نقش شهرداری الکترونیک در توسعه فضای شهری (مطالعه موردی: محلات منطقه 6 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری. معاون آموزشی دانشکده علوم زمین و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو

چکیده

با توجه به سیاست افزایش اختیارات و تقویت شهرداری ها در ادارۀ امور مناطق و اهداف ناحیه محوری و محله گرایی در مدیریت شهری، می توان به جایگاه و نقش کلیدی شهرداری های مناطق و همچنین ضرورت برنامه ریزی جامع و استراتژیک جهت استقرار و توسعۀ خدمات تعاملی در شهرداری های الکترونیک، پی برد. یکی از استراتژی های شهرهای الکترونیک دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه های داده خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی شبکه وب(سایت) است. هدف از این سنجش میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی در محلات منطقه شش شهر تهران و ارزیابی سطوح آمادگی شهرداری الکترونیکی تهران است. در فرایند پژوهش، از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. در مرحله ی بعد پرسشنامه سنجش میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی در میان 390 نفر از ساکنان منطقه بصورت تصادفی توزیع گردید. در مرحله ی سوم با آزمون آماری اسپیرمن، رابطه ی میان میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی و رضایتمندی شهروندان، کاهش ترافیک شهر و مشارکت شهروندان محلات هجدگانه ارزیابی و تحلیل شد. نتایج این آزمون نشان از وجود رابطه مثبت و مستقیم میان میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداری الکترونیکی و رضایتمندی شهروندان، کاهش ترافیک شهر و مشارکت شهروندان دارد. به منظور شناسایی زمینه‌های نوآوری و توسعۀ ابعاد خدمات‌رسانی شهرداری‌ها در منطقه با توجه به شرایط موجود در حوزه‌های سیاسی- قانونی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فنّی- علمی قابلیت ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Electronic Municipaly in the Development of Urban Space (Case study: 6 regional of Tehran city)

نویسنده [English]

 • masoud modanlou 2
1
2
چکیده [English]

The Role Electronic Municipaly in the Development of Urban Space
(Case study: 6 regional of Tehran city)

Abstract
World leaders meeting in 1382, which was realized in the Global Information Society, Email cities as part of special interest is the information society. Cities mail software and hardware platform for citizens to access all of the time Services to public and private databases on the Web provide. This research is based on the experience of effective use of ICT in the delivery of municipal services aims at a distance The introduction and recognition of portal-commerce and m-commerce readiness levels Tehran's case in six districts of the region. In implementing this objective, analytical and survey research method was used. Sample, eighteen residents of Tehran are six regional district Cochran formula based on a sample of 390 randomly selected number of documents and field data has been collected And SPSS software was used for data analysis. The research hypothesis test results show that a significant relationship between the independent variable at a 99 percent service portal commerce with the dependent variables include citizen satisfaction, reduce traffic and citizen participation there.The research hypothesis test results show that a significant relationship between the independent variable at a 99 percent service portal commerce with the dependent variables include citizen satisfaction, reduce traffic and citizen participation there.The research hypothesis test results show that a significant relationship between the independent variable at a 99 percent service portal commerce with the dependent variables include citizen satisfaction, reduce traffic and citizen participation there.

Key words: electronic city, electronic services, electronic mayor, Region 6 Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: electronic city
 • electronic services
 • electronic mayor
 • Region 6 Tehran
 1. الیدری، امیر و امیرحسین قپانچی. 1386. طراحی و ساخت شهر الکترونیکی(مطالعه موردی شهر بریزیان)، ماهنامه تکفا، سال پنجم، شماره دوم. صص 34-48.
 2. جلالی، علی‌اکبر، 1383. شهر الکترونیک. چاپ دوّم، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 3. دوروش، سوده. 1392. عوامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فنآوری اطلاعات. استاد راهنما: دکتر محمد موسی خانی، دانشگاه تهران.
 4. زرندی، سعید.1390. بررسی عوامل موثر بر پذیرش شهرداری الکترونیک توسط شهروندان تهرانی با تاکید بر سامانه مدیریت شهری 137. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری. استاد راهنما: سعید روحانی، دانشگاه تهران.
 5. سلسله، محسن. 1386. موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیک در ایران، تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. استاد راهنما: حامد جعفرزاده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. شجاع عراقی مهناز، تولایی سیمین، ضیایان فیروزآبادی، پرویز. 1390. مکان­یابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) مجله پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شمارة دهم، صص 41-60 .
 7. شریف‌نژاد، مجتبی.1393. ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر اعتماد به شهر الکترونیک (نمونه موردی: شهر الکترونیک در یزد)، مجله علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا) سال چهارم، شماره دوم،  صص 175-188.
 8. شکویی، حسین.1389. دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری. تهران، انتشارات سمت.
 9. شهرداری منطقه شش. 1392. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری.

10. شیخ کاظم، محمدرضا. 1386. فضاهای سایبرنتیک شهری در شهر الکترونیک، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران، صص 576-583.

 1. طیرانی­راد، احسان. 1387. مهارت­های زندگی در شهر الکترونیک، مجله ارتباطات­ و ­دانش­شناسی.

12. عاملی، سعیدرضا. 1387. دو فضایی شدن شهر، شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلانشهرهای ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول، شماره 2-3، تهران.

 1. معاونت برنامه­ریزی و توسعه شهری. 1392. سالنامه آماری شهر تهران. انتشارات سازمان اطلاعات و فناوری، چاپ اول. تهران.

 

14. مقدم، معصومه. 1388. ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری در برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مورد شهر زنجان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری. استاد راهنما: مشکینی ، دانشگاه زنجان، زنجان.

15. نژادجوادی پور، مهران. 1386. تدوین راهبردهای استقرار و توسعه خدمات الکترونیک شهری در شهرداری تهران- منطقه 13. پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد. استاد راهنما: دکتر اصغر صرافی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران.

16. نژادجوادی پور، مهران. 1387. راهبردهای توسعه خدمات شهرداری الکترونیک با مدلSWOT  (مورد: شهرداری منطقه 13 تهران)، مجله مدیریت شهری، شماره 22، صص 43-59.

17. هاشمی، سیدامید.1390. شهر الکترونیک و تاثیر آن بر جامعه شهری نمونه موردی شهرک غرب تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، به راهنمایی دکتر کاوه مهرانی، دانشگاه تهران.

 1. Asgharzadeh E et al. 2008. Identification of the Electronic City Application Obstacles in Iran, World Academy of Science, Engineering and Technology, 14: 133-144.
 2. Soltani A, et al. 2012. Effect on Electronic City Electronic municipality, Case Study Zone 2 Tabriz, Life Science Journal, 9(4):771-779.
 3. Mutual. Edvard J. 2006. Digital development in City areas: potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, 19: 342-412
 4. Bitran, G., and Lojo, H. 2012. A framework for analyzing service City operation. European management journal 16: 433-446.
 5. Christodoulou, E. Samaras, G. and Germanakos P. 2010. "Technologies for City-Governance currently in use: review and classification 18:177
 6. پورتال شهرداری تهرانhttp://www.tehran.ir