ارزیابیِ عملکرد سازمان های ایمان محور در راستای توانمند سازی و فقرزدایی محله های شهری (مورد مطالعه : منطقه یک شهر تهران )

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه هید بهشتی تهران

چکیده

با توجه به گسترش تحولات مدیریتی جهان در یک قرن اخیر، سازمان ها در ابعاد مختلف به ارائه انبوهی از خدمات اجتماعی- آموزشی محلات شهری می پردازند.یکی از مصادیق این سازمان ها ، سازمان هایی هستند که با عنوان سازمان های ایمان محور شناخته می شوند. این گونه سازمان ها که با محوریت ایمان به فعالیت می پردازند، هم اکنون دارای میلیون ها عضو در سراسر جهان هستند و به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند.از طرف دیگر این سازمان ها به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها از جمله در راستای توانمند سازی و کاهش مشکلات فقر محلات شهری را دارند . محلات منطقه یک شهر تهران نیز از این حیث دارای فقر می باشند و این نیازمند بازنگری در عملکرد سازمان های ایمان محور و حتی مردم نهاد در شهر تهران و نیز منطقه یک می باشد . جامعه آماری این پژوهش نیز محلات منطقه یک شهر تهران با جمعیت 439467 نفر را تشکیل می دهند و از بین آنها 10 محله دارای سازمان های ایمان محور،با 255 نمونه آماری از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند.مهمترین نتایج به دست امده از پژوهش نیز به شرح زیر می باشند :
1. سازمان های ایمان محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران باعث تقویت توسعه پایدار محله ای شده است
2. این سازمان ها در راستای تقویت توانمند سازی و کاهش مشکلات ناشی از فقر محله های شهری مهمترین عملکرد را مستقیماً دارا می باشند
3. این سازمان ها در راستای تامین خدمات اجتماعی- آموزشی، بویژه نیازهای اساسی ساکنان نیز نقش دارند
سازمان های ایمان محور به نوعی یک سرمایه اجتماعی هستند که با هم در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران جایگاه بسزایی در ارائه انواع خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان دارند و این جایگاه باعث کاهش مشکلات ناشی از فقر در منطقه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of faith-based organizations, empowerment and poverty in urban neighborhoods poverty in urban neighborhoods ( Case Study : of Region of 1 city Tehran)

چکیده [English]

With the increasing development of global governance in the last century, organizations of various sizes to offer a host of educational and social services in urban areas pay. One example of these organizations , faith-based organizations that are recognized as organizations. These types of organizations that are active based on faith Already has millions of members worldwide and because of his faith in the efficacy of additional capacity compared to other organizations. And because of his faith in the efficacyof additional capacity compared to other organizations. On the other hand, due to the inner motivations and their faith in a double capacity to implement such policies in line Empower and reduce poverty in urban neighborhoods . The study of area is mainly in the neighborhoods of Tehran, with a population of 439,467 people constitute a Among them 10 neighborhood organizations, faith-based, with 255 sample through questionnaires, interviews and observation using SPSS software have been assessed. Most important The results of the study are as follows:
1. Faith-based organizations in selected neighborhoods in the city of Tehran is to strengthen the sustainable development community
2. empower organizations to strengthen and reduce problems caused by poor urban neighborhoods have the most important function directly
3. These organizations to provide social services, education, particularly basic needs of the residents are also involved
faith-based organizations are a kind of social capital The management and sustainable development in the region, a neighborhood in Tehran Important role in providing a variety of social and economic services to their residents This position reduces the problems of poverty in the region .

کلیدواژه‌ها [English]

 • faith-based organizations
 • Empowerment
 • poverty eradication
 • sustainable development
 1. ابطحی، سیدحسین، عباسی، سعید، 1386. توانمندسازی کارکنان، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو.
 2. خرمی، فرهاد، 1375. بررسی تطبیقی- تحلیلی از نظریه فقرزدایی اسلامی و نظریه‌های فقرزدایی انگلوساکسون مجله برنامه و بودجه، شمارة 2، ص 71-47.
 3. زرآبادی، زهرا سادات، توکلی، نیکی، 1388. "شاخص‌شناسی توسعه پایدار شهری"، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره دوم، ص 123-110، تهران.
 4. دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 1380. نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در عرصه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی، مجموعه مقالات، ص 229.
 5. کانتر، فیلیپ، 1385، دایرة‌المعارف بازاریابی از A تا Z، مترجم عبدالحمید ابراهیمی، هرمز مهرانی، احمددرخشان، انتشارات‌های دانش، چاپ اول.
 6. طرح راهبردی- ساختاری جامع شهر تهران، 1385. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه طرح جامع شهر تهران در سال 1386.
 7. عبداللهی، بیژن 1384. تواناسازی روانشناختی کارکنان، ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 11.
 8. مهندسین مشاور بافت شهر، 1385. تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقی و همکاری با شهرداری منطقه 1، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
 9. نمازی، حمیدرضا، 1386. عادلانه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
 10. هورگاد، برنارد، 1386. اطلس کلانشهر تهران، سیدمحسن، حبیبی، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، چاپ اول، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
  1. Americorps Guidance 2003. Toolkit Items: Definitions of fbos and CBOS, center for faith and service, National crime prevention council.
  2. Barton, Hugh, et al. 2003.shaping Neighborhoods, New york, spoon press.
  3. Brinckerhoff 1999. Faith Based Managment: Leading organizations That Are About More Than just Mission, New yourk: John wiley and sons.
  4. Calhoun, J.A.2003.philanthropy and faith: An Introduction, Washington, DC: National Crime prevention Council.
  5. Carvalho. J.P. 2012.Fait-Based Organization, university of California.
  6. Colon-Mollfulleda, W. 2008. Public Issues or private concerns Assessing the Impact of charitable choice on prival Donations to faith-Based organizations (Doctoral Dissertation, Akron University).
  7. Conger, Jay A., Kanungo, Rabindra N. 1988. The Empowerment process: Integrating Theory a practice. The Academy of Management Review 13, Proquest psychology Journals.
  8. De Haven, Mark J; Irby B. Hunter; Laura wilder, James W. Walton and Berry, Jarett 2004. ''Health programs in faith-Based organizations: Are They
  9. kanter, R.M. (1987). ''Men and women of the corporation revisited'', Human Resource Management Journal, 26 (2): 257-64.
  10. Kramer, fredrica; Nightingale Demetra smith; Trutko john and S.D. Barnow Burt 2002.''faith Based ovganizations providing Enployment and Training Services: A preliminary Exploration'' The urban Institute, washington, DC 20037.
  11. madani pour, A. 2003.How velevant is planning by neighbor hoods todey?
  12. Matthew, J. Chinman,  Linney, Jeun Ann 1998. Toward A Model of Adolescent empowerment. Theoretical and Empirical Evidence. Vol 18, No 4.
  13. Melhem, Yahyu 2004. The antecedents of customer-contact employee’s empowerment. Employee Relation, 26, 1/2. proquest psychology journals.
  14. Menon, Sanjay 1995. Employee empowerment: definition, measurement, construct validation. Unpublished doctoral dissertation. University of Mc Gill.
  15. Milofsky, C., and Cnaan, R. 1997. ''small Religious Nonprofits: A Neglected Topic'' Nonprofit and volun tary sector Quarterly 26 (supplemental).
  16. Niebur Reinhold, Moral Manand Immoral socity, New york, 1932
  17. Peterson, Andrew and et al. 2006.measuring intrapersonal component of psychdogical empowerment. Confirmatory factor analysis. American journal of community psychology. Vol 38.
  18. Scott. John and Marshal, 2005. Gordon oxford Dictionary of sociology, oxford university press, p 257.
  19. Thomas, Kenneth veltheusepetty, 1990.Cognitive Elements of Empowerment: An interpretive Model of intrinsictask motiwating Review 15, 4. proquest psycology journal.
  20. Wallace, A., Ferrazzi, G., and schyer, F. 1998.‘‘Capitalgetting the goods on social resul sociology''. 63 (2): 300-322.
  21. Wallis, J. 1999.‘‘What’s an fbo?'', Sojourners 28, pp. 7-8.
  22. www.amar.org (2012)
  23. www.moi.ir(2012)