سنجش و ارزیابی رضایتمندی شهروندان از سنجه های پایداری (نمونه موردی: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده

برای دستیابی به توسعه پایداری شهری، بررسی و شناسایی رضایتمندی ساکنان از شاخص های پایداری، می تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی و تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محل سکونت افراد و در نتیجه رسیدن به پایداری موثر واقع شود. از این رو هدف از این پژوهش، بررسی شاخص های پایداری شهری و ارزیابی رضایتمندی شهروندان شهر کرمان از سنجه های پایداری است. روش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی می باشد. به گونه ای که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بازدید مقدماتی و پس از آن مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شد. آزمون های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون، مدل تحلیل رگرسیون و آزمون T تک نمونه ای، اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها که هفت بعد پایداری در قالب 30 شاخص را سنجش کردند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. آزمون ها وجود نارضایتی از پایداری در شهر کرمان را تأیید می کند، به گونه ای که مقدار میانگین 65/2 از مجموع رضایتمندی پایداری حاصل شده است، از بین هفت بعد کلی پایداری بررسی شده، بیشترین رضایتمندی از بعد زیست محیطی است و بعد مدیریتی- حکمروایی کمترین میزان رضایتمندی را به خود اختصاص داده است . بر این اساس، می توان استنباط نمود که توسعه فضایی- کالبدی شهرکرمان و تعاملات مردم و مسئولین درشهر با پایداری شهری متناسب نیست، از این رو توجه به سنجه های پایداری می تواند به افزایش کیفیت زندگی و پایداری توسعه شهری کمک نماید. یافته های رضایتمندی پایداری می تواند برای بازشناسی راهبردهای سیاسی قبلی و طراحی سیاست های برنامه ریزی آینده در جهت رسیدن به توسعه پایدار و بهبود کیفیت محیط زیست شهری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of citizens' satisfaction from sustainability measures (case study: Kerman City)

نویسنده [English]

  • sedigheh meymandi parizi
چکیده [English]

To achieve‌ sustainable urban development, studying citizens' satisfaction of sustainability parameters can be used to analyze the current situation and future decisions in order to improve the quality of residential areas and thus to achieve effective sustainability. The purpose of this study is to evaluate urban sustainability parameters and assess the citizens' satisfaction of sustainability measures in Kerman city. The descriptive-analytical approach is used in this survey, so library studies and preliminary visit, and also field studies and questionnaires were used to collect data. Statistical tests such as Pearson, Correlation, Regression analysis model and single-sample T-test have analyzed data from questionnaires that measure seven aspects of sustainability in the form of 30 parameters. Tests confirm sustainability dissatisfaction, in a way that the average value of 2.65, out of a total sustainability satisfaction, is achieved in Kerman city. The environmental dimension has the greatest, and the management-rule one has the lowest satisfaction in seven dimensions of sustainability. Accordingly, it can be concluded that physical-spatial development and interactions between people and officials would not fit urban sustainability in Kerman city. Thus, regarding the sustainability measures can help enhance the quality of life and urban development sustainability. Stability satisfaction findings can be used to recognize previous political strategies and future planning policies designed to achieve sustainable development and improve the quality of urban environment. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Sustainable Development
  • Satisfaction
  • Statistical techniques
  • Kerman City
. احمدی، قادر. سونیا نادری. 1392. مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری. مطالعه موردی: محله شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج. فصلنامه مطالعات شهری، دوره چهارم، شماره 8، سنندج.
2. بحرینی، حسین. 1391. تحلیل فضاهای شهری.چاپ چهارم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
3. براون، لستر. 1387. طرح امید، آینده و محیط زیست. ترجمه حمید طرواتی. چاپ اول، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
4. پوراحمد، احمد. رحمت‌اله فرهودی و کیومرث حبیبی و مهناز کشاورز. 1390. بررسی نقش کیفیت سکونتی در مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی بافت قدیم شهر خرم آباد. نشریه پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 12، شماره 75، تهران.
5. حبیبی، آرش. 1392. آموزش کامل SPSS.چاپ اول، تهران، پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر.
6. حسین‌زاده دلیر.کریم قربانی و رسول شکری و پری فیروزجاه.1388. تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه­های پایداری شهری در شهر تبریز. فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره دوم، اصفهان.
7. حسینی، مهدی.معصومه برقچی و فهیمه باقر زاده و قدیر صیامی. 1394. ارزیابی تأثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها مطالعه موردی پروژه مسکن مهر شهر طرقبه.فصلنامه برنامه­ریزی منطقه ای، سال 5، شماره 18، مرودشت.
8. خراسانی مقدم، صبا. سیدعباس یزدانفر وسید باقرحسینی. 1394. بررسی شاخص­های کیفیت زندگی موثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی مطالعه موردی: محله فرحزاد تهران. فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 1،تهران.
9. رفیعیان، مجتبی. زهرا عسگری زاده و محمد فرزاد. 1392. مطلوبیت سنجی محیط­های شهری: نگرشی تحلیلی در سنجش کیفیت محیط شهری، رویکردها، شاخص‌ها و روش­ها.جلد اول، چاپ اول ، تهران، نشر شهر.
10. رفیعیان، مجتبی. ماندانا مسعودی‌راد و مریم رضایی و مونا مسعودی‌راد. 1393. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی مهر شهر زاهدان. نشریه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، دوره 3، شماره 12، زاهدان.
11. رهنمایی، محمدتقی. امین فرجی ملایی و حسین حاتمی‌نژاد و آزاده عظیمی. 1391. تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دوره دوم، شماره 5، زاهدان.
12. زیاری، کرامت اله. فاطمه سالاروندیان و علی قنبری نسب و لیلا حبیبی. 1392. تحلیل تطبیقی تفاوت­های سکونتگاه‌های غیر رسمی شیراز (موارد مطالعه: شهرک بهار، مهدی‌آباد و سهل آباد). فصلنامه آمایش محیط، دوره 6، شماره 21، همدان.
13. ساسان پور، فرزانه. علی موحد و سوران مصطفوی صاحب و محسن یوسفی فشگی. 1393. ارزیابی پایداری محله­های شهری در شهر سقز. مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره دوم، شماره اول،مرودشت.
14. سعیدی رضوانی، نوید. مژگان رشنو. 1391. بررسی کیفیت محیط سکونتی در مجتمع­های مسکونی مطالعه موردی مجتمع مسکونی میلاد قزوین. نشریه شهر و منظر، سال سوم، شماره 20، تهران.
15. سیف الدینی، فرانک. 1381. مبانی برنامه­ریزی شهری. چاپ اول، تهران، انتشارات آییژ.
16. شمس الدینی، علی. سعید ملکی و محمد رضا امیری. 1392. تحلیلی بر میزان رضایتمندی شهروندان از پایداری و سرزندگی محیط زیست شهری با تأکید بر دسترسی به خدمات شهری نمونه موردی شهر نورآباد ممسنی.فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، سال اول، شماره 4، مازندران.
17. شهابیان، پویان. سمیرا سعیدپور و میلاد پیرایه گر. 1393. سنجش رضایتمندی سکونتی ساکنان محله منظریه (بافت جدید) و ساکنان محله خواهر امام (بافت قدیم) در شهر رشت. فصلنامه آمایش محیط، دوره 6، شماره 24، همدان.
18. ضرابی، اصغر. جابر علی‌زاده و بهزاد رنجبرنیا و محمد جواد کاملی‌فر و مهدی احمدیان. 1394. ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهری نمونه موردی مناطق شهری ده گانه کلانشهر تبریز. نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 19، شماره 51، تبریز.
19. عزیزی، محمد مهدی. 1380. توسعة شهری پایدار: برداشت و تحصیلی از دیدگاه‌های جهانی. نشریه صفه، سال 9، شماره 33، تهران.
20. فرجی ملایی، امین. آزاده عظیمی و کرامت‌اله زیاری. 1389. تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران.مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال اول، شماره دوم، تهران.
21. قربانی، زهرا. براتعلی خاکپور و عزت‌اله مافی. 1392. تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله‌های شهر چالوس، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال چهارم، شماره 13، تهران.
22. کالن، گوردن. 1391. منظر شهری. ترجمه: منوچهر طبیبیان، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
23. لطفی، صدیقه.سجاد صابری. 1391. ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی نواحی شهر یاسوج. نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 1، شماره 4، تهران.
24. لطفی، صدیقه. امین فرجی ملایی و ایوب منوچهری و آزاده عظیمی. 1390. تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش آنتروپی و تکنیک SAWمطالعه موردی بافت شهری میاندوآب. فصلنامه جغرافیا و آمایش سرزمین، سال اول، شماره اول، تهران.
25. لینچ، کوین. 1390. سیمای شهر. ترجمه : مزینی فر، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
26. مختاری ملک‌آبادی، رضا. عظیمه‌السادات عبدالهی و حمیدرضا صادقی. 1393. تحلیل و باز شناسی رفتارهای زیست محیطی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان.فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال 5، شماره 18، تهران.
27. مطالعات طرح تفضیلی کرمان. 1390.  مشاور شهر و اندیشه مانا.
28. مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. 1391. تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS.چاپ اول، تهران، انتشارات چاپ گنج.
29. Amerigo, Maria. Juan Aragones. 1990. Residential satisfaction in council housing. Journal of environmental psycology,10(2).
30. Azahan, Aran. Meri Jamaluddin andMosen Lukman andAsouan Kadaruddin. 2009. The quality of life malaysia’s intermediate city: Urban. European journal of Social Sciences, 9(1).
31. Barton, Hugh. 2003. ShapingNeighbourhoodsAguid for Health,Sustainability and Vitally.First Edition,Spon.press, London.
32. Bonaiuto, Morgan. Fabius Fornara. 2003. Indexes of perceived residential environment quality and neighbourhood attachment in urban environments. Journal of Landscape and Urban Planning, 6(5).
33.Enyedi, Gilos. 2002. Social sustainability of large cities.Ekistics, 6(2).
34.Godefroid, Sasmi. 2009. Temporal analysis of the Brussels as indicator for changing environmental quality.Landscape and Urban Ukraine, 3(1).
35.Mason, Moses. Toresd Valente and GosuiCoats worth and JmeiMennis. 2010. Place based social network quality and correlates of substance use among urban adolescents.Journal ofAdolescence, 33(3).
36.Pacione, Michael. 2003. Urban environmental quality and human welbeing a social geographical perspective. Landscape and Urban Planning, 5(2).
37.Pope, James. 2004. Conceptualizing sustainability assessment. Environmental impact assessment Review, 24 (2).
38.Preuss, Ioyw.AmersVemuri. 2011. Smart growth and dynamic modeling: implications for quality of life in Montgomery County. Ecological Modeling, 3 (1).
39.Royuela, Vasim. 2005. Quality of life, Urban size and urban growth: A Perception Survey for the evaluation of Urban Quality of Life.Soc. Indic Res., 9(4).
40.Smith, Carlin. Gorgia Levermore. 2008. Designing Urban Spaces and Buildings to Improve Sustainability and quality of Life in a Warmer World. Energy Policy, 36 (2).
41.Wang, Beli. Xuan Li and Balesta Stanton. 2010. The influence of social stigma and discriminatory experience on psychological distress and quality of life among rural to urban migrants in china. Social Science and Medicine, 9(1).
42.Whitehead, Telau. Derma Simmonds and Jarex Preston. 2011. The effect of urban quality improvements on economic activity, Journal of Environment Management, 8(2).