ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان اثرگذاری آنها در دستیابی به اهداف بازآفرینی در کلانشهرها، مطالعه موردی: شهر همدان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

توسعه دامنه و نوع مشکلات کلانشهرها به ویژه در ابعاد کالبدی، ضرورت بازنگری و تحول در نظام مدیریت شهری را باتوجه به فرآیندهایی همچون جهانی‌شدن، گرایش نظریه‌های مرتبط با پایداری و فرآیندهای بازتولید فضا الزامی می‌کند. بررسی حاضر از نظر روش‌شناختی، کاربردی است که با هدف توصیف و تحلیل اهداف بازآفرینی پایدار مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای انجام شده است. در این مطالعه با بررسی اسناد و ادبیات تحقیق؛ 6 بعد، 32 مؤلفه و 78 شاخص مرتبط با پژوهش بررسی شد. نتایج ارزیابی و اولویت‏بندی کارشناسان و تحلیل ضرایب مسیر مربوط به 6 بعد مورد بررسی توسعه پایدار نشان می‌دهد نشان می‌دهد که در کاربرد توسعه پایدار با رویکرد بازآفرینی باتوجه به ویژگی کلانشهرهای ایران به ترتیب ابعاد کالبدی با با ضریب مسیر 0.567، مقدار t 7.339 و وزن (0.1806) بیشترین تأثیر مثبت و معنی‌داری، عملکردی (0.1714)، زیست‌محیطی (0.1712)، اقتصادی (0.1633)، اجتماعی و فرهنگی (0.1604) و سپس بعد زیباشناسی (خوانش معنایی) و ادراکی (0.1531) کمترین اثر و اهمیت را دارا می‌باشند. در یک ارزیابی یکپارچه می‌توان استنباط کرد که نه تنها درک مفهوم توسعه پایدار در بازآفرینی پروژه‌های شهری در مطالعات داخلی به کفایت رخ نداده است، بلکه به واسطه بینش سطحی و عدم درک مناسب از مفاهیم بنیادین و ارتباط دو سویه این دو رویکرد، نیاز به مطالعه عمیق‌تر در این حوزه وجود دارد. در ارتباط با نقش پروژه‌های بازآفرینی شهری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق چشم‌انداز سرمایه فکری بعنوان محرک رشد در کلانشهرها و بهبود کیفیت زندگی‌شان می‌توان بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating sustainable urban development indicators and investigating their effectiveness in achieving regeneration goals in metropolises, case study: Hamadan city

نویسندگان [English]

  • Ahmad mohammadi rasti 1
  • Ali Azar 2
  • karim hosenzadeh delir 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Department of Architecture and Urban Planning,Islamic Azad University, Maragheh Branch,, Maragheh, Iran
3 Professor of Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

The development of the scope and type of problems of metropolises, especially in physical dimensions, requires the necessity of revision and transformation in the urban management system according to processes such as globalization, the trend of theories related to sustainability and space reproduction processes. The present review is methodologically practical, with the aim of describing and analyzing the goals of sustainable regeneration based on library studies. In this study, by reviewing research documents and literature; 6 dimensions, 32 components and 78 indicators related to the research were examined. The results of evaluation and prioritization of experts and the analysis of path coefficients related to the 6 dimensions of sustainable development under investigation show that in the application of sustainable development with a regeneration approach, according to the characteristics of Iranian metropolises, in order of physical dimensions with a path coefficient of 0.567, t value of 7.339 and Weight (0.1806) has the most positive and meaningful effect, functional (0.1714), environmental (0.1712), economic (0.1633), social and cultural (0.1604) and then aesthetic (semantic reading) and perception (0.1531) dimensions have the least effect and importance. Are. In an integrated evaluation, it can be concluded that not only the understanding of the concept of sustainable development in the regeneration of urban projects in domestic studies has not occurred sufficiently, but also due to superficial insight and lack of proper understanding of the fundamental concepts and the two-way relationship of these two approaches, there is a need to study There is more depth in this area. In connection with the role of urban regeneration projects in achieving the goals of sustainable development through the perspective of intellectual capital as a driver of growth in metropolises and improving their quality of life, we can benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Growth
  • Sustainable Urban Development
  • Middle Sized City
  • Regeneration
  • Hamedan City