تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش آنتروپی و تکنیک SAW

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

شهر عالی‌ترین نمود تمدن بشری است که نقش بنیادینی در ایجاد زندگی خوب برای تمام شهروندان دارد. اما در عین حال تأکید بر ابعاد کمی رشد در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه منجر به دو قطبی شدن شهرها گردیده است. از این روی برای حل مشکلات بشر شهرنشین و ارتقای ابعاد کیفی زندگی او مفهومی با عنوان کیفیت زندگی مطرح و مورد تحقیق قرار گرفت. در واقع هدف مقاله تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت‌های مختلف (قدیم، جدید، روستایی) و کل شهر میاندوآب بر مبنای 4 شاخص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی-محیطی و روانی یا ذهنی است. روش به‌کار گرفته در این مقاله توصیفی-تحلیلی می‌باشد. ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه‌ای و بازدید مقدماتی صورت گرفته و مطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه‌ای انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه از تکنیک کوکران استفاده شده و در نهایت برای تحلیل و رتبه‌بندی محلات، روش آنتروپی و SAW[1] به‌کار گرفته شده است. بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته شاخص فضای سبز در3 بافت قدیم، جدید، روستایی و کل شهر میاندوآب با امتیازهای 4768/0، 3518/0، 3265/0 و 2912/0 اختلاف چشمگیری نسبت به بقیه شاخص‌ها داشته و از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. براساس نتایج بدست آمده از تکنیک SAW در بافت های قدیم، جدید، روستایی به ترتیب محلات 21، 22، 26، و در کل محلات 22 از نظر شاخص‌های مورد مطالعه در بهترین شرایط و محلات 11، 2، 24 در بافت‌های مختلف و در کل محله 24 در بدترین شرایط و پایین‌ترین رتبه قرار دارند.
[1]- Simple Additive-Weighting method

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Urban Quality of Life Using Entropy Method and SAW Technique Case Study: Urban Texture of Miyandoab

چکیده [English]

City as the loftiest symbol of human civilization has a fundamental role in a good life for all human being.  But concentrating on the quantitative dimension of city growth has bipolarized the cities in many developing countries. So, a new concept as quality of life has been emerged to solve the problems of urban residents and the promotion of his quality of life. In fact, this paper aims to define the levels of quality of life in the different urban textures (old, new and rural) in Miyandoaab on the base of four indexes which are included social, economic, physical-environmental and subjective-mental. The methodology of the research is based on the descriptive and analytical methods. The data were collected by conducting a questionnaire and documentary proofs.  Cochran technique was used to determine the number of samples. Also Entropy and SAW were applied to analysis and rank the neighborhoods of the city. The results revealed that the index of green space had scores of 0.4768, 0.3518, 0.3265 and 0.2912 in the old, new, and rural and city as whole respectively which showed considerable difference with other indexes and had higher importance. On the base of SAW results the neighborhoods of 21, 22 and 26 had the best condition among the all neighborhoods and the areas of 11, 24 and 2 indicated the lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • old texture
  • SAW technique
  • Ranking
  • Miyandoaab