ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک ناحیه لالی – گتوند، استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشنا‌سی‌ارشد تکتونیک

2 عضو هیات‌علمی، دانشگاه گلستان

چکیده

تحلیل مورفوتکتونیکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفومتری به عنوان ابزاری برای شناسایی مناطق با دگر شکلی زمین ساختی در ناحیه لالی -گتوند انجام گرفت. روش‌های مورد استفاده در این مطالعه عمدتا مبنی بر روش‌های سنجش از دور بوده و پردازش داده‌ها در محیط نرم‌افزاری  GISو توابع تحلیلی آن انجام شده است. محاسبه‌ی شاخص VF مقادیر 33/0 را برای دره‌های V شکل و مقادیر بالاتر از 6/5 را برای دره‌هایU  شکل، شاخص HI مقادیر بیشتر از  5/0 را برای مناطق فعال) و شاخص AF مقادیر (15<│50-AF│و..)، را برای رده 1 نشان می‌دهند. نیمرخ‌های توپوگرافی ترسیم شده افزایش بالاآمدگی و توپوگرافی خشن را از جنوب غرب به سمت شمال شرق نشان می‌دهند، که در نیمرخ توپوگرافی  AAبیشتر بوده است، این تغییرات توپوگرافی با پهنه‌بندی تکتونیکی صورت گرفته با استفاده از شاخص VF در منطقه‌ مورد مطالعه مطابقت دارد. نتایج بدست آمده از شاخص‌های ژئومورفومتری مشخص کرده که منطقه لالی- گتوند از لحاظ تکتونیکی جزو مناطق فعال قرار دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphology and Morphotectonic Area of Lali–Gotvand, Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • T. Ahmadi 1
  • A. Rahimi Chakdel 2
چکیده [English]

Morphotectonic analysis by using the geomorphometry indicators was performed as a tool for identifying areas of tectonic deformation in the Lali– Gotvand area. The methods used in this study were mainly based on the remote sensing method and data processing was done in GIS software and its analysis functions. Calculation of VF Index  showed values 0.33 for the V-shaped valleys and values higher than 6.5 for the U-shape’s,  The Hi index showed greater values than 0.5 for active regions and Af index represented values 15<│Af-50│etc.), for Category 1.drawnup topographic profiles showed uplift and rough Topography increase from the South West to the North East, which was more in the AA profile, that these Topography changes were consistent with tectonic zoning map made using the VF index, of studied area. The results of the geomorphometry indices indicated that the Lali - Gotvand area is located in active tectonic regions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Morphotectonic
  • Active Tectonic
  • Lali-Gotvand Area
  • geomorphology
  • Morphometric Indices
  • Topography Profile
1-آرین، مهران. 1383. پیام علوم زمین مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، شماره 30، 13-16 صفحه.
2-برجسته، آرش. 1384. بررسی رابطه شبکه هیدروگرافی با سیستم شکستگی در سازند گچساران در منطقه رامهرمز، دفتر تحقیقات و استانداردهای مهندسی آب، سازمان آب و برق خوزستان. 137 صفحه.
3-ثروتی، محمدرضا، صدوق، سیدحسن، غلامی‌نیا، حکیمه. 1387. ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک تاقدیس گچ، مجله پژوهش های علوم زمین، سال اول، شماره 1، پاییز 1387، 70-54 صفحه.
4-زرگرزاده، مرضیه. 1386. مطالعه نئوتکتونیک منطقه زاگرس با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور و GIS، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رنگزن، کاظم، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین شناسی.
5-فرهودی، قدرت‌اله.، شرفی، هستی. 1388. بررسی مورفوتکتونیک باباکوهی واقع در شمال شیراز، فصلنامه زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، شماره 2، 134–126صفحه.
6-مطیعی، همایون. 1372. زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، سازمان زمین‌شناسی کشور.
7-مهندسین مشاور آب نیرو. 1385. مطالعات ژئوتکتونیک محل سد و نیروگاه و تأسیسات وابسته، طرح سد و نیرگاه تالوگ 1 و 2.
8. Bull, W.B. 2007. Tectonic Geomorphology of Mountains A New Approach to Paleoseimology, Blackwell, 325.
9. Bull, W.B., Mcfadden, L.D. 1977. Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California. In D.O. Doehring (ed.), Geomorphology in Arid Regiions. Proceedings of the English Annual Geomorphology Symposium. State University of New York at Binghamton, Binghamton, NY.
10.Burbank, D.W., Anderson, R.S. 2008. Tectonic Geomorphology, Department Of Geosciences, The pennsyvania State University, p: 80-198.
11.Dehbozorgi, M. and Pourkermani, M. et al. 2010. Quantitative analysis of relative tectonic activity in the Sarvestan area, central Zagros, Iran, Geomorphology, 1-13.
12. ELHamdouni, R., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J., and Keller, E.A. 2007. Assessment of relative active tectonics, southwest border of Sierra Nevada(southern Spain). Geomorphology. Article in press.
13.Keller, E.A., and Pinter, N. 1996. Active tectonics: earthquakes, uplift, and landscape, by Prentice-Hall, Inc. Simon and Schuster/A Viacom Company Upper Saddle River, New Jersey 07458, 121-145. 
14.Morisawa, M., Hack, J.T. 1985. Tectonic Geomorphology, Boston: Allen & Unwin, p: 390.
15.Ollier, C.D. 1985. Morphotectonic of continental margins with great escarpment, In tectonic geomorphology, Morisawa, M., and Hack, j., No.1, p: 3-12.
16.Savindra, S. 1998. Geomorphology, Department of Geology, University of Allahabad India, Printed at Artiorinters Sarvodaya Nagar, Allahpur, p: 330-353.     
17. Silva, P.G., Goy, J.L., Zazo, C., Bardajim, T. 2003. Fault generated mountain fronts in Southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and earthquake activity, Geomorphology, Vol. 250, 203-226.
18.Strahler, A.N. 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography, Geological Society of America Bulletin, 63, p: 1117-1142.
19.Wolman, M.G., Gerson, R. 1978. Relative scale of time and effectiveness of climate in watershed geomorphology, Earth Surface Processes, Vol. 3(2):189-208.