بررسی مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین و جانبازان نمونه موردی: ادارات دولتی شهر کاشان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین نمونه موردی: ادارات دولتی شهر کاشان و پی بردن به مشکلات و نارسایی‌های موجود است. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش شامل 26 ساختمان اداری در شهر کاشان می‌باشد که بر اساس شاخص‌های 46 گانه مطابق با قوانین مربوطه در ایران ادارات دولتی شهر کاشان مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحلیل اطلاعات این مطالعه، بیشتر از روش‌های تحلیل کمی و کیفی و تکنیک‌های آمار توصیفی و استنباطی همچون Topsis fuzzy و GIS استفاده شده است در این مطالعه، طیف نسبتاً وسیعی از متغیرها و شاخص‌های کمی و کیفی در مناسب سازی محیط برای معلولین در ساختمان‌های اداری تعیین گردید. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بیشتر این ساختمان‌ها برای رفت و آمد معلولان جسمی مناسب نیستند. بهترین عملکرد در بین ادارات مورد مطالعه مربوط به اداره تأمین اجتماعی و اداره بهزیستی می‌باشد. ضعیف‌ترین عملکرد نیز به اداره صنعت معدن و تجارت تعلق دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در هیچ کدام ادارات و ساختمان‌های دولتی تجهیزات خاصی برای معلولان فراهم نشده است و مجموع این عوامل، فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را جهت گروه‌های مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the appropriate urban spaces for access the disabled and veterans Case Study Government offices in Kashan

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate appropriate urban spaces for disabled access Case Study: Government offices in Kashan and understand the problems and inadequacies are available. A survey description. Data were collected through questionnaires. The study population consisted of 26 office buildings in the city of Kashan that is based on 46 indicators of children in accordance with the relevant rules of Kashan in Iran, government agencies were evaluated. The analysis of this study, further analysis of qualitative and quantitative methods and techniques of descriptive and inferential statistics such as Topsis fuzzy and GIS has been used in this study, a relatively wide range of qualitative and quantitative variables and parameters suitable environment for disabled people in office buildings respectively. The findings indicate that most of these buildings are not suitable for the physically disabled traffic. The best performance in the offices of the Social Security Administration and the Department of Social Welfare is studied. The weakest performance of the industry and trade office belongs. The findings also show that none of offices and government buildings, special equipment for disabled people is not the sum of these factors, turbulent atmosphere, unhealthy and lacking in safety and comfort for different social groups, especially disabled people in these spaces has created a situation poor requires careful planning and coherent in order to improve the situation and increase the comfort and safety and thus creating a social environment is lively and cheerful with disabilities.
Key words: Appropriate urban spaces, the disabled, veterans, access, government offices, Kashan

کلیدواژه‌ها [English]

 • Appropriate urban spaces
 • the disabled
 • Access
 • government offices
 • Kashan
 1. بمانیان، محمد رضا، دباغی خامنه، مرضیه و فریال احمدی. 1390. راهکارهای مناسب سازی فضا جهت استفاده نابینایان نمونه موردی: میدان تجریش تهران، کتاب ماه هنر، شماره 153، صص 111-106.
 2. تقوایی، مسعود،مرادی، گلشن،صفرآبادی، اعظم. 1389.بررسیوارزیابیوضعیتپارک‌هایشهراصفهانبراساسمعیارهاوضوابط موجود برایدسترسیمعلولانوجانبازان، مجلهجغرافیاوبرنامه‌ریزیمحیطی،سال21،شمارهپیاپی38،شماره 2.
 3. حجازی،سیدمهدی،زوجاجی،نوید و محمد رضامنعام. 1385. طرحراهبردیمناسبسازیفضایشهریشهرستانهمدان، مجموعه مقالات همایش ملی مناسب سازی محیط شهری، تهران، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
 4. خجستهقمری، محمدامین.1389.محیط مطلوب برای نابینایان (با رویکرد مناسب سازی محیط شهری)، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، سال هشتم، شماره 74، صص 82-74.
 5. رفیعی، مهران و امجدی، فریده. 1385.برنامه‌ریزی تسهیلات پیاده روی برای جانبازان، همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
 6. سازمان ملل متحد. 1373. برنامه اقدام جهانی برای معلولین (مصوب سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد). ترحمه مهدی بابایی اهری. تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
 7. سعیدنیا، احمد. 1378.کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها، کاربری زمین شهری، مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهریوزارتکشور.
 8. شهرداری تهران. 1390. دستورالعمل مناسب سازی فضاهای ساختمان‌های اداری برای معلولین جسمی و حرکتی، معاونت معماری و شهرسازی، اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران.
 9. صادق مالواجرد، فرزانه.1379. مجتمع فرهنگی- ورزشی جانبازان و معلولین. پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 10. 10.  کمانرودی کجوری، موسی.1389. آسیب‌شناسیساختاریمدیریتتوسعهشهریتهرانباتاکیدبرمناسبسازیفضاهایشهریبرایمعلولان، نشریهمدیریتشهری،شماره 25،بهاروتابستان 1389 صص 99-114.
 11. محمودزاده،محمود (1371). کمیتهمتناسبسازیشهری. معلولینوجانبازان. اصفهان. سازمانبهزیستی. نشربیتا.

12. مهدیزاده، جواد و جهانشاهی، مهدی.1376.نقش فضاهای پیاده در کیفیت محیط شهری با نظری به شیراز. جستارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری. مهندسان مشاور فرنهاد. شیراز.

 1. مرکز آمار ایران. 1390. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران.
 2. شهرداری تهران.1390.دستوالعمل مناسب سازی فضای ساختمان‌های اداری جهت معلولین، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران.
  1. Bromley R.D.F., Matthew D.L., and Thomas C.J. 2007. City centre accessibility for wheelchair users: The consumer perspective and the planning implications.
  2. Charles, Sandra.2005. person first, disability second: disability awareness training in libraries. Library Review,. 54(8): 453-458. Available at www.Emerald.com.
  3. Chew Boon Leong, Ivan, E.Higgins, Susan. 2000. Public Library Services for Wheelchair       Bound Young People in Singapore.    
  4. Chu, T.C. 2002. Facility Location Selection Using Fuzzy TOPSIS Under Group Decisions, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge- Based Systems, 10(6): 687-701.
  5. Dag˘deviren,M., S.,Yavuz, N.,Kılınç 2009. Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods underfuzzy environment. Expert Systems with Applications,36: 8143–8151.
  6. Danielle Coleman, Tara. 1997.Religious Institutions and Wheelchair Accessibilityfor  PersonWith Disability". Available at www.touroBio-Med.Lib.com.
  7. Davarinezhad M., andRahnama M. 2015. The Assessment of Urban Furniture for the Disabled (Case Study: Shiraz City and Large Park), Journal of Civil Engineering and urbanism,  5 (1): 16-21.
  8. Dodangeh,J., R.,Yusuff, J.,Jassbi. 2010. Using Topsis Method with Goal Programming for Best selectionof Strategic Plans in BSC Model. Journal of American Science,6(3)
  9. Evcil,2009. Wheelchair accessibility to public buildings in Istanbul. Assistive Technology; 4(2): 76-85.
  10. Hanniff, R. and Kheder, R. 2007, Women With Disabilities in the urban Environment. J: Women and Urban Environments. Pages: 1-4.
  11. Jahanbakhsh Alamdari, Zeinab and Habib, Farah ,2012, Urban public space designing criteria for vulnerable groups (Women and children), Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering, 3 (4): 179-185.
  12. Khalifeh Soltania, S., H., Shamb, M, Awangb, M., andYaman, R. 2012. Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal, AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December,2011, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35: 89–96.
  13. Knudson, P. 1999. Creating a more accessible and Equitable Environment, Web site: Hills Therapy Services, Australia Studies, Pages 1-3.
  14. Mahmoodzadeh,S., et al.,2007. Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique.International Journal of Human and Social Sciences,1:3
  15. Marcus, C. and Francis, C. 1990. Propel Places, Design Guideline for urban open space, New York.
  16. Miller, E., Chen, R., Noreen, M., and Karnes, P.2009. Willing to Engaged in Personal Relationships With Persons With Disabilities, University of Texas- Pan American, Journal Rehabilitation Counseling Bulletin, 52(4): 251-268.
  17. Moeeis, R.1968. Urban Sociology,New York
  18. Nandjui, B.M.2008. Quality of life assessment of handicapped student integrated into  the ordinary higher education system". Available at www.ScienceDirect.com.
  19. Onut,S., andSoner, S.2008. Transshipment Site Selection Using the AHP and TOPSIS Approaches Under Fuzzy Environment. Waste Management,28: 1552–1559
  20. Opricovic,S.G.and Hshiung T.2004. Compromise Solution by MCDM Methods:A ComparativeAnalysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156: 445–455
  21. Rattray, N.2013. Contesting Urban Space and Disability in Highland Ecuador, City and society, 25(1): 25–46
  22. Sanderson, M. 2006. An Examination of Planning for Persons With Disabilities in Mid-size Canadian Municipalities, a thesis Presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts, University of Waterloo,Canada.
  23. Stevens, C.2007. Living With Disability in Japan, Publisher: Taylor & Francis, Edition / Format: Article: E.N, Japanese Studies, 3: 263-278.
  24. Taylora, Z., andJózefowiczb, I. 2012. Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes, Journal of Transport Geography, Special Section on Theoretical Perspectives on Climate Change Mitigation in Transport, 24: 155–172
  25. Venter, C.J., Bogopane, H.I., Camba, J., Venkatesh, Rickert, T.E., Mulikita, N. and Maunder, D.C. 2002.Improving accessibility for People with disabilities in urban areas. Conference of Togo, P: 4-5.
  26. Yang, Y., Linda, K., and George, S.2005. Functional Disability Transitions, and Depressive Symptoms in Late Life, Published: SAGE, journal of Aging and Health, 17: 244-261.
  27. Yeats, M.1999. Integrating urban design: Meeting the needs of people, Velocity 99 Graz Australia, Australia Stud.