ارزیابی نقش اعتبارات خرد گروهی در توسعه کشاورزی با تاکید بر یکپارچه‌سازی اراضی، مطالعه موردی: دهستان خرارود (شهرستان خدابنده)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از چالش‌های ساختاری در توسعه روستایی بویژه توسعه کشاورزی در کشور، خرد بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی است. به طوری که این مسئله منجر به عدم استفاده موثر از فناوری‌ها و روش‌های جدید تولید، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، اتلاف منابع آب و خاک، کاهش درآمد و نظایر آن شده و فرآیند توسعه روستایی را با مشکل مواجه ساخته است. هدف از این مطالعه، بررسی نقش استفاده از اعتبارات خرد کشاورزی در قالب پروژه‌های گروهی مبتنی بر تامین آب کشاورزی در یکپارچه‌سازی اراضی و به تبع آن توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه است. به همین منظور دهستان خرارود از توابع شهرستان خدابنده (استان زنجان)، به عنوان یکی از موارد موفق در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روشهای میدانی از قبیل مصاحبه با کشاورزان و مسئولین مرکز خدمات کشاورزی و پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از آزمون‌های ناپارامتری ویلکاکسون، فریدمن و جدول توافقی (برای دوره قبل و بعد) و آزمون t و همبستگی برای دوره بعد تحلیل شد. نتیجه تحقیق بیانگر تاثیر مثبت اعتبارات خرد در یکپارچه‌سازی اراضی بوده و توانسته است تغییرات معناداری در شاخص‌های توسعه کشاورزی در سطح 95 درصد را ارایه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of group’s microcredit in agricultural development emphasizing on the Land Consolidation, (Case Study: Khrarood district, Khodabandeh township)

چکیده [English]

One of the structural problems of rural development especially agricultural development in the Iran, are Fragmentation and Distribution of agricultural lands. This leads to the non efficient use of new technologies and production methods, low productivity of production factors, lost of soil and water resources, reduction of income, and etc. And as one of the major obstacles in the process of rural development has been. The purpose of this study was to using investigate the role of agriculture microcredits in the form of group projects based on water supply in Land Consolidation and consequently in agricultural development in the study area. Therefore the Khrarood district in Khodabandeh township (Zanjan province), as one of the most successful Sample in group Agricultural Land Consolidation (ALC) has been studied. For data collection in this research we used field methods such as interviews and questionnaires with farmers and agricultural service center Authorities. Data Analysis with using the Wilcoxon nonparametric test, and Friedman test and Crosstab schedule (for the periods before and after Useing of funds) and the T test and Correlation analysis was done for the next period. The result shows the positive impact of microcredit using in Agricultural Land Consolidation Projects and has been a significant change in the level of agricultural development indices provide 95 percent. Hence, according the study findings the following suggestions are presented: 1 - Strengthening the role of the local spontaneously groups about the local production Resource Management, 2 - Emphasis on the educational role of spontaneously groups through frequent visits and introducing their capabilities to other farmers, 3 - Facilitating payments of agricultural credit by grouping style because of low possible in diversion of its expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land Consolidation
 • Grouping lending Microcredit
 • Agricultural Development
 1. احمدی، عبدالحسین. و امینی، امیر مظفر. 1385. عوامل موثر بر تقاضای اجرای طرح‌های یک­پارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان، فصلنامه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) دانشگاه صنعتی اصفهان، دوره 11: صفحات: 296-283.
 2. افتخاری، عبدالرضا. 1382. توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه‌ریزی در یک­پارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ اول، تهران.
 3. افتخاری، عبدالرضا.، عینالی، جمشید. و سجاسی قیداری، حمداله. 1385.ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی. مطالعه موردی تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده، فصلنامه اقتصاد کشاورزی وتوسعه، زمستان 1385، سال14، شماره 45: صفحات 76-56.
 4. امیرنژاد، حمید.1378. بررسی تاثیرات سیاست یک­پارچه‌سازی اراضی بر تولید برنج. مطالعه موردی: حوزه آبریز هراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گروه اقتصاد کشاورزی به راهنمایی امیرحسین چیذری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 5. امیرنژاد، حمید. و رفیعی، ح. 1388. بررسی عوامل موثر در پذیرش یک­پارچه‌سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران، فصلنامه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)دانشگاه صنعتی اصفهان، تابستان 1388، سال 13، شماره 18: صفحات339-329.
 6. جمشیدی، علیرضا.، تیموری، مصطفی.، حاضری، علی محمدم. و روستا، کوروش. (1388). عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یک­پارچه‌سازی اراضی استان ایلام، مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول، فصلنامه روستا و توسعه، بهار 1388، سال 12، شماره 1: صفحات 127-109.
 7. سهرابی‌وفا، سمیرا. 1392. نقش کارآفرینی در توسعه روستایی با تاکید بر یک­پارچه‌سازی اراضی کشاورزی، مطالعه مورد: دهستان خرارود- شهرستان خدابنده، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته  جغرافیا و  برنامه­ریزی روستایی به راهنمایی جمشید عینالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان.
 8. عبداله‌زاده، غلامحسین.، کلانتری، خلیل. و همتیار، عبدالهادی. 1391. تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان، فصلنامه روستا و توسعه، سال 15، شماره 2: صفحات77-59.
 9. علیزاده، کتایون. و کیخا، زهرا. 1389. تاثیر یک­پارچه‌سازی اراضی بر عملکرد محصولات کشاورزی دهستان لوتک شهرستان زابل، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال 2، شماره 3: صفحات: 152-139.

10. عینالی، جمشید.، فراهانی، حسین. و سهرابی‌وفا، سمیرا. 1392. ارزیابی نقش یک­پارچه‌سازی اراضی کشاورزی در بهبود کارآیی عوامل تولید در بهره‌برداری‌های آبی، مطالعه موردی: دهستان خرارود- شهرستان خدابنده، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 2، شماره 1: 69-51.

11. فال سلیمان، محمود.، مرادی، محمود. و ابطحی‌نیا، آمنه. 1390. ارزیابی اثرات یک­پارچه‌سازی اراضی بر توسعه کشاورزی مناطق روستایی، مطالعه موردی: بخش خوسف شهرستان بیرجند، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، زمستان 1390، سال 2، شماره 6: صفحات85-67.

 1. مرکز آمار ایران1382. سرشماری عمومی کشاورزی، ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، تهران. amar.sci.org.ir/Data.aspx?No=250301

13. وثوقی، منصور. 1382. یکپارچگی اراضی: تجربه‌ای ناموفق در چارچوب طرح‌های دولتی اما موفق در قالب دانش بومی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال 11، شماره 2: صفحات 65-35.

14. ADB, 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy, Asian DevelopmentBank.http://www.adb.org/Documents/Policies/Microfinance/financepolicy.pdf.

15. CGAP, 2003. Financial Servicesforthe Rural Poor, Donor Brief 15, October 2003. Washington, DC. Internet: (http://www.cgap.org) /gm/document-1.9.2394/DonorBrief_15.pdf

16. European Commission, 2006. The EU Rural Development Policy 2007&2013, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.

17. FAO, 2002. Land tenure and rural development, FAO Land Tenure Series 3, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome, Italy.

18. FAO, 2008. Opportunities to mainstream land consolidation in rural development, FAO Land Tenure Policy Series,programmers of the European Union and Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Internet: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0091e/i0091e00.pdf

19. Falkgrad, S.M. and Sky, P.K.2002.Mediation as a component in land consolidation, Paper presented at FIG XXII International Congress, TS 7.4- Land Consolidation: New Perspectives. Washington, D. C., April 19-26.

20. Grameen Bank, 2008. Grameen Bank at a glance. http://www.grameen-info.org

21. Hermes, N., and Lensink,R. 2007. The Empirics of Microfinance: What Do We Know?, The Economic Journal, 117 (517): F1-F10.

22. Huang, Q., Li, M. and Zhenjie, C.2010. Land Consolidation: An Approach for Sustainable Development in Rural China,AMBIO, 40:93–95.

23. Kar, J.2008. Improving Economic Position of Women through Microfinance: Case of a Backward Area, Mayurbhanj-Orissa, Indus Journal of Management & Social Sciences, 2 (1): 15-28.

24. Khan, A. Ahmad, 2008, Managing Environmental Turbulence in the Microfinance Sector- A case Study of the Aga Khan Rural Support Programme in Pakistan, A thesis submitted for Doctor of Philosophy from University of Wollongong, Australia.

25. Khan, M.A., Bakhshi, K.A., Saboor A. and Reza, S.A. 2009, Handbook on Best Practices in Agri/Rural Finance, Agricultural Credit Department, State Bank of Pakistan. (http://www.sbp.org).pk/acd/Handbook-Best-Practices-Agri-Rural-Finance.pdf

26. Khan, M.A.2011, Rural and Microfinance Policy Environment and Regulatory Framework of Pakistan, APRACA FinPower Twin Sharing Program, State Bank of Pakistan. Access at:http://www.apraca.org/result.php?txtSearch=&idauthor=&subject=&year=2011&button=Search

27. Lemmen, C., Jansen, L.J.M. and Rosman, F.2012. Informational and computational approaches to Land Consolidation, FIG Working Week 2012. Rome, Italy, 6-10 May 2012. TS02E-Land Consolidation, 6049.

28. Lisec, A., Cerjak, M. and Pintra, M., 2005. The influence of the land consolidation on theecological elements in the rural landscape, The 6th International conference “Environmental Engineering”. Vilnius, Lithuania, May 26-27. 

29. Rembold,F.2003.Land fragmentation and its impact in Central and Eastern European countries and the Commonwealth of Independent States, Land Reform: land settlement and cooperatives, FAO, 82-90. Internet: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/Y8999T.pdf

30. Remy, M.O. and Nwachukwu, I.N.2008, Microfinance Institutions in Nigeria, 14. August 2008, MPRA Paper No. 13711. Online at:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13711/

31. Robinson, M. 2001.Comments on “Innovative Products and Adaptations for Rural Finance”, by Juan Buchenau; Paving the Way Forward for Rural Finance An International Conference on Best Practices, www.basis.wisc.edu/rfc/documents/theme_products_r2.pdf

32. Seibel, H.D.2001. SHG Banking: a Financial Technology for Reaching Marginal Areas and the Very Poor, NABARD’s program of promoting local financial intermediaries owned and managed by the rural poor in India, IFAD Rural Finance Working Paper No. 167910.

33. Seibel, H.D.and Felloni, F. 2003, Mainstreaming Grameen banking, how rural banks combine sustainability with outreach to the poor in the Philippines, Working paper No. 2a, University of Cologne, Development Research Center. http://econpapers.repec.org/paper/zbwuocaef/20032a.htm

34. Sikor, T., Müller, D. and Stahl, J.2009, Land Fragmentation and Cropland Abandonment in Albania: Implications for the Roles of State and Community in Post-Socialist Land Consolidation, World Development, 37 (8): 1411–1423.

35. Sonnenberg, J.2002.Fundamentals of land consolidation as an instrument to abolish fragmentation of agricultural holdings, Paper presented at FIG XXII International Congress. Washington, D. C., April 19-26.

 

36. The Munich Statement on land consolidation, 2002.land consolidation as a tool for rural development in CEE/CIS countries, International Symposium on Land Fragmentation and Land Consolidation in Central and Eastern European Countries. FAO, GTZ and TU Munich, Documentation of the symposium. 83-95.

37. Thomas, J.2006.what’s on regarding land consolidation in Europe? Paper presented at XXIII FIG International Congress, Shaping the Change. TS 80- Land Consolidation in Germany. Munich, October 8-13.

38. Tran, A.T.2006. Institutional Analysis of the Contemporary Land Consolidation in the Red River Delta: A Village-Level Study of Dong Long Commune in Tien Hai District, Thai Binh Province, Vietnam (20-38)

39. Vitikainen, A. 2004. An overview of land consolidation in Europe,Nordic J. Surveying Real Estate Res. 1: 124-136.

40. World Bank, 1998.Using microcredit to advance Women, PREM notes,No: 8.

41. Xiang, W.2012. The relationship of land consolidation and new rural construction, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(4):16-23.

42. Zvi, L. 2002, Productivity and Efficiency of Individual Farms in Poland: A Case for Land Consolidation, presented at the Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, CA, July 28-31.