ارزیابی اثرات فاضلاب‌های رها شده شهری بر ناپایداری اجتماعی روستاهای ساوجبلاغ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل

2 دانشگاه زابل

چکیده

توجه به پایداری‌های زیست محیطی یکی از مسائلی است که در دوران حاضر بایستی بشدت مورد توجه قرار گیرد چرا که پایداریزیستمحیطی،توانعرصه‌هایروستاییرادربرابرآشفتگی‌هایمتعدد بالا می‌برد. اما متاسفانهعوامل بسیاری سبب تهدید توسعه پایدار در نواحی روستایی می‌شود. یکی از این عوامل فاضلاب‌های رها شده‌ی شهری به زمین‌های کشاورزی و حریم روستاها می‌باشد که زمینه تخریب روستا را فراهم آورده و در پی آن موجب ایجاد و گسترش ناپایداری‌های اجتماعی برای مناطق روستایی گشته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات فاضلاب‌های رها شده شهری بر ناپایداری اجتماعی منطقه ساوجبلاغ می‌باشد، بدین منظور نمونه‌ای از اثرات ناپایداری در محیط‌های اجتماعی وروستاها از جمله‌(بوینامطبوع فاضلاب، تهدید سلامتی محیط، ایجاد بیماری‌های عفونی افزایش مهاجرت از این روستاها به سایر مکان‌ها و...) بررسی شدو سپس اثرات فاضلاب‌های رها شدۀ شهری بر شاخص‌های کمی و کیفی محیط‌های اجتماعی روستا به وسیله آزمونMann-Whitney در نرم‌افزارSPSSمورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین خانوارهای تحت تاثیر و خانوارهای بدون تاثیر فاضلاب در ناپایداری اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین برای بدست آوردن سطح پایداری و ناپایداری اجتماعی روستاهای محدوده مورد مطالعه از مدل موریس استفاده شد. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که در ابعاد اجتماعی، روستای مهدی‌آباد با 83/0 بالاترین سطح ناپایداری و روستای قوچ حصار با 20/0 پایین‌ترین سطح ناپایداری را برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of urban dropped sewages effects on social instability of Savojbolagh villages

نویسنده [English]

  • Mahmoudreza Mirlotfi 1
1
2
چکیده [English]

Attention necessity of environmental instabilities is one of the subjects in nowadays that should consider because of upgrading of various stability. But unfortunately many agents bear equal disturbances improvement threat in environmental power open spaces sustainable environment in rural regions. One of these agents is urban dropped sewages in agricultural grounds and villages limits that cause ruining of village. After wards it can spread social instabilities for rural areas. On this direction aim of current research is the study of urban dropped sewages impacts on social in stabilities in Savojbolagh region. For this case we evaluated the in stability impacts on social areas and villages (for example inconvenience of sewage smell environrnent sanity bearing of infections emigration increase from these villages to the other places etc.) then urban dropped sewages impacts have assessed on indicators . Obtained results of Spss in It is treat for public sanity and environment that can risk health and human's life. Thus,healthy repelling and gathering and urban and industrial sewages refining are essential (Faraji, 1390, 1). In this respect, the aim or this current article, is the assessment of urban dropped sewages effects on social instability of Savojbolagh villages. With the attention called before, this hypothesis sets for that there is different relations between social situation of sewage related families and other resident families of Savojbolagh villages. mann-whiney software in Social areas of villages by test qualitatively and quantitatively showed that these are meaning ful differences between beneficiary family and without sewages impact family in social instability. To gain of social stability and instability levels of studied area villages it is used from Morvis Model. Finding of this modle showed that Mahdi Abad village with /83/ has the higher instability level and QuchHesar village with /20/ has lower instability level in social dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • social instability
  • urban dropped sewages
  • Savojbolagh
  • Nazar Abad Township
1- افتخاری، عبد­الرضا. 1382. جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی.موسسه توسعه روستایی ایران، تهران
2- برارپور، کورش. 1385. سنجش وضعیت پایداری توسعة محلی در کلاردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
3- رضوانی، محمدرضا.1383.مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعة روستایی در ایران. تهران: قومس.
4- زادهوش، عادل. 1375.بررسی اثرات آبیاری با پساب بر خاک و گیاه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی.
5-سعیدی، عباس و مصطفیطالشی 1383.ناپایداری سکونتگاه­های کوچک کوهستانی ناحیه آلاداغ در شمال خراسان.مجلة جغرافیا و توسعه ناحیه­ای. شماره سوم.
6- شکروی، ش.1390.مبانی تصفیه فاضلاب و پساب در صنایع داروسازی شرکت داروسازی جابربن حیان معاونت بهره‌برداری. شماره 8. سال بیست و دوم.
شکروی،ش.1390.«مبانیتصفیهفاضلابوپسابدرصنایعداروسازی».شرکتداروسازیجابربنحیانمعاونتبهرهبرداری،شماره 8. سالبیستودوم.
7- صالحی، آزاده ومسعودطبری و الهام داور پناه و ناهیدشهسواری­پور.1386. مزایا و خطرات زیست‌محیطی استفاده مجدد از فاضلاب در آبیاری.نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه کرمان.
8- صفری سنجانی، علی‌اکبر.1374.پیامدهای آبیاری با پساب (فاضلاب شهری تیمار شده) بر برخی از ویژگی­های شیمیایی خاک­ها ناحیه برخوار اصفهان و انباشتگی برخی از عناصر در گیاه یونجه.پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. رشته خاک­شناسی.
9- فاضلی، محمدشریف.نقش ویژگی­های خاک در استفاده از پساب خام شهری در امر کشاورزی. مجله آب و محیط زیست. شماره41.
10- فرجی، محمود.1390.فاضلاب و محیط زیست، (مطالعه موردی: رودبار قصران لواسانات).پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
11- کرمی،عزت‌اله و کوروشرضایی‌مقدم.1377.فقر و کشاورزی پایدار. گاهنامه روستا و توسعه. مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.تهران.
12- لیون دال، آرتور. 1381. رهیافت­های جامع در مجموعه مقالات شاخص­های توسعه پایدار.  به کوشش مولدان. بدریج و سوزان بیلهارز. ترجمه نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم‌نژاد. چاپ اول. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.تهران.
13- محمودی، سمیرا. 1389. نقش تنش روانی زنان در توزیع فضایی ناپایداری اجتماعی-اقتصادی روستاهای بخش مانه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
14- منزوی، محمدتقی. 1375. تصفیه فاضلاب. جلد دوم. دانشگاه تهران.
15- موسی کاظمی، مهدی. 1380. توسعة پایدار شهری: مفاهیم و دیدگاه­. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. شماره 62.
16- نقشینه­پور،بیژن.1373.کاربرد فاضلاب­ها در امر تولیدات کشاورزی و اصلاح خاک‌ها. اولین کنگره برنامه­ریزی و سیاست‌گذاری امور زیربنایی (آبوخاک). وزارت کشاورزی. تهران
17- یاری،ژیلا.1387.تحلیلنقش بازدارندگی طوفان­های شن در سکونتگاه­های روستایی شهرستان زابل. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه زابل.
 
18.Egger. Steve. 2005. Determining a sustainable city model, Environmental Modeling& Software.
19.Hancock. Trevor.2001.Towards healthy and sustainable communities: Health environment and economy at the local level, Quebec, Klienburg,Ontario. Faculty of Environmental Studies, York University.
20.Hart Environmental Data. H.E.D. 1998.Trainers Workshop of Sustainable Community Indicators, www.subjectmaters.com/Indicators.
21.Korton.D. 1990.Sustainable development third Word, London.Educate magazine.
22.Mcevoy, D. and Ravetz,J.2001. Toolkits for regional sustainable development.Impact Assessment and Appraisal.19(2).
23.Rajarm, T., and Ashutosh, D. 2008. Water Pollution by industrial effluents in India: Discharge scenarios and case for Participatory ecosystem Specific local regulation.Futures 40.
24.UN (United Nations). 2003. Millennium indicators database, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, New York.
25.Wang, J.I., Zhang, K. andLiang, B.2012. Tracing urban sewage pollution in Chaohu Lake (China) using linear alkyl benzenes (LABs) as a molecular marker, Science of the Total Environment, Journal homepage: elsevier.com/ locate/scitotenv, page: 356-363.