تحلیل الگوی فضایی سرمایه‌گذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه کلان‌شهرها مهم‌ترین واحدهای فضایی فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی از یکسو و مظهر بلافصل این مناسبات می‌باشند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و گسسته گسترده‌ای به وجود آورده و به محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شده‌اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی الگوی سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می‌پردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اهواز از داده‌های مکانی و فضایی، داده‌ها و گزارش‌های طرح‌های توسعه شهری اهواز استفاده می‌شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد. برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی، مدل موران و لکه‌های داغ در محیط نرم‌افزار ARC GIS استفاده‌شده و درنهایت به‌منظور نمایش تغییرات سرمایه‌گذاری مسکن از مدل Change Detection استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود افتراق مکانی و فضایی گسترده در بین محلات شهری اهواز و الگوی موجود ساخت‌وساز مسکن و سرمایه‌گذاری آن متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مدیریت شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه‌های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آن‌ها پاسخ دهد. الگوی سرمایه‌گذاری مسکن در کلان‌شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کرده و در بحث سیاست‌گذاری مسکن، گروه‌های بیشتری از نظام رسمی برنامه‌ریزی خارج‌شده و در شکل‌گیری این پدیده علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست‌محیطی و اجتماعی باعث شکاف در برخورداری از اساسی‌ترین حق به شهر گروه‌های متفاوت جامعه در ارتباط با نیاز سکونتی شده‌اند. بازتاب کالبدی آن به‌صورت گسترش بافت‌های حاشیه‌نشین، اراضی قهوه‌ای و بافت فرسوده در سطح محلات شهری اهواز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial Pattern of Housing Investment from the Perspective of the Political Economy of Space (Case Study: Ahvaz Metropolis)

نویسندگان [English]

 • fateme piri 1
 • Saeed Amanpour 2
 • Abolfazl Meshkini 3
1 phD Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The housing sector is one of the key pillars and economic sectors with wide direct and indirect effects on the country's economic sectors and macroeconomic variables. The mobility of this sector makes other sectors of an economy prosper. On the other hand, price fluctuations and the formation of the housing bubble hit the actual housing applicants, making it difficult to distribute economic resources on a large scale. In all of this, the expansion of real estate commodities has exacerbated the conflict between the notion of housing as a basic need, once considered a social right. In fact, the interaction of housing market actors, including intermediary investors, shapes the price trend. These actors operate based on conflicting interests and heterogeneous goals. The experiences, attitudes and expectations of the actors affect the housing demand in the market, the periods of boom and bust of the housing market, and finally, the price fluctuations. The city of Ahvaz, as one of the major metropolises of the country, has witnessed profound changes and transformations in its physical, economic, and socio-cultural construction, which including the construction of railways and creation of heavy industries such as steel, oil and gas industries, agro-industry, and the creation of industrial estates cause reconstruction in dimensions of economic, physical, socio-cultural, and urban context in the metropolis of Ahvaz, which effect on the formation and organization of its physical-spatial. According to the issues expressed by recognizing and analyzing the spatial patterns of housing, the investment trend in this sector can be examined more closely and a step towards systematic and planned growth in this field can be taken. Therefore, the present study has been raised in order to answer the following question:
- What is the spatial pattern of housing investment and the distribution of spatial inequalities in housing?
 
 
 
Methodology
 The present study is applied in terms of purpose, and descriptive-analytical in terms of implementation. Library and field studies were used for data collection and GIS software was used for data analysis. Therefore, the research approach in this section is descriptive-analytical, which describes the current situation of housing investment in different areas of Ahvaz. To formulate the research analysis framework, the political economy approach and library resources that were presented in connection with this theoretical approach were used. The reports of Ahwaz urban development plans (comprehensive and detailed plans) obtained through provincial administrations and organizations are used to determine the current pattern of housing investment in Ahvaz. These factors are spatially classified using field harvest data, statistical blocks, and spatial data obtained from Ahvaz city master plan map. The ARC GIS software environment uses the geographical weight regression method, Moran model, and hot spots. Finally, the Change Detection model was used to show changes in housing investment.
 
Results and discussion
According to the findings of this study in the city of Ahvaz, it can be inferred that the homogeneity of the areas is in terms of the number of residential units in the plots, so that the number of floors does not show a significant difference between the pattern of housing in the city. Concerning the quality of housing and the residential texture in this area, the existence of urban facilities and services in the mentioned areas can be a reason for the existence of more demand and hidden capital in these areas. Despite the high population density, the lack of some services is seen in other areas. Therefore, housing quality in terms of access to services and facilities is indirectly related to the pattern of housing. According to the information obtained from the eight districts of Ahvaz, land and housing prices are very variable; it seems that variables are involved in this difference, which has affected the investment pattern and construction process in the districts of Ahvaz. In relation to the independent variables, the LOCAL R2 value of all the obtained values ​​shows that; The effect of independent variables in the geographical weight regression model varies significantly in the urban areas of Ahvaz; Regression coefficients for the variables of slums, insecure neighborhoods, tenants, youth population ratio, household size, population density, and micro-population are mainly negative, which indicates that with the increase of each of these variables of the amount of investment and construction in The level of urban areas of Ahvaz is decreasing.
 
Conclusion
The results show extensive spatial differences between the urban areas of Ahvaz. The existing pattern of housing construction and investment has not been commensurate with the growth and development of Ahvaz city, both on a spatial and demographic scale. The political system and urban management in Ahvaz have not been able to meet the demands of different social groups in proportion to their financial capacity. It is interesting to note that the city of Ahvaz has the first rank of marginalization among the cities and provinces of Iran, and the constructions that have taken place in the areas of this city have been done mostly with the attitude and view of capital and the stock market. Finally, the pattern of housing investment in the metropolis of Ahvaz has followed a very unbalanced trend, and in the discussion of housing policy, more groups in the form of ethnic and tribal groups, including Arabs and immigrants and low-income groups of society have left the formal planning system. In addition to macro factors, physical, infrastructural, environmental, economic and social factors have caused a gap in the enjoyment of the most basic right to the city by different groups of concerning residential needs and its physical reflection in the context of marginal textures, brown lands, and worn-out textures, at the level of urban areas of Ahvaz.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Model
 • Investment
 • Housing
 • Political Economy of Space
 • Ahvaz City
 1. افروخته، حسن و حجی پور، محمد. (1394). اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه‌ای ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 4، شماره 4 (پیاپی 14)، صص. 110- 87.
 2. ایمانی شاملو، جواد؛ پور جعفر، محمدرضا و رفیعیان، مجتبی. (1398). نقش مؤلفه‌های اقتصادی مبتنی بر نفت در تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز. فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره 1، شماره 1، صص. 9-1.
 3. ایمانی شاملو، جواد؛ رفعیان، مجتبی و داداش پور، هاشم. (1395). سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان‌شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت. فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 12، شماره 1، صص. 135-104.
 4. برهانی، کاظم؛ رفیعیان، مجتبی و مشکینی، ابوالفضل. (1396). تغییرات کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا: ارائه مدل مفهومی – تلفیقی. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 18، شماره 3، صص. 109-86.
 5. پیران، پرویز. (1369). دیدگاه‌های نظری در جامعه‌شناسی شهر و شهرنشینی، مجله اطلاعات اقتصادی- سیاسی، دوره 5، شماره 40، صص. 69-64.
 6. ترکمه، آیدین. (1393). درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور. چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.
 7. جوزی، سیدعلی و جعفری نسب، تانیا. (1393). بررسی آثار محیط زیستی ساخت‌وساز پروژه مسکن مهر شهرستان محمودآباد مازندران. مجله محیط‌شناسی، دوره 40، شماره 3 (پیاپی 71)، صص. 619-603.
 8. چاری صادق، مسعود؛ اصغر پور ماسوله، احمدرضا؛ صدیق اورعی، غلامرضا؛ کرمانی، مهدی و فیضی، مهدی. (1397). سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگران حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 7، شماره 4، صص. 729- 701.
 9. حاتمی نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت اله و بهبوی مقدم، حسین. (1400). تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 11، شماره 41، صص. 42-23.
 10. فدائی جزی، فهمیه. (1396). ارزیابی جایگاه بافت‌های فرسوده در تأمین مسکن شهری موردمطالعه: محله سرچشمه منطقه سه شهر اصفهان(، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گرایش بهسازی و نوسازی، به راهنمایی رضا مختاری ملک‌آبادی، دانشگاه پیام نور واحد اصفهان.
 11. قالیباف، محمدباقر. (1390). نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور از برنامه‌ریزی از برنامه پیشرفت و عدالت. چاپ اول، تهران: انتشارات نگارستان حامد.
 12. لشکری تفرشی، احسان؛ رضایی، محمدرضا و کاویان پور، گلشن. (1396). تبیین نظری کارکردهای قدرت سیاسی در فضای شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 32، شماره 2، شماره پیاپی (125)، صص. 66-53.
 13. نعمتی، محمد؛ روستایی، شهریور و تیموری، ایرج. (1399). بررسی تطبیقی برآورد ارزش روز منطقه‌ای و معاملاتی املاک مسکونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی موردمطالعه: منطقه دو شهرداری تبریز، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 10، شماره 37، صص. 212- 195.
 14. Aalbers, M, B. (2016). The Financialisation of Housing: A Political Economy Approach. New York: 1st Edition.
 15. Aalbers, M. (2009). The Globalization and Europeanisation of Mortgage Markets. International Journal of Urban and Regional Research, Vol.33, No.2, pp.89-410.
 16. Aalbers, M., & Christophers, B. (2014). Centring Housing in Political Economy, Housing. Theory and Society, Vol. 31, No. 4, pp. 373-394.
 17. Afrokhteh, H., & Hojipour, M. (2015). Political Economy of Space and Regional Balance of Iran, Journal of Space Economics and Rural Development, Vol.4, No.4, pp.87-110. [In Persian].
 18. Allegré, G., & Timbeau, X. (2015). Does housing wealth contribute to wealth inequality? A tale of two New Yorks. Paris: Sciences Po, Published in OFCE Briefing Paper.
 19. Arundel, R. (2017). Equity Inequity: Housing Wealth Inequality, Inter and Intra-generational Divergences, and the Rise of Private Landlordism. Housing Theory and Society, Vol. 34, No. 2, pp.176–200.
 20. Arundel, R., & Hochstenbach, C. (2018). The spatial polarization of housing markets and wealth accumulation. Centre for Urban Studies, No.32, pp. 1-32.
 21. Borhani, K., Rafieian, M., & Meshkini, A. (2017). Changes in urban land use and the political economy of space: Presenting a conceptual-integrated model. Iranian Journal of Sociology, Vol. 18, No. 3, pp. 86-109. [In Persian].
 22. Caves, Roger W. (2005). Encyclopedia of the City. New York: Routledge.
 23. Chari Sadegh, M., Asgharpour Masouleh, A. R., Sediq Orei, G. R., Kermani, M., & Faizi, M. (2018). Intermediary investors and professional traders in the Mashhad housing market Sociological analysis of economic phenomena. studies and social research in Iran, Vol. 7, No. 4, pp. 701-729. [In Persian].
 24. Desmond, M. (2016). Evicted: Poverty and Profit in the American City. New York, NY: Crown Publishers.
 25. Etherington, D., & Jones, M. (2009). City-regions: new geographies of uneven development and Regional Studies, Vol. 43, No. 2, pp.247-265.
 26. Fadai Jazi, F. (2017). Investigating the position of worn-out structures in providing urban housing in Sarcheshmeh neighborhood of Isfahan's third district. Master Thesis in Geography and Urban Planning, Improvement and Renovation, under the guidance of Reza Mokhtari Malekabadi, Payame Noor University, Isfahan Branch. [In Persian].
 27. Fernandez, M., Audirac, I., Fol, S., & Cunningham-Sabot, E. (2012). Shrinking cities: Urban challenges of globalization. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 36, No. 2, 213-225.
 28. Fernandez, R., & Aalbers, M. (2016). Financialization and Housing: Between Globalization and Varieties of Capitalism. Competition & Change, Vol.20, No. 2, pp. 2-20.
 29. Fernandez, R., Hofman, A., & Aalbers, M. B. (2016). London and New York as a safe deposit box for the transnational wealth elite. Environment and Planning A. Environment and Planning A, Vol. 48, No. 12, pp. 2443-2461.
 30. Forrest, R., & Hirayama, Y. (2015). The financialisation of the social project: Embedded liberalism, neoliberalism and home ownership. Urban Studies, Vol. 52, No. 2, pp.233–244.
 31. Gaspareniene, L., Remeikiene, R., & Heikkila, M. (2016). Evaluation of the impact of shadow economy determinants: Ukrainiants Case.Intellectual Economics, Vol. 10, No. 2, pp.108-113.
 32. Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). House prices, money, credit, and the macroeconomy. Oxford review of economic policy, Vol. 24, No. 1, pp.180–205.
 33. Halbert, L., & Attuyer, K. (2016). Introduction: The financialisation of urban production: Conditions, mediations and transformations. Urban Studies, Vol. 53, No. 7, 1347-1361.
 34. Harvey, D. (1998). The role of planning in capital societies (Athari, K. Trans.). Architecture and Urbanism, Vol. 7, No. 45/46, pp.73-75.
 35. Hatami Nejad, H., Pourahmad, A., Ziari, K., & Behbooi Moghadam, H. (2021). Analysis of spatial developments in the central part of Tehran based on the theory of complexity. Journal of Spatial Planning, Vol,11, No.41, pp. 23-42. [In Persian].
 36. Hossainul Haque, K. (2012). The Political Economy of Urban Space: Land and Real Estate in Dhaka City, Institute of Governance Studies, BRAC University, IGS Working Paper Series.
 37. Imani Shamloo, J., Pourjafar, M. R., & Rafieian, M. (2019). The Role of Oil-Based Economic Components in Spatial Developments of Tehran and Tabriz Metropolises. Space Political Planning Quarterly, Vol 1, No. 1, pp. 1-9. [In Persian].
 38. Imani Shamloo, J., Rafieian, M., & Dadashpour, H. (2016). Urban Commerce and spatial divergence Analysis of Spatial Developments in Tehran Metropolis Based on Oil Economics. Geopolitical Quarterly, Vol, 12, No. 1, pp. 104-135. [In Persian].
 39. Jauhiainen, Jussi, S. (2006). Urbanisation, Capital and Land-Use in Cities, In Eva Naripaea, Virve Sarapik & Jaak Tomberg (Eds) Koht ja Paik/ Place and Location. Studies in Environmental Aesthetic and Semiotics, Vol., 21, p.p. 179-194.
 40. Jozi, S. A., & Jafari Nasab, T. (2014). Investigation of environmental effects of construction of Mehr housing project in Mahmudabad city of Mazandaran. Journal of Environmental Science, Vol, 40, No. 3 (71), pp. 603-619. [In Persian].
 41. Lashkari Tafreshi, E., Rezaei, M. R., & Kavianpour, G. (2017). Theoretical explanation of the functions of political power in urban space. Journal of Geographical Research, Vol, 32, No. 2, pp. 53-66. [In Persian].
 42. Nemati, M., Roustaei, S., & Teymouri, I. (2020). A comparative study of estimating the regional and transaction value of residential real estate using the artificial neural network studied: Region 2 of Tabriz Municipality. Spatial Planning of Space Journal, Vol, 10, No. 37, pp. 195-212.[In Persian].
 43. Pattillo, M. (2013). Housing: Commodity versus right. Annual Review of Sociology, Vol. 39, PP. 509-531.
 44. Piran, P. (1990). Theoretical Perspectives on the Sociology of the City and Urbanization. Journal of Economic-Political Information, Vol, 5, No. 40, pp. 64-69. [In Persian].
 45. Qalibaf, M. B. (2011). A Strategic View of Housing and Urban Development in the Country from Planning to the Progress and Justice Program. First Edition, Tehran: Hamed Gallery. [In Persian].
 46. Rogers, D. (2016). Uploading real estate: Home as a digital, global commodity. In N.T. Cook, A. Davison, & L. Crabtree (Eds.), Housing and home unbound: Intersections in economics, environment and politics in Australia, edition1, Abingdon, Routledge.
 47. Rogers, D. (2017). The geopolitics of real estate: Reconfiguring property, capital and rights. London: Rowman & Littlefield International.
 48. Saegert, S. (2016). Rereading the housing question in light of the foreclosure crisis An International Journal for Critical Geographies, Vol. 15, No. 3, pp. 659-678.
 49. Sassen, S. (2014). Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy. Cambridge/ London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 50. Schwartz, H. & Seabrooke, L. (2008). Varieties of Residential Capitalism in the International Political Economy: Old Welfare States and the New Politics of Housing Springer. Comparative European Politics, Vol. 6, pp.237–261.
 51. Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality. London: Penguin.
 52. Turkmeh, A. (2014). An Introduction to the Production of Henri Lefebvre Space. 1st edition, Tehran: Tisa Publications. [In Persian].
 53. Zhang, Moore-Cherry, N.& Redmond, D. (2017). A Crisis of Crisis Management? Evaluating Post-2010 Housing Restructuring in Nanjing, China, Housing Policy Debate.