بررسی نقش روستا شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری (مطالعه موردی: شهر خشرودپی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

تجارب نشان می دهد که کانون های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش تفاوت های اقتصادی اجتماعی درون منطقه ای، به تحقق عوامل و زمینه های توسعه پایدار می انجامند. با توجه به اهمیت این شهرهای کوچک و نوپا هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش شهرهای نوپا در توسعه پایدار و تأثیر آنها در جلب و جذب جمعیت و بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای شهری است که با مقایسه رضایت شهروندان با شرایط قبلی اهمیت تغییر مکان روستایی به فضای شهری به بررسی نتایح چنین تغییری پرداخته می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر روش های توصیفی- تحلیلی است که با برداشت و روش پیمایشی جهت تکمیل پرسشنامه های مورد نظر همراه شده است. داده های تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از تمامی امکانات موجود در شهر در سطح بالایی قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که تغییر روستای خشرودپی به شهر فرصت های شغلی جدیدی ایجاد نموده و باعث بهبود مؤلفه های اجتماعی مانند آگاهی مردم از حقوق شهروندی آنان گردید. تقریبا همه آزمون های آماری تحقیق تایید نموده است که سطح کیفیت زندگی با تغییر روستا به شهر ارتقا یافته است. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که تجربه تغییر مکان های روستایی به مراکز شهری می تواند شرایط بهتری را برای این کانون ها ایجاد نماید بدون آنکه منجر به مهاجرت روستا - شهری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of new-founded and small ruurban in urban system equilibrium (A case study of Khoshroudpay, Babol)

چکیده [English]

Evidences indicate that small urban centers with balanced and coordinated development corresponded with their environment; while reducing socio-economic differences within regions lead to realization of sustainable development. Given the importance of these small new founded towns; the main purpose of the paper is to investigate the role of these centers in urban sustainable development and their impact on the recruitment of population and development of socio-economic indicators for urban households by comparing the level of resident satisfaction in post change era from village to town. The methodology of the research is based on analytical and descriptive approaches which was accompanied a field work to complete the given questionnaires. The data were processed and analyzed using SPSS. The results revealed that there is a significant satisfaction among the citizens regarding to the new established facilities. Also the research findings show that transformation of village into city created job opportunities and improved the social components of people knowledge about their urban rights. Almost all of the statistical tests of the research confirmed that the level of quality of life has promoted by formation of the town. It can be concluded that the experience of rural places change into urban centers provides a better condition and opportunity for such settlements without leading to rural-urban migration.

The results revealed that there is a significant satisfaction among the citizens regarding to the new established facilities. Also the research findings show that transformation of village into city created job opportunities and improved the social components of people knowledge about their urban rights. Almost all of the statistical tests of the research confirmed that the level of quality of life has promoted by formation of the town. It can be concluded that the experience of rural places change into urban centers provides a better condition and opportunity for such settlements without leading to rural-urban migration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rurban
 • new founded
 • Equilibrium
 • rural-urban change
 • Khoshroudpay
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی. نجمه طبیعی و یوسف شفیعی. 1391. تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی: زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 23، پیاپی 4، شماره 1، بهار. صص 172-151.  
 2. ایراندوست، کیومرث. امین امینی.1390. ارزیابی چالش‌های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه‌های ذی‌نفوذ، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 1، صص 108-91.
 3. ایزدی خرامه، حسن .1380. شهرهای میانی و نقش آنها در توسعه روستایی مورد مطالعه: استان فارس، رساله دکتری جغرافیا و برنامه روستایی، استاد راهنما: دکتر رکن الدین افتخاری. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 4. برقی، حمید. یوسف  قنبری و محمود سیف الهی. 1390.  بررسی رضایتمندی ساکنان مناطق روستایی در تبدیل نقاط روستایی به شهر، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال 9، شماره 31، صص 234-215.
 5. پاپلی یزدی، محمد حسین.  حسین رجبی سناجردی.1382. نظریه‌های شهر و روستا، انتشارات سمت، تهران.
 6.  حسین آبادی، مصطفی. مهدی پورطاهری و اصغر محیط سکه روانی. 1391. تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیرامون مطالعه موردی: شهرستان قیروکارزین، فصلنامه مطالعات شهری و منطقه‌ای، شماره سیزدهم، صص 126-115.
 7. رضوانی، محمدرضا. علی گلی و سعیدرضا اکبریان رونیزی، 1386. نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه مطالعه موردی: دهستان رونیز شهرستان استهبان، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 61، تهران، صص 58-45.
 8. زنگنه یعقوب. داوود سمیعی‌پور و علیرضا حمیدیان .1392. تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص36-17.
 9. زیاری، کرامت‌اله. جعفر تقی‌اقدام. 1387. عملکرد شهر میانی خوی در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، صص 28-15.
 10. سرایی، محمدحسین. محمد اسکندری ثانی.1386. تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک و نقش آن در تعادل بخشی ناحیه‌ای نمونه موردی: ریوش شهرستان کاشمر، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 10، صص182-165.

11. شهرداری خشرودپی. 1394.

12. صرافی، مظفر. 1379. شهر پایدار چیست؟، فصلنامه مدیریت شهری، تهران، شماره‌ 4. صص14-6.

 1. 13.  طرح‌هادی خشرودپی.1386. بنیاد مسکن مازندران.
 2. 14.  علیقلی زاده، ناصر .1377. مکان گزینی مراکز بهینه روستایی و طراحی الگوی سلسله مراتب مطلوب در روستای بندپی. غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد راهنما: دکتر مجتبی قدیری معصوم، دانشگاه تهران.
 3. 15.  فنی، زهره .1382. شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
 4. 16.  لطفی، صدیقه . عادله خادمی. 1389. لزوم اهمیت بخشی شهرهای کوچک در فرایند توسعه مطالعه موردی: شهر زیرآب، مجموعه مقالات همایش طرح مسائل اجتماعی استان مازندران، صص 511-527.
 5. 17.  مرکز آمار ایران، .1390.
 6. 18.  مرکز بهداشتی و درمانی شهر بابل. 1393.
 7. 19.  نظریان، اصغرو کتایون بهارلویی. 1392. بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه ای مطالعه موردی شهر نائین، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، جلد 1، شماره 4، صص 73-59.

20. Carbó, Ramírez, Pilar, Zuria, Iriana, 2011. The value of small urban Greenspeace for birds in a Mexican city, Landscape and urban planning, 100(3): 213-222.

21.Schrank, David, Farnsworth, Stephen S.P. 1999. Small city synthesis of transportation planning and economic development: user’s guide, Texas Transportation Institute, Monograph.

22.Mahdibeigi, Homeira, Mahdavi, Masoud, A, Alihosseini 2010. Transforming Large Villages into small towns and studying their role in rural development through Network Analysis Methodology: Rural District of Southern Behnam Arab (Javad Zone from the region of Varamin), Journal of Geography and Regional Planning, 3(6): 158-168.

23.Spasić, Nenad, Petrić, Jasna, 2006. The Role and Development Persectives of small towns in central serbia, 13-14: 8-15.

24.Wandschneider, Tiago, 2004. Small rural towns and local economic development: Evidence from two poor states in India, International Conference on Local Development, Washington 16–18 June, Session on “Bringing Rural and Urban Together for Local Development