تحلیل فضایی و پهنه‌بندی احساس امنیت روستاییان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشگاه ایلام

3 دانشگاه تهران

چکیده

احساس امنیت به انعکاس روانـی شهروندان از عوامل تهدیدکننده جرم بر می‌گردد و تأثیر شگرفی بر توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی و به ویژه انگیزه‌ سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در نواحی روستایی می‌گذارد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول به اجرا در آمد. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی و داده‌های مورد نیاز از 445 نفر در 166 روستای شهرستان شیروان و چرداول در سال 1390 گردآوری شد. برای ارزیابی و تحلیل احساس امنیت از روش‌های آمار فضایی شامل آماره‌ی موران و ، روش کریجینگ و برای تبیین متغیر وابسته‌ از تحلیل‌های همبستگی دو متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، احساس امنیت روستاییان در سطح شهرستان با میانگین 46/2 (در بازه 1 تا 5) در حد متوسط و پایین می‌باشد. نتایج تجزیه ورایانس یک طرفه نیز نشان داد اختلاف معنی‌داری بین دهستان‌های شهرستان وجود دارد به نحوی که دهستان‌های لومار،‌ زردلان، آسمان‌آباد با میانگین احساس امنیت پایین‌تر در گروه اول و دهستان‌های زنگوان، هلیلان، کارزان، شباب و بیجنوند با میانگین احساس امنیت بالاتر در گروه دوم قرار گرفتند. نتایج تحلیل فضایی نیز حاکی از وجود طبقات خوشه‌ای و متفاوت در پهنه شهرستان می‌باشد به نحوی که نواحی شمال شرقی و جنوب غربی و غرب شهرستان، کمترین احساس امنیت و نواحی مرکزی بیشترین احساس امنیت را دارند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از اهمیت متغیرهایی مانند برخورداری و عملکرد پاسگاه پلیس، شاخص برخورداری، سرمایه اجتماعی، تهیه و اجرای طرح هادی، کیفیت روشنایی معابر، جمعیت روستا، فاصله‌ روستا از جاده‌های اصلی، عملکرد رسانه‌ها و تجهیزات ارتباط روستایی بر احساس امنیت روستاییان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis and Zoning of Villager’s Feeling of Security

نویسندگان [English]

  • A.R. Darban Astane 1
  • H. Asgari 2
  • F. Ghorbani 3
چکیده [English]

Feeling of security and Psychological feelings are associated with the citizens toward crime threatening. Feeling of security impacts on economic and social development, and also on incentives for investment and production activities in rural areas. Therefore, the aim of this research is to evaluate and analyze the Feeling of security in rural areas in Shirvan and Chardavol County. The research method in this study is survey and data were collected from 445 people in 166 villages in 2011. To evaluate and analyze Feeling of security, spatial statistical methods, including statistic Moran's, G* index, and Kriging method, and to explain the dependent variable, bivariate correlation analysis were used. The results showed that villagers Feeling of security in the province with an average of 2.46 is moderate to low, and there is significant difference between Shirvan and Chardavol districts.  Analysis of variance showed that there is significant differences among the sub district in County. The first group of sub district Lumar, Zardalan, Asmanabad are below average sense of security and second group of sub district Zangovan, Holailan, Karzan, Shabab and Byjnevand are higher than average sense of security.Spatial analysis results also showed, variable has several clusters in the County area As Northeast and southwest and the West areas of the County are the least sense of security and the Central areas are greatest sense of security. The correlation analysis also indicated that the variables  of "functions of the police station", having index, "social capital", "preparation and implementation of village physical plan”, “road lighting quality”, “the village population”, “village distance from main roads”, “the media and communication facilities” are significant relationship with villagers Feeling of security variable.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling of security
  • Physical Environment
  • Rural border areas
  • Kriging method
  • Moran's and G* index
بمانیان، محمدرضا و هادی محمدنژاد. 1388. امنیت و طراحی شهری. تهران، انتشارات هله.
2-بوزان، باری. 1388. دولت‌ها، مردم، هراس. تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
3-جربانی، حمید. 1389. بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس)، مجله­ی حقوقی دادگستری،‌ سال 74، شماره­ی 72، صفحات 117-91.
4-حاصلی، مراد و محمد رحیمی. 1390. سند توسعه شهرستان‌های استان ایلام. ایلام: معاونت برنامه‌ریزی
5-حسنوند، احسان و اسماعیل حسنوند. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی جوانان (مطالعه­ی موردی: شهرستان سلسه)، فصل­نامه نظم و امنیت انتظامی، شماره­ی چهارم، سال چهارم، صفحات 80-59.
6-حسینی‌نثار، مجید و قاسمی، علی. 1391. بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور. چهارمین اجلاس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مشهد مقدس، صفحات 12-1.
7-خان­محمد، سهراب.، معمارزاده، غلامرضا. و وفادار، حسین. 1389. تبیین ابعاد و مؤلفه‌هاى‌ بحران انتظامى، فصل­نامه­ی مطالعات مدیریت انتظامى، سال پنجم، شماره­ی اول، صفحات 112-102.
8-دلاور، على و جهانتاب، محمد. 1390. تأثیر سرمایه­ی اجتماعى بر احساس امنیت، فصل­نامه­ی مطالعات اجتماعی، سال چهارم، شماره­ی 4، صفحات 95-73.
9-رجبی­پور، محمود. 1384. درآمدی بر عوامل مؤثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه‌های مختلف. جمعى از نویسندگان. امنیت عمومی و پلیس (مجموعه مقالات)، تهران، دانشگاه علوم انتظامی.
10-زنگی­آبادی، علی. و زنگنه، مهدی. 1390. سنجش احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرهای کوچک و مرزی (مطالعه­ی موردی: شهر خواف)، فصل­نامه­ی دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره اول، صص 65-41.
11-شیخی، محمدتقی.، کمالی، افسانه. و جهان­آرای، ثریا. 1390. بررسی رابطه­ی بین سرمایه‌های اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم­توان ذهنی، فصل­نامه­ برنامه‌ریزی رفاه و توسعه­ی اجتماعی، صفحات 66-37.
12-عرف، جمال و موحدی، محمدابراهیم. 1392. عوامل موثر بر احساس امنیت نخبگان سیاسی کشور، فصل­نامه­ی مطالعات راهبردی کشور، شماره­ی 59، صفحات 86-53.
13-عسگری، علی. 1390. تحلیل‌های آمار فضایی با Arc Gis. تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
14-قدرتی، حسین.، جوادیانف حمید.، حسینی، هادی. و قدرتی، اکرم. 1391. احساس امنیت و تعیین­کننده‌های اجتماعی اقتصادی (شهر سبزوار)، فصل­نامه­ مطالعات امنیت اجتماعی، صفحات 142-119.
15-مدیری، آتوسا. 1385. جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، فصل­نامه­ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، صفحات 28-11.
16-مدیری، مهدی. 1389. ارائه­ الگوی بهینه از دیدگاه پدافند غیر عامل. رساله­ی دکتری تخصصی، رشته­ی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر فرهودی، دانشکدة جغرافیا دانشگاه تهران.
17-معتمدنژاد، کاظم. 1391. وسایل ارتباط جمعی. چاپ دوم، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
18-موسوی، میر نجف، حکمت‌نیا، حسن. و احمدی درینی، حمیدرضا. 1387. شهرنشینی و امنیت، بررسی میزان و عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان (مطالعه­ی موردی: شهر مراغه)، مجله­ی پیک نور، سال هفتم، شماره­ی سوم، صفحات 50-39.
19-نادری، حمداله، جاهدف محمدعلی. و دخت شیرزاده، مهین. 1388. بررسی رابطه­ احساس امنیت اجتماعی سرمایه­ی اجتماعی (شهر اردبیل)، فصل­نامه­ی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 21، صفحات 59-87.
20-نوروزی، فیض‌اله و سپهر فولادی. 1388. بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15-59 شهر تهران و عوامل موثر بر آن، مجله­ی راهبرد، شماره­ 54، صفحات 159-129.
21-نویدنیا، منیژه. 1386. نقش پلیس زن در امنیت عمومی، فصل­نامه­ی پلیس زن، سال اول، شماره دوم، صفحات 76-53.
22.Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and Tiesdell, S. 2003. Public Places, Urban Spaces, Oxford, Architectural Press.
23.Carr, S., Francis, Rivlin, L.G. and Stone, A.M. 1992. Public Space, Cambridge Cambridge, University Press.
24.Doenges, G. 2000. An Exploration of sense of community and fear of crime in gated communities. Environment and Behavior, 32(5):597-611.
25.Karakus, O., Edmund, F., McGarrell, and Basibuyuk, O. 2010. Fear of crime among citizens of Turkey, Journal of Criminal Justice, 38:174–184.
26.Jones, R.W. 1999. Security, Strategy and Critical Theory, London: Lynne Rienner Publications
27.Little, Jo., Ruth, P., and Kraack, A. 2005. Women’s fear of crime: A rural perspective, Journal of Rural Studies, 21:151-163.
28.Nicole, E., Rader, Jeralynn, S., Cossman, J. and Porter, R. 2012. Fear of crime and vulnerability: Using a national sample of Americans to examine two competing paradigms, Journal of Criminal Justice, 40:134-141.
29.Rohana, S., Norhayati O. and Dia W.A. 2012. Hot Spot Urban Crime Area for Woman Travellers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 68:234-248.
30.Scarborough, K., Toya, Z., Like-Haislip, Kenneth, J., Novak, Wayne L. Lucas, Leanne F. Alarid, 2010. Assessing the relationship between individual characteristics, neighborhood context, and fear of crime, Journal of Criminal Justice, 38:819-826.
31.Scheider, M.C., Rowell, T. and Bezdikian, V. 2003. The impact of citizen perceptions of community policing on fear of crime: Findings from twelve cities. Police Quarterly, 6(4): 363-386.