جایگاه توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان طارم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، توسعه کارآفرینی تا حدود زیادی متأثر از توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی است. زیرا فراگرد توانمندسازی با تغییر دانش، مهارت، نگرش و احساسات ذی‌نفعان، و تقویت و شکوفایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، استعدادهای درونی و بهبود رفتار و ادراک آن‌ها از منافع حاصل از توسعه کارآفرینی، باعث مشارکت هر چه بیشتر آن‌ها در فراگرد کارآفرینی روستایی می‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان طارم پرداخت. در این پژوهش کمی و توصیفی- تحلیلی، جمع‌آوری داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه انجام شد. یافته‌های حاصل از آزمون‌های آماری کندال تااوبی و رگرسیون نشان داد، بین مقوله‌های توانمندسازی و کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی نیز مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، معنادار بودن ارتباط بین مقوله‌های اثرگذار و اثرپذیر پژوهش، به دلیل پایین بودن میانگین وزنی شاخص‌ها، از حد متوسط آن می‌باشد. به سخن دیگر، کم‌توجهی به تسهیل‌کننده‌های توانمندسازی باعث شده است، میزان مشارکت ذی‌نفعان روستایی در فراگرد کارآفرینی و درنتیجه بهبود ابعاد فضا در ناحیه موردمطالعه در سطح پایینی قرار بگیرد. بنابراین، توجه به شاخص‌های روش و احساس توانمندسازی ذی‌نفعان روستایی همچون: آموزش و آگاهی‌بخشی، دانش و مهارت کارآفرینی، تفویض قدرت و اختیارات، دسترسی به منابع، معنی‌داری، شایستگی، تأثیر، اعتماد و اطمینان در جهت بهبود مشارکت آن‌ها در فراگرد کارآفرینی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی ضروری قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rural Stakeholder’s Empowerment On Entrepreneurship and Spatial Changes of Rural Settlements in Tarom

نویسندگان [English]

 • somayeh yousefi 1
 • Naser Shafieisabet 2
 • Bijan rahmani 2
1 ph.D student Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Human Geography and Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
According to development texts, villagers have been at a low level in terms of social and economic conditions in recent decades. On this basis, one of the most important strategies proposed for the sustainability and development of environmental - ecological, socio-cultural, and economic dimensions of rural settlements is to pay attention to the category of entrepreneurship in its different dimensions. In this regard, entrepreneurship in rural areas means using creativity and innovation in agricultural and non-agricultural activities. Given that most villagers do not have access to agricultural land. Therefore, they cannot be entirely dependent on the benefits of agriculture; Therefore, it is necessary to create new activities in their agricultural and non-agricultural sectors, in order to diversify the job opportunities for rural youth, in order to Through creativity and innovation, they identify economic opportunities and turn them into new ideas. And by combining different factors of production, to create a new way of economic activity that leads to positive spatial changes in rural settlements. In other words, entrepreneurship, as an engine of development and transformation of socio-economic dimensions has an important role in the spatial distribution of agricultural and non-agricultural activities and as a result the spatial evolution of rural settlements. Therefore, entrepreneurial actions and activities in the geographical space have many environmental, ecological, social, economic and physical effects. Suppose we pay attention to the potential and capabilities of rural stakeholders to improve the index.  Entrepreneurship processes can provide the necessary basis for rural settlements' sustainability and socio-economic balance at the local and regional levels.
 
Methodology
The present study was conducted to examine the role of empowerment of rural stakeholders on entrepreneurship and spatial developments in rural settlements of Tarom city. In this quantitative and descriptive-analytical study, data were collected by a questionnaire. The study's statistical population includes 95 villages in Tarom city, which according to the 2016 census, has 36,817 people and is equivalent to 11,412 households. In this study, 37 villages were randomly selected to determine the random sample size to complete the questionnaire at the village level.
 
Results and discussion
The empowerment of rural stakeholders primarily influences entrepreneurship development. Because empowerment process by changing knowledge, skills, attitudes of the stakeholders, strengthening and flourishing capacities and inner talents, improving their behavior, and perceiving the benefits of entrepreneurship development cause a more significant involvement in rural entrepreneurship.
On this basis, the present study was conducted to examine the position of empowerment of rural stakeholders on entrepreneurship and spatial developments in rural settlements of Tarom city. In order to achieve this goal, the thematic literature and research background were reviewed, and finally, the theoretical framework of the research was presented. In this regard, five hypotheses were tested based on the assumed relationships in the sample. In the first hypothesis, the relationship between rural stakeholder empowerment indicators and entrepreneurship was assessed. The results indicate a significant relationship between the total indicators of rural stakeholder empowerment and entrepreneurship in the study area. But, the significance of the relationship between empowerment and entrepreneurship is due to the low weighted average of the indicators. In other words, the lack of attention to empowerment facilitators has led to rural stakeholders not being able to participate in the entrepreneurial process. In the second to fifth hypotheses, the relationship between the effective category of entrepreneurship and the Impressive category of spatial changes in rural settlements was tested. The results showed a significant relationship between both effective and Impressive categories. So, despite being significant, the study's findings indicate the low level of entrepreneurship in the environmental - ecological, social and cultural, economic, and physical dimensions of rural settlements in the study area.
 
Conclusion
The findings showed that the effect of stakeholder empowerment on entrepreneurship and spatial development of rural settlements in the study area is in a downward trend. In other words, the lack of attention to improving the indicators of the method and the sense of empowerment has caused the rural stakeholders to have less participation in the entrepreneurial process. As a result, there has been no change in rural settlements' environmental-ecological, socio-cultural, economic, and physical dimensions. On this basis, entrepreneurship in the field of unstable space and lack of attention to the priorities and tendencies of rural stakeholders has challenged the improvement of space dimensions, as it has destroyed the sustainable opportunities of material and immaterial resources in terms of social and economic functions. Therefore, paying attention to the indicators of the method and the sense of empowerment of rural stakeholders such as education and awareness-raising, entrepreneurial knowledge and skills, the delegation of power and authority, access to resources, significance, competence, impact and trust and confidence in order to improve their participation in the entrepreneurial process in line with the spatial evolution of rural settlements are considered necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education and Awareness
 • Access to Resources
 • Risk-Taking
 • Creativity and Innovation
 • Opportunity-Seeking
 1. حیدری، ساربان. (1392). نقش توانمندسازی روان‌شناختی بر تقویت کارآفرینی روستای، مطالعه موردی: استان اردبیل. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، سال 11، شماره 20، صص. 237-217.
 2. حسین‌زاده، امید. (1397). بررسی وضیعت کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های دولتی و خصوصی مبلمان چوبی. فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 33، شماره 4 (پیاپی 65)، صص. 522-530.
 3. دیوسالار، اسدالله و نقوی، محمدرضا. (1391). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی از بعد اجتماعی نمونه موردی: دهستان میانکاله شهرستان بهشهر. مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 2، شماره 4، صص. 94-76.
 4. قنبری، سیروس؛ دهقان، محمدحسین و میرکی اناری، حسین. (1396). اولویت‌بندی مکانی توسعه کارآفرینی با تأکید بر صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی با بهره‌گیری از مدل ویکور مطالعه موردی: دهستان حسین‌آباد شهرستان انار. مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 7، شماره 26، صص 223-211.
 5. مقیمی، سید محمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی. (1397). نظریه‌های کارآفرینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. مریدالسادات، پگاه؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی و شعبانعلی‌فمی، حسین. (1396). واکاوی وضعیت کارآفرینی پایدار در سیاست‌های کلان و بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 49، شماره 1، صص 58-43.
 7. 18- Daniel, A. D., Costa, R. A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What about entrepreneurial skills?. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 30, pp. 65-72.
 8. Ahmed, T., Chandran, V. G. R., Klobas, J. E., Liñán, F., & Kokkalis, P. (2020). Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of Management Education,Vol. 18, No.1, pp. 1-36.
 9. Amdam, R. (2010). Empowerment planning in regional development. European Planning Studies, Vol. 18, No. 11, pp. 1805-1819.
 10. Anthopoulou, T., Kaberis, N., & Petrou, M. (2017). Aspects and experiences of crisis in rural Greece. Narratives of rural resilience. Journal of Rural Studies,Vol. 52, pp. 1-11.
 11. Aparicio, S., Urbano, D., & Gómez, D. (2016).The role of innovative entrepreneurship within Colombian business cycle scenarios: A system dynamics approach. Futures,Vol. 81, pp.130-147.
 12. Balfour, B., Fortunato, M. W., & Alter, T. R. (2018). The creative fire: An interactional framework for rural arts-based development. Journal of Rural Studies, Vol. 63, pp. 229-239.
 13. Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2012). Entrepreneurial behavior: Impact of motivation factors on decision to create a new venture. Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, Vol. 18, No. 2, 132-138.
 14. Bratnicki, M., Marzec, I., Zabierowski, P., & Kulikowska-Mrożek, M. (2007). Empowerment and entrepreneurship: Conceptual issues and empirical tests. Journal of Economics and Management, Vol. 3, pp. 35-54.
 15. Cuervo, Á, Ribeiro, D., & Roig, S. (2007). Entrepreneurship: concepts, theory and perspective. Introduction. In Entrepreneurship (pp. 1-20). Springer, Berlin, Heidelberg.
 16. Darmadji, P. (2016). Entrepreneurship as new approach to support national agriculture development program to go self sufficient food. Agriculture and Agricultural, Vol. 9, pp. 72-82.
 17. Deller, S., Kures, M., & Conroy, T. (2019). Rural entrepreneurship and migration. Journal of Rural Studies, Vol. 66, pp. 30-42.
 18. Dhahri, S., & Omri, A. (2018). Entrepreneurship contribution to the three pillars of sustainable development: What does the evidence really say?. World Development, Vol. 106, pp. 64-77.
 19. Divasalar, Assadollah & Naqavi, Mohammad Reza. (2012). Investigating the effective factors in the success of rural entrepreneurs from a social dimension,Case study: Miankaleh village of Behshahr city. Geographical Planning of Space Journal, Vol 2, No.4, pp. 94-76. [In Persian].
 20. Duff, E. (2019). A structural equation model of empowerment factors affecting nurse practitioners competence. Nurse Education in Practice, Vol. 38, pp.145-152.
 21. Ertürk, A. (2012). Linking psychological empowerment to innovation capability: Investigating the moderating effect of supervisory trust. International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 14, pp. 153-165.
 22. Escandón-Barbosa, D. M., Urbano, D., Hurtado-Ayala, A., & Dominguez, A. Z. (2019). Formal institutions, informal institutions and entrepreneurial activity: A comparative relationship between rural and urban areas in Colombia. Journal of Urban Management, Vol.8, No. 3, pp.458-471.
 23. Faggio, G., & Silva, O. (2014). Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets. Journal of Urban Economics, Vol. 84, pp. 67-85.
 24. Galvão, A. R., Marques, C. S., Ferreira, J. J., & Braga, V. (2020). Stakeholders’ role in entrepreneurship education and training programmes with impacts on regional development. Journal of Rural Studies, Vol.74, pp. 169-179.
 25. Ghanbari, Sirus. Dehghan, Mohammad Hussein., & Mirki Anari, Hussein. (2017). Spatial Prioritization of Entrepreneurship Development with Emphasis on Agricultural Transformation Industries in Rural Areas Using Vicor Model Case Study: Hosseinabad Rural District of Anar County. Geographical Planning of Space Journal, Vol.7, No.26, pp.223-211. [In Persian].
 26. Heydari, Sarban. (2013). The Role of Psychological Empowerment on Strengthening Rural Entrepreneurship, Case Study: Ardabil Province. Geography and Regional Development, Vol 11, No. 20, pp. 237-217. [In Persian].
 27. Hosseinzadeh, Omid. (2018). Investigating the Status of Enterprise Entrepreneurship in Public and Private Companies Furniture. Iranian Journal of Wood and Paper Sciences Research, Vol. 33, No. 4 (65), pp. 522-530. [In Persian].
 28. Ihejiamaizu, G. C. (2019). The role of entrepreneurship in rural development in Cross-River State, Nigeria. International Journal of Research and Innovation in Social Science, Vol. 3, No. 6, pp. 85-91.
 29. Joo, D., Woosnam, K. M., Strzelecka, M., & Boley, B. B. (2020). Knowledge, empowerment, and action: Testing the empowerment theory in a tourism context. Journal of sustainable tourism, Vol. 28, No. 1, pp. 69-85.
 30. Karabulut, A. T. (2016). Personality traits on entrepreneurial intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 229, pp. 12-21.
 31. Karami, S., & Agahi, H. (2018). SWOT analysis of strategies for agricultural entrepreneurs empowerment. International Journal of Agricultural Management and Development, Vol.8 No. 2, pp. 307-320.
 32. Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2016). Women as vectors of social entrepreneurship. Annals of Tourism Research, Vol. 60, pp. 63-79.
 33. Kothari, CR. (2009). Research Methodology, Method and Techniques (Second Revised Edition). New Age International publishers, New Delhi, pp. 1-401.
 34. Koyana, S., & Mason, R. B. (2017). Rural entrepreneurship and transformation: the role of learnerships. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research., Vol. 23, No. 5, pp. 734-751.
 35. Mahmud, S., Shah, N. M., & Becker, S. (2012). Measurement of women’s empowerment in rural Bangladesh. World development, Vol. 40, No. 3, pp. 610-619.
 36. Meng, L., Jin, Y., & Guo, J. (2016). Mediating and/or moderating roles of psychological empowerment. Applied Nursing Research, Vol. 30, pp. 104-110.
 37. Moghimi, Seyed Mohammad; Vakili, Yousef and Akbari, Morteza. (2018). Entrepreneurship theories. University of Tehran Press, Tehran. [In Persian].
 38. Moon, M. J. (1999). The pursuit of managerial entrepreneurship: Does organization matter?. Public Administration Review, Vol. 59, No. 1, pp. 31-43.
 39. Moridsadat, P., Roknoddin Eftekhari, A. R., Pour Taheri, M., & Shabanali Fami, H. (2017). Analysis of the Statusble Entrepreneurship in Macro and Sectorial Agricultural Policies of the Islamic Republic of Ira of Sustainan. Journal of Rural Research, Vol. 49, No. 1, pp. 58-43. [In Persian].
 40. Neto, R. D. C. A., Rodrigues, V. P., Stewart, D., Xiao, A., & Snyder, J. (2018). The influence of self-efficacy on entrepreneurial behavior among K-12 teachers. Teaching and Teacher Education, Vol. 72, pp. 44-53.
 41. Nowinski, W., & Haddoud, M. Y. (2019). The role of inspiring role models in enhancing entrepreneurial intention. Journal of Business Research, vol. 96, pp. 183-193.
 42. Packard, M. D. (2017). Where did interpretivism go in the theory of entrepreneurship?. Journal of Business Venturing, Vol. 32 No. 5, pp. 536-549.
 43. Patel, B., & Chavda, K. (2013). Rural entrepreneurship in India: Challenge and problems. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol. 1, No.2, pp.28-37
 44. Peter T Bryant. (2015). Entrepreneurship and Organizations. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Pages 681-685. This article is a revision of the previous edition article by A. Martinelli, Vol. 7, pp. 4545–4552.
 45. Rarick, C., & Han, T. (2015). The role of culture in shaping an entrepreneurial mindset. International Journal of Entrepreneurship, Vol.19, No.1, pp.119- 125.
 46. Singh, S., & Bhowmick, B. (2015). An exploratory study for conceptualization of rural innovation in Indian context. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 207, pp. 807-815.
 47. Toma, S. G., Grigore, A. M., & Marinescu, P. (2014). Economic development and entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, Vol. 8, pp. 436-443.
 48. Vladasel, T., Lindquist, M. J., Sol, J., & Van Praag, M. (2021). On the origins of entrepreneurship: Evidence from sibling correlations. Journal of business venturing, Vol. 36, No. 5, pp.1-21.
 49. Yadav, V., & Goyal, P. (2015). User innovation and entrepreneurship: case studies from rural India. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 4, No. 1, pp.1-20.