اخبار و اعلانات

کتاب تصنیفی: نظریه ها و دیدگاه های نو در آمایش شهری جناب آقای دکتر جعفر میرکتولی توسط شورای نشر دانشگاه گلستان نمونه شناخته شد.

کتاب تصنیفی:نظریه ها و دیدگاه های نو در آمایش شهری جناب آقای  دکتر جعفر میرکتولی سردبیر محترم مجله  (به عنوان نویسنده نخست) توسط شورای نشر دانشگاه گلستان نمونه شناخته شد.

مطالعه بیشتر

شماره حساب

برای پرداخت هزینه داوری و چاپ : شماره حساب 210100004001092403021015 به نام  درآمد اختصاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریزی 372092478127480001274800000004  

مطالعه بیشتر

استفاده از نرم افزار همانندجو

قابل توجه نویسندگان محترم مدیریت مجله آمایش جغرافیایی فضا برای جلوگیری از تکرار مقالات و سرقت ادبی و تعیین صحت و سقم متن مقالات از نرم افزار همانند جو برای بررسی مقالات فرستاده شده استفاده می­کند.

مطالعه بیشتر

اضافه کردن شناسه 372092478127480001274800000004در فیشهای بانکی

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

مطالعه بیشتر