ارزیابی فعالیت‌های نو زمین‌ساختی حوضه‌های آبریز با شاخص‌های ژئومورفولوژیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

در حوزه ژئومورفولوژی نو زمین ‌ساخت، بر مطالعه فرایندهای پویا و موثر در شکل‌دهی زمین و چشم‌اندازهای آن تمرکز دارد. شاخص‌های ژئومورفولوژیکی ابزار مناسبی را برای درک کارکرد و درجه پویایی این فرایندها معرفی می‌نمایند. در این مقاله از هشت شاخص ژئومورفولوژیکی سینوزیته جبهه کوهستان (Smf)، عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (VF)، شکل حوضه (Bs)، تقارن توپوگرافی عرضی (T)، منحنی هیپسومتری حوضه (Hc)، پیچ و خم رود (S)، گرادیان طولی رود (SL) برای تعیین وضعیت نو زمین ساختی حوضه آبریز پاسخن استفاده شده است. روش مورد استفاده عمدتاً مبتنی بر دور سنجی و پردازش داده در محیط نرم‌‌افزاری به همراه بررسی میدانی برای تهیه زیرساخت داده‌ای و کنترل یافته‌های آزمایشگاهی بوده است. یافته‌های تحقیق و مقادیر حاصل از اعمال این شاخص‌ها روشن ساخت که حوضه از نظر وضعیت نو زمین‌ساختی در زمره نواحی فعال قرار دارد. این یافته بیانگر جوان‌سازی پدیده‌های مورفولوژیکی در حوضه و در نتیجه فراهم‌آوری زیرساختی پویا و تحول‌پذیر از پدیده‌های مرفولوژیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Geomorphological Indicators of Tectonic Activity of the Catchment Basins Case Study: Catchment Paskhn, Fars Province

چکیده [English]

Neotectonic Geomorphology focused in the field of study in dynamic processes and in an effective and dynamic shaping earth and its prospects. Geomorphologic indicators appropriate tools to understand the functioning and dynamics of these processes which introduce degrees drawn. In this research the eight geomorphologic indicators namely Stream Length- Gradient Index: Mountain Front Sinuosity (Smf), Drainage Asymmetry Factor (AF), Ratio of Valley- Floor with to Valley Height (VF), Basin Shape Factor (Bs), Transverse Topographic Symmetric Factor (T), Hypsometric Integral (Hc), River Sinuosity (S) and Stream Length- Gradient Index (SL) has been applied for measuring the neotectonic activity of Paskhan catchment. The research method was involved with Remote Sensing techniques as well as field study for data collection and validation. The outcome of research was showed the most port of area as an active geotectonic. These findings indicate morphological making of the young feature in Basin, and thus providing a dynamic infrastructure and sustainable development which are the morphological features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neotectonic
  • Paskhan catchment
  • Geomorphologic index
  • Remote Sensing