سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در محله های هفت حوض و مقدم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

با اختراع خودروی شخصی و تولید روزافزون آن، چهره‌ی شهرها و نوع زندگی مردم دچار تغییراتی شد. فضای شهری که تا آن زمان بر اساس مقیاس انسانی و با توجه به حرکت کند عابر پیاده و سطح ادراک او تعریف می‌شد، از آن پس با مقیاس خودروها و با توجه به حرکت سریع و سطح ادراک از درون آن‌ها طراحی شد. رفته‌رفته وجود انسان به‌عنوان کاربر اصلی فضاهای شهری رو به فراموشی گذاشت. تجاوز به حریم پیاده و آمار بالای تصادفات منجر به مرگ عابرین، نتیجه تسلط کامل اتومبیل بر فضای شهری ماست. هدف ما در این تحقیق، بررسی کیفیت و مقایسه‌ پیاده‌راه‌ها در دو محله هفت‌حوض واقع در منطقه 8 و محله‌ مقدم واقع در منطقه 17 شهر تهران و ارائه راه‌کارهایی برای ارتقای سطح کیفی آن‌ها است. روش تحقیقی که در این پژوهش از آن استفاده شده، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش میدانی و پیمایشی به همراه تهیه و تنظیم پرسش‌نامه است. در تدوین پرسش‌نامه از ده مؤلفه‌ اصلی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تقریباً اکثر معیارهای کیفی در محله‌ هفت‌حوض در سطحی متوسط و حتی بالاتر از متوسط ارزیابی شده است. در مورد مؤلفه‌های فرم و کالبد، آسایش و راحتی و تنوع با میانگین‌های 5/40، 8/19 و 2/15، نسبت به معیار مشابه در محله‌ مقدم با میزان 2/7، 5/10، 8/6 تفاوت زیادی بین دو محله مشاهده می‌شود و میانگین سایر مؤلفه‌ها نیز در این محله، وضعیت بهتری نسبت به محله‌ی مقدم دارد که نشان از طراحی مناسب معابر در محلهی پایدار هفت‌حوض به شیوه‌ای مطلوب و در مقابل فراموشی انسان پیاده به‌‌عنوان بخشی از مؤلفه‌ سازنده‌ی شهر در محله‌ی مقدم دارد. چندین راه‌کار از جمله اختصاص دادن زمین به فضای سبز و پارکینگ، مطالعات احداث خط دوچرخه، بهبود وضعیت روگذر و زیرگذرها و تعریض معابر و اصلاح شبکه‌ی حمل و نقل درونی منطقه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Compare of Sidewalk in Haft Hose and Moghadam

نویسندگان [English]

  • A. Pourahmad 1
  • A. Hajisharifi 2
  • M. Ramezanzadeh Lasboyee 3
1
2
3
چکیده [English]

City views and people’s lifestyle change with the invention of personal cars and their over and over production. After that, urban cities which were defined based on the humanity scale, the slow motion of pedestrian and also his understanding level, designed due to the vehicles scales , their speeds and understanding level from inside of the cars. Gradually, the existence of human as a major member of urban space was forgotten and his need to the peace and safety was ignored.  Statistically, the high number of pedestrian’s death is the result of vehicle dominance on our urban areas. The research methodology of this study is descriptive-analytical. The required information has been gathered through the documentation and questionnaires. In this research we consider and compare formation and quality of paths and sidewalks in HaftHose and Moghaddam neighborhood in 17 municipality of Tehran. Evaluations show that pedestrian rights and appropriate paths designs in a stable area like Haft Hoze have been suitably considered by urban designers so that acceptable condition has been provided for pedestrian walking while breaking pedestrian rights still clearly observe in Moghadam neighborhood.  This component seems to be a forgotten element in formation of sidewalks in the neighborhood. Moghadam neighborhood is intensely in need of walking as well as creational space for residents and the reason is existence of small size homes (fine textured applications), old and highly dense urban texture, utilization of non-standard construction materials in buildings, and green space shortage.[1]
*Corresponding author; apoura@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sidewalk
  • quality evaluation
  • Walkability
  • HaftHose Neighborhood
  • Moghaddam
-بهمنی، امید و مریم برنجی. 1390. امکان­سنجی و طراحی مسیرهای پیاده­روی دارآباد- جمشیدیه، علوم محیطی، شماره 4، تهران.
2-پاکزاد، جهانشاه. 1385. مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. تهران، انتشارات شهیدی.
3-توسلی، محمود و ناصر بنیادی. 1371. طراحی فضای شهری. چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
4-حبیبی، سید محسن. 1378. جامعه­ی مدنی و حیات شهری، نشریه­ی هنرهای زیبا، شماره 7، تهران.
5-حبیبی، سید محسن. 1387. مسیر پیاده­ی گردشگری، نشریه­ی هنرهای زیبا، شماره 9، تهران.
6-جوانی، علی و بهروز توکلی. 1385. همایش ملی مناسب­سازی طراحی محیط شهری.
7-جیکوبز، ج. 1386. مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. مترجم حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
8-شهرداری تهران. 1385. مطالعات کاربری اراضی منطقه­ی 8، گزارش شماره­ 232.
9-عزیزی، محمد مهدی. 1385. محله­ی مسکونی پایدار (مطالعه­ موردی نارمک)، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، تهران.
10-عمید، حسن. 1363. فرهنگ فارسی عمید. تهران، انتشارت امیر کبیر.
11-لینچ، کویین. 1374. سیمای شهر. مترجم منوچهر مزینی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
12-شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، 1387. مطالعات جامع پارکینگ در مناطق 13، 3، 2، 1، 17، 8، گزارش شماره 1-212.
13-معینی، محمدمهدی. 1386. رفتار عابر پیاده در ارتباط با مکان­های مسکونی و تجاری: مطالعه­ی موردی منطقه­ی 6 شهرداری تهران، نشریه­ هنرهای زیبا، شماره32، تهران.
14-مهدی­زاده، جواد. 1379. سرگشتگی در جنگل آهن و آسفالت (درآمدی بر جامعه­شناسی اتومبیل و ترافیک)، جستارهای شهرسازی، شماره­ 27. محل انتشار؟
 
15.Aultman-Hall, L., Roorda, M., and Baetz, B.W. 2006. Using GIS for evaluation of Neighborhood pedestrian accessibility. Journal of Urban Planning and Development, 123(1).
16.Blanchard, Chris. 2011. Walkab by Willpower: Resident perceptions of neighborhood environment. Journal of Elsevier.
17.Foster, S., and Billie, G. 2011. Creating safe Walkable streetscapes:  Does house design and upkeep discourage? Jour of Environmental Psychology.
18.Gauvin, L. and Craig, R.C. 2005. From Walkability to active living potential: an Ecometric validation study. International Journal of Behavioral Nutrition and physical Activity, 7(2).
19.Litman, T.A. 2011. Economic Value of Walkability، Victoria، B.C.Victoria Transport Policy Institute.
20.Qureshi, I.A., and Lu, H. 2007. Urban transport and sustainable transportation strategies: A Case Study of Karachi, Pakistan. TsinghuaScience and Technology 12.
21.Wolch, J., Wilson, J.P., and Fehrenbach, J. 2005. Parks and park funding in Los Angeles: an equity-mapping analysis. Urban Geography, 26(1).