بررسی مکانیسم گسترش و شدت کم فشار دریای سرخ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه زنجان

2 فارغ التحصیل

3 کارمند پژوهشکده هواشناسی

چکیده

کم فشار دریای سرخ یکی از عوامل سازنده اقلیم در شمال آفریقا می باشد، که در ابتدا حالت حرارتی داشته و در فصل زمستان حالت ترمودینامیکی پیدا می کند، و با عمیق شدن ناوه ی آن در دوره سرد سال به سمت شرق دریای سرخ حرکت کرده و بر روی ایران نیز گسترش می یابد، از آنجایی که بررسی زمانی-مکانی کم فشار دریای سرخ در شناخت زمان فعالیت و بارش های این سامانه نقش بسزایی دارد. بنابراین آشنایی با ویژگی های این کم فشار، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به این شرایط که بارندگی‌اصلی ترین منبع تأ مین آب می‌باشد، تغییرات زمانی و مکانی بارش در منطقه بسیارچشمگیر بوده و این موضوع باعث اثرات سوء در فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی به ویژه کشاورزی شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده، که با روش‌های مختلف این تغییرات را شناسایی و تحلیل بر روی آن صورت بگیرد. برای انجام این پژوهش از داده‌ها ی ا‌رتفاع تراز 1000 هکتوپاسکال بازکاوی شده NCEP/NCAR با تفکیک شبکه ای 5/2 در 5/2 استفاده شده است. بررسی ها نشان داد کم فشار دریای سرخ در فصل سرد به سبب تأمین رطوبت کافی در منظقه شمال آفریقا نقش عمده ای در بارش های جنوب غربی ایران دارد. همچنین بیشترین زمان گسترش آن در ماه های آبان و آذر شناسایی و کم ترین فعالیت آن مربوط به ماه های گرم سال می باشد، در ماه های آبان و آذر نیز اوج فعالیت این سامانه شناسایی شده است. همچنین، شدت و گسترش کم فشارمورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به یافته ها، طی سال‌های اخیر کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review mechanism of expansion and low pressure Red Sea

چکیده [English]

Low Pressure of Red Sea is one of the climates constructing agent in North Africa. Low Pressure of Red Sea has thermal state at the first and then converts to thermodynamic state in the winter. Together with Low Pressure of Red Sea’s deepening trough in the cold period of year, it moves to the west part of the Red Sea and also expands to the Iran .Since the low-pressure check once-place Red Sea in recognition of the activity and rainfall this system plays an important role. So familiar with the features of this low pressure, attention is located. Due to the condition that provision of water is the main source of rainfall, temporal and spatial variation of precipitation was very important in the region and this causes adverse effects especially in the economic activities and livelihood is agriculture. During cold seasons of year with penetration of high pressure tab into Northern part of the Sudan with pour cold weather in media, low pressure in the Sudan invigorates and absorb humid from Red Sea. In fact this frontless system is not active at first. Due to the stretching of this system to Red Sea, it will activate by facing to the air mass of Red Sea. During this research, data sets with high level equal to 1000 (HPA) inducted by NCEP/NCAR with Network breakdown of 2.5  2.5 are used. Due to the use of high according to meter in 1000 HPA, extraction of data sets were done using Grads software and for the extraction of results, MATLAB has been used. Finally, for the purpose of drawing figures, SORFER is used .Based on exploration of data sets, due to the providing humidity, Red Sea’s low pressure is the main source for precipitation in the Southwest of the Iran .also Mean and coefficient of variation maps and statistical mean in 1000 HPA height is calculated. Maximum activity time of this system is determined as November and December. According to our results, intensity and extension of this system are reduced during recent years

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Thermodynamics"
 • Isobaric"
 • " stack"
 • " trough"
 1. ایزدنگهدار،زهرا. 1370.بررسی سینوپتیکی بعضی از سیستم‌هایمدیترانه‌ای مخصوصو اثرات آن بر روی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد هواشناسیمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
 2. جوانمرد، 1383. تحلیل دینامیکی وسینوپتیکی تغییر اقلیم، طرح تحقیقاتی پژوهشگاه هواشناسی.
 3. چوخاچیزاده مقدم،محمدباقر. 1375. بررسی الگوهای سینوپتیکی فرابارسیبری واثرآن بردمای شمال شرق ایران، پایان‌نامه دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.
 4. عبدالحسینی،محمدعلی. 1385. مسیرو اثرات کم‌فشاربرروی ایران در زمستان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد هواشناسی. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
 5. عساکره،حسین.1386. تغییر اقلیم. تهران، انتشارات سمت.
 6. علیجانی،بهلول.1388. اقلیم‌شناسی سینوپتیک. تهران، انتشارات سمت.
 7. قائدی،سهراب.1390. بررسی همدیدفروددریای سرخ وتأثیرآنبربارشایران،پایان‌نامه دکتری جغرافیای طبیعی(آب و هواشناسی)، وزارت  علوم تحقیقات و فناوری ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم انسانی، استادراهنما: سیدابوافضل مسعودیان.
 8. لشکری، حسن. 1375. الگوی سینوپتیکی بارش‌هایشدیدجنوب وجنوبغرب ایران. پایان‌نامه دکتری، استاد راهنما: هوشنگ قائمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،گروه جغرافیا.
 9. مفیدی،عباس.1382. اقلیم‌شناسی سینوپتیکی بارش‌های سیل‌زا با منشأ منطقه دریای سرخ در خاورمیانه. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  شماره 75(23 صفحه از 71تا93).

10. مفیدی،عباس. آذرزرین.(1384). بررسیسی نوپتیکی تأثیر سامانه‌های کم‌فشار سودانیدروقوع بارش‌های سیل‌زادر ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 136:77-113.

11.مرادی،محمد. 1386. بررسی نقش کم‌فشارگرمایی سودان-اتیوپی به ارتفاعاتزاگرس در سامانه‌های مؤثر. رسالهدکتری  هواشناسی، استاد راهنما دکترهوشنگ قائمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. 

 1. AbdolHoseini Mohammed Ali, 1358.Pathways and effects of low pressure on Iran in winter weather Thesis, Institute of Tehran University.
 2. Asakreh, H. 1386. Climate Change, published by the
 3. Alijani, B. 1388. synoptic climatology, published by the
 4. Bitan and Saaroni. 1992.The horizontal and verttcalextenslon of the preslan Golf pressure,trough,int. J. climatol,12(1): 733-747.
 5. Camberlin, P. and Philippon, 2002. The east African march-may Rainy season;Associated Atmospheric Daynamicsand predictability over the 1968-1997 period, J.Climate,15:1002-1049.
 6. Chokhachizade, Moghaddam, Mohammad Bagher, 1375. Synoptic patterns FrabarBrdmay North East Siberia and its influence in Iran, Ph.D thesis, Geography, Tehran University
 7. Elfandy,1952. Forecasting thunderstorms in the Red Sea, Bull.Amr. Met.Soc,33(8): 332-338.
 8. Eizanegahdar, Z. 1370. Synoptic review of some of the systems for the Mediterranean and its impact on Iran, M.Sc. Thesis Meteorology, Geophysics Institute of Tehran University.
 9. Flohn, H.1965a. Studies on the Meteorology of tropical Africa, Part A: climatic Anomalies in the Redsea, pp: 3-35.
 10. Pedgley, D.E.1970. Climateof interior Oman,Met.Mag. 99(1171): 29-37.
 11. Habtemichael and Pedgley,1974. Synoptic case–study Rains in Eritrea, Arch. Met. Geoph.Biokl.,Ser.A,23: 285-296.
 12. Ghaedi, S., 1390. landing a synoptic review of the Red Sea and its effect on precipitation in Iran, Ph.D thesis, physical Geography (climate)
 13. Javanmard, 1383. Analysis of dynamic and synoptic climate change, the Meteorological Research Institute.
 14. Krichak, S., Alpert, P., and Krishnamurti, T.N. 1997a. Interaction of topographyandTropospheri flow–Apossible Generator for the Red SeaTrough, Met.Atmos.Phys.,63:149-158.
 15. Lashkari, H. 1375. Synoptic patterns of heavy rainfall in south and southwest Iran, Ph.D thesis, TarbiatModarres University, Department of Geography
 16. Mofidi, A. 1382. Synoptic Climatology rains causing flooding in the Red Sea origin in the Middle East, Journal of Geographical Research.
 17. Mofidi, A., and Zarin, A. 1384.To investigate the influence of synoptic low pressure systems Sudanese flood-causing precipitation in Iran, Geographical Research Quarterly, 77.
 18. Moradi, M. 1386. Evaluation of thermal units in the Sudanese-Ethiopian highlands of the Zagros effective systems, PhD thesis.
 19. Saaroni, H., Ziv, B., Bitan, A. and Alpert, P. 1998. Easterly Wind Storms over Israel, Theor. Appl. Climatol., 59: 61-77