تحلیل ترمودینامیک ـ همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم کشاورزی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: تگرگ یکی از خطرناک‌ترین انواع بارش است که اگرچه بندرت می‌بارد ولیکن هنگام بارش برحسب شدت و بزرگی دانه‌های خود خسارات عظیمی را وارد می‌سازد. هدف از انجام این تحقیق تحلیل ترمودینامیک ـ همدید شهرستان گرگان در مهر ماه سال 1389 می‌باشد که در اثر آن میلیاردها تومان خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی و محیطی وارد شد و بیش از 1500 واحد مسکونی خسارت دید(کارشناس حوادث غیر مترقبه استانداری گلستان). موارد و روش: برای انجام این تحقیق داده-های فراسنجی، تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های آنالیز شدة هوا از ادارة کل هواشناسی استان و داده‌های مورد نیاز ترسیم نقشه‌های همدید و شاخص‌ها و نمودارهای ترمودینامیک به ترتیب از پایگاه داده‌های NOAA, SCDC NCEP/NCAR –و از سایت دانشگاه وایومینگ اخذ شد و سپس نقشه‌ها و نمودارهای مذکور به کمک نرم افزارهای گرادس، فتوشاپ و اکسل ترسیم و تحلیل شد. نتیجه: سامانه‌ موجد رگبار مذکور ناوه کم‌فشار و تاوه قطبی بود که پس از تشکیل به یک موج کوتاه تبدیل گردید و در ضمن تکامل و آب گیری از پیکره‌های آبی مسیر هوای سرد و نسبتاً مرطوب را بر روی منطقه منتقل نمود تضاد حرارتی شدیدی بین بسته هوای گرم و مرطوب جنوبی ایجاد نمود که در اثر آن جبهه‌ای ایجاد شد و توسط این جبهه‌، هوای گرم و مرطوب به سرعت به ارتفاعات بالا رانده شد و ابرهای کومولونیمبوس شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic analysis- hail isometropia in 12 October 2010 in Gorgan city

نویسندگان [English]

  • Javad Khoshhaldastjerdi 1
  • abdolghadir nazari 2
  • Abotaleb abdi 3
1 of faculty of geographical sciences and planning, University of Isfahan
2 ma in isfahan
3 MSc student in agricultural climate university of Isfahan
چکیده [English]

Expanded abstract
1- Introduction: although rainfall is regarded as divine blessing in most of the cases, if its volume, severity and form exceeds normal amount, then it is considered as a danger. Among the forms of rainfall, hail is the most dangerous one, however it hardly ever rains. The present research aims to analyze thermodynamically isometropia hail in Gorgan province in 12/ 10/ 2010 as a result of which not only agricultural areas, industrial areas, infrastructures and wildlife were damaged, but also 1500 residential units were demolished so that the insurance organization paid 485 million Tomans for the damage (a clerk working in the department of Accidents at the office of governor general of Golestan Proince).
2- Data and methodology: to conduct the survey climatic parameter data, satellite images and synoptic analyzed maps were obtained from Golestan meteorological office and both the raw data for providing isometropia maps of northern hemisphere in length ranges of 40-80 degrees west and 80 degrees east three days before hailing every 6 hours and the atmosphere data were gathered from the websites of NCEP/NCAR – NOAA, SCDC and the website of Wayoming university. Then by the help of Grads, Photoshop and Excel, maps and graphs were drawn and analyzed.
3 and 4- discussion and conclusion:
The system creating this shower as a result of the formation of a polar low pressure trough in 1000 hpa level or polar vortex in high levels and gradual deepening in later hours and days and then transferring into a short and powerful wave by earth movement and the fall of colder weather in higher altitudes to southern areas and intake from black, Mediterranean, Khazar sea and also thermal contrast with warm and humid weather of india ocean which has been brought by surface systems on the eastern north of Africa and south of black sea and east and south of Mediterranean sea formed a strong front and while passing the area under study the cold front quickly pushes southern warm and humid weather package to altitudes and forms a rather strong cumulonimbus cloud like an ocean one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorgan province
  • hail
  • Thermodynamic
  • Isometropia and thermodynamic analysis
 خوشحال دستجردی،جواد.تیمورعلی­زاده. 1389.بررسی همدیدی و ترمودینامیک رگبار موجد سیلاب 24/6/88 در استان خراسان رضوی. مدرس علوم انسانی ـ برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره 4، زمستان 1389،صفحات 87-109.
2- خوشحال دستجردی، جواد.یوسفقویدل رحیمی.1386.شناسایی ویژگی‌های سوانح محیطی منطقه شمال غرب ایران (نمونه مطالعاتی: خطر توفانهای تندری در تبریز)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه جغرافیا،بهار 1386، صص 101-115.
3- رابرتبایرز،هاریس.1377.هواشناسیعمومی،ترجمةتاج‌الدینبنیهاشم، بهروز حاجبی، علیرضا بهروزیان،تهران: مرکزنشردانشگاهی،524 صفحه.
4- روش،تریپله.1380.هواشناسیعمومی،ترجمةجمشیدشاهرخی،تهران: مرکزنشردانشگاهی،362 صفحه.
5- صادقی حسینی،علیرضا. مهتابرضائیان.1385.بررسیتعدادیازشاخص­های ناپایداریوپتانسیلبارور سازیابرهایهمرفتیمنطقةاصفهان، مجلةفیزیکزمینوفضا، شماره 32، صص 83-98.
6- قائمی،هوشنگ.1386.هواشناسیعمومی،تهران،سمت، 604 صفحه.
7- میرموسوی، سیدحسین. یونساکبرزاده.1388.کاربست توزیع­های پواسن و دو جمله­ای منفی برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 20، شماره پیاپی 36، شماره 4، زمستان 1388،صص 73-86.
8- میرموسوی، سیدحسین.یونساکبرزاده.1388.مطالعه شاخص­های ناپایداری در تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر مجله علمی ـ پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره­ی 25 بهار 1388، صص 95-108.
9.Banacos, P.C. and Schultz, D.M. 2005. The Use of Moisture Flux Convergence in Forecasting Convective Initiation: Historical and Operational Perspectives. Wea. Forecasting, 20, 351-366.
10.Buizza, Roberto and Moltini, M. 1995. The Role of Finite-TimBarotropic Instability during Transition to Blocking.Journal ofAtmospheric Scince. 53 (92): 1674-1697.
11.Henry, Norm, L.1999. A Static Stability Index for Low-ToppedConvection.Juornal of Weather and Forecasting. 15: 254-264.
12.Kato, Teruyuki, 2004. Formation Features of 2004 Niigata-Fukushimaand Fukui heavy Rainfall and Problems in the Precipitation Using a Cluded Resolving Model. Solla.Vol.xx.xxx-xxx, doi 10.2151/sola.2xxx.
13.Kotroni, V. 1998. Severe Flooding over Central and Southern GreeceAssociated With pre-Cold Frontal Orographic Lifting. Q. J. R. Meteorol.Soc. (1999). 125: 967-991.
14.Kumar, Anil, 2008. Analysis of the 26 July 2005 Heavy Rain EventOver Mumbai India Using the Weather Research and Forecasting (WRF)Models. Q.J.R.Meteorol 134: 1897-1970.
 
Lana. J. 2007. Atmospheric Patterns for Heavy Rain Events in theBalearic Island. Adv.Geosci. 12: 27-32.
16.Lee, D.2008. «Heavy rainfall Events Lasting 18day From July 31 toAugust 17 1998 over Korea».Jurnal of the Meteorological Socity ofJapon.86 (2): 313-333.
17.Marinaki, A. et al, 2006. «Evaluation of Atmospheric Instability Indicesin Greece».Journal of Advances in Geosciences. 7: 131–135.
18.Miller, R.C. 1972. Notes on Analysisand Severe Storm ForecastingProcedures of the Air Force Global Weather Central. Tech. Rept. 200(R).Headquarters.Air Weather Service.USAF.190 pp.
19.Promasakha, Kamol, 2008. Case Study: Integrate Stability Index andApplied GIS for Thunderstorm Risk Assessment in the Northeast ofThailand. International Symposia on Geoscience Resources andEnvironments of Asian Terranes. November 24-26. 2008. Bangkok.Thailand
20.Queralt, S. 2007. Atmospheric Instability Analysis and its relationshipto Precipitation Patterns over the Western Iberian Peninsula.Journal ofAdvances in Geosciences. 10: 39–44.
21.Tuduri, Elisa, 1997.The Environments of Significant Convective Evens in the Western Mediterranean.Juornal of Weather and Forecasting. 12: 294-306.
22.Weisman, M.L. and Klemp,J. 1986. Characteristics of Isolated Convective storms.Mesoscale.Meteorology and Forecasting.P.S. Ray. Ed. Amer. Meteor. Soc. 331–358.
23.www.cdc.noaa.gov.
24.www.theweatherprediction.com.
25.www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html.