تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

4 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران،

چکیده

با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و تنوع قومی و مذهبی در کشور، ضرورت ارتقای انسجام ملی مسجل می شود. هدف آمایش سرزمین نیز توزیع بهینه نیروی انسانی و فعالیت-ها در فضای جغرافیایی سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار می باشد. از این رو، در پژوهش حاضر آمایش دفاعی نیروهای وظیفه عمومی در سطح کشور با توجه به دو رویکرد توزیع در پهنه سرزمین یا کمترین فاصله جغرافیایی و تأثیر این دو رویکرد بر ارتقای انسجام ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در گام اول، با انجام مصاحبه با خبرگان، کارکردهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی-فرهنگی دوره نظام وظیفه و تأثیر آنها بر انسجام ملی شناسایی شدند، و در گام دوم، با استفاده از روش تحقیق کمی، تأثیر دو رویکرد توزیع سربازان (توزیع در پهنه سرزمین و کمترین فاصله جغرافیایی) بر انسجام ملی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق، اگر چه رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی از جنبه اقتصادی و اجتماعی منافع کوتاه مدتی به همراه دارد، اما از جنبه سیاسی تأثیر منفی بر انسجام ملی می گذارد و نسبت به رویکرد پراکندگی در پهنه سرزمین نمی تواند منافع بلندمدت ملی را در راستای ارتقای انسجام ملی تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of role of spatial distribution approaches of Soldiers on promotion of national solidarity based on spatial planning

چکیده [English]

According to the geopolitical and geo-strategic position of Iran and it’s ethnic and religious diversity, the necessity to promote national solidarity is acknowledged. Solidarity is a feeling of unity between people who have the same interests, goals, etc. Solidarity is unity that produces or is based on universities of interests, objectives, standards, and sympathies among members of a group; fellowship of responsibilities and interests. National Solidarity refers to the ties in a society that bind people together as one. The purpose of spatial planning is also the optimal distribution of manpower and activities in geographical space of land in order to achieve sustainable development. National Solidarity has a positive impact on sustainable development. Hence, in this study, impacts of two approaches regarding soldiers’ distribution (distribution across the country approach and minimal geographical distance approach) on national Solidarity to have been analyzed. Research method of present study is mixed exploratory method. In the first step, through interviews with experts, the functions of Military service such as political-Security and Social – cultural, and their impacts on the national solidarity have been identified. In the second step, using quantitative research method, the effect of two approaches of soldiers' distribution on national solidarity were examined. According to the research results, the minimal geographical distance approach have short-term economical and social benefits, but this approach has negative impact on national solidarity in regards of political factor. While the approach of distribution across the country have long-term impacts on promotion of national solidarity through Social – cultural factors and political-Security factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial planning
 • Military Spatial Planning
 • National Solidarity
 • Military Service
 • spatial distribution
 1. ابوطالبی، علی، 1379. «دیدگاه­هایی چند درباره یک­پارچگی و وحدت ملی»، ترجمه مجتبی مقصودی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3، تهران.
 2. برتون، ر. 1384. «قوم­شناسی سیاسی»، ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی، تهران.
 3. بیدل، پریناز، محمودزاده، علی‌اکبر، 1391. «بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطة آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی؛ مطالعه موردی شهر مشهد»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره پنجم، شماره 2، تهران.
 4. پوراصغر سنگاچیان، فرزام، صالحی، اسماعیل، دینارودی، مرتضی، 1391. سنجش سطح توسعه­یافتگی، استان­های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی، مجله علمی-پژوهشی آمایش سرزمین، دوره چهارم، شماره دوم، قم.
 5. تاجیک، محمدرضا، 1379. «میزگرد وفاق اجتماعی (2)»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3، تهران.
 6. تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا، 1390. «تحلیل نابرابری­های توسعه­ی ناحیه­ای در ایران»، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 78، تهران.
 7. جهان‌بین، داریوش، 1378. «فرهنگ، وفاق اجتماعی و خشونت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 5 و 6، تهران.
 8. جوکار، محمدصادق، 1386. «بررسی سیاست خارجی آمریکا و گسترش تجزیه­طلبی قومی در ایران»، www.rooznamak.bloyfa.com.
 9. حاتمی­نژاد، حسین، ابوبکری، طاهر، احمدی، افسانه، نایب­زاده، فرشته، 1390. «سنجش درجه توسعه یافتگی صنعتی در مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی: شمال غرب کشور، شهرستان های جنوبی استان آذربایجان غربی)»، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، مرودشت.
 10. حافظ­نیا، محمدرضا، 1381. «جغرافیای سیاسی ایران»، نشر سمت، تهران.

11. حافظ­نیا، محمدرضا، وردی­زاده، رضااله، 1388. «رابطۀ سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی: بررسی موردی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول، تهران.

12. ربانی، علی، یزد خواستی، بهجت، حاجیانی، ابراهیم، میرزایی، حسین‌علی، 1388. «رابطه هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کرد و عرب دانشگاه‏های دولتی ایران»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 39، تهران.

 1. زیباکلام، صادق، 1379. «میزگرد همبستگی ملی و وفاق اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 1، تهران.
 2. ژاکس، ولفگانگ، 1377. «نگاهی نو به مفاهیم توسعه»، مترجمین فریده فرهی، وحید بزرگی، نشر مرکز، تهران.
 3. ساروخانی، ب، 1370. «دایره­المعارف علوم اجتماعی»، کیهان، تهران.
 4. صالحی امیری، سیدرضا، 1385. «مدیریت منازعات قومی در ایران»، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران.
 5. طاهری وحدتی، حسین، 1386. «مبانی اتحاد ملی؛ اخلاق و عدالت»، مشکو‌ة، شماره 96 و 97، مشهد.
 6. قاسمی، علی‌اصغر، ابراهیم­آبادی، غلامرضا، 1390. «نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 59، تهران.
 7. گیدنز، آ. 1378. «جامعه­شناسی»، ترجمه منوچهر کاشانی، نشر نی، تهران.

20. محرابی، علیرضا، 1387. «مبانی و مولفه‌های انسجام ملی»، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین‌الملل، تهران.

21. مسعودنیا، حسین، فروغی، عاطفه، صادقی نقدعلی، زهرا، رهبرقاضی، محمودرضا، 1392. «جهانی شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه أصفهان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 14، تهران.

 1. مطلبی، مسعود، 1387. «جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی معاصر ایران، سال هفتم، شماره 70، تهران.
 2. موحد، محمدعلی، 1381. «در هوای حق و عدالت»، نشر کارنامه، تهران.
 3. مؤمنی، منصور، فعال قیومی، علی، 1389. «تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS»، کتاب نو، تهران.
 4. نوربخش، یونس، 1387. «فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات فرهنگی در ایران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، سال اول، شماره 4، تهران.
 5. نیازی، محسن، 1390. «تبیین رابطه سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، تهران.
 6. هرمزی­زاده، محمدعلی، 1388. «عوامل مؤثر بر انسجام ملی»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال 12، شماره 42، تهران.

28. Chamorro Antonio. Miranda F.J., Rubio S. and Valero V. 2012. “Innovations and trends in meat consumption: An application of the Delphi method in Spain”, Meat Science, 92: 816–822

29. Chu H., and Hwang G.J. 2008. “A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts”. Expert Systems with Applications; 34(4): 2826-40

30. Hesse-Biber, Sharlene Nagy, 2010. Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice, Guilford Press.

31. Keeney S., McKenna H. and Hasson F. 2010. “The Delphi Technique in Nursing and Health Research”, John Wiley & Sons.

32. Kennedy H.P. 2004. “Enhancing Delphi research: methods and results”. J.Adv.Nurs.Mar. 45(5):504-11.

33. Leibold, J. 2006. ”Immigranten zwischen Einburgerung und Abwanderung”, in http://webdoc.Sub.gwdg.de/diss/2007/leibold

34. Powell C. 2003. “The Delphi technique: myths and realities”. J Adv Nurs, Feb; 41(4): 376-82.

35. Renan, E. 1991. “Qu est-ce qu une Nation?”, Pierre Bordas et fils, Paris: Pierre Bordas et fils editeur.

36. Schulte, A. 2001. “Multikullturelle Gesellschaft: Zu Inhalt und Funktion eines vieldeutigen Begriffs”, in  http://library.fes.de/fulltext/asfo/ 01009003.htm#E10E3, 11.04.2008.

37. Yinger, J.M. 1985. "Assimilation in the United States: The Mexican-Americans", in

38. W. Connor, Mexican-Americans in Comparative, Washington DC, Urban Institute Press.