا

-   ضرورت سنجی، امکان سنجی و طراحی شهرهای جدید، میانی و استراتژیک در پهنه سرزمین،با رویکرد آمایشی؛

-   راهکارهای پیوند شهر و روستا از بعد عناصر جغرافیایی ، فضایی و اقتصادی

-   بررسی راهکارهای مهار اراضی به عنوان ابزار حیاتی و مدیریت یکپارچه سرزمین؛

- بررسی ، تحلیل و ارزیابی کانونهای بحران های فضایی، جمعیتی، زیست محیطی و اقتصادی در پهنه جغرافیای سرزمین و راهکارهای مقابله با آنها

- پدافند غیرعامل با رویکرد آمایش جغرافیایی فضا

- استراتژی های آمایشی در حوزه  زمین و مسکن

- مکان یابی و تحلیل مکان یابی کارکردها و خدمات در فضا

- امکان سنجی استقرار و تقویت نقش مناطق شامل خوشه های صنعتی، نقش بازرگانی ملی و بین المللی و . . .

- آلودگی های محیطی و برنامه های آمایشی مقابله با آن

- بررسی و تحلیل عدالت فضایی و سرزمینی و برنامه های مدیریتی مربوطه

- برنامه ریزی  توسعه پایدار در مناطق

‏- راهبردهای آمایش جغرافیایی فضا در مناطق حساس، آسیب پذیر و پهنه های مرزی کشور