تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی‌ شهروندان . مطالعه موردی: حاشیه‌ی رودخانه‌ی بالیخلی‌چای، شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرافیا

2 دانشگاه تهران

چکیده

بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه‌ریزی شهری است. وجود عناصر مبلمان شهری استاندارد نه تنها از ضروریات زندگی شهری به شمار می‌رود، بلکه نقش زیادی در رضایت شهروندان از محیط شهری خواهد داشت. برای شهری چون اردبیل، وجود حاشیه رودخانه به عنوان یکی از مواهب الهی فرصت بسیار مناسبی است که باید از این پتانسیل جهت ایجاد فضای عمومی و گردشگری استفاده شود. این پژوهش در سال 1394 و با هدف تحلیل وضعیت و سنجش رضایتمندی از مبلمان شهری و با استفاده از پیمایش میدانی تهیه شد است. در این سنجش از 33 متغیر استفاده شده است. جامعه‌‌ی آماری پژوهش تمام ساکنان شهر اردبیل که از محدوده‌ی مورد مطالعه استفاده می‌کنند، هستند که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نمونه برای انجام پرسشگری به طور تصادفی انتخاب شدند. مقدار پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 0/891 محاسبه شده است. نیکویی برازش داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف_اسپیرنوف سطح معنی‌داری کوچکتر از آلفا (0/05) را نشان می‌دهد و در نتیجه توزیع داده‌های ما غیرنرمال بوده و به همین علت از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شده است. ضمن تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های آماری ضریب اسپیرمن، رگرسیون و کای اسکوئر و همچنین از تحلیل عاملی استفاده شده است و در این راستا از نرم‌افزار‌های Expert GPS, SPSS و GIS برای ورود، پردازش، تحلیل و خروجی داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی از عناصر مبلمان این محدوده پایین‌تر از میانگین می‌باشد و رضایت از کفپوش‌ها نسبت به سایر عوامل بیشتر است. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی در انتهای پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing urban furniture condition and measuring citizens satisfaction, Case study: Balikhlichai River margins, Ardabil, Iran

نویسنده [English]

 • elahe pishgar 2
1
2
چکیده [English]

One of urban planning goals is the improvement of quality public spaces. The existence of standard urban furniture, not only is a necessity of these spaces, but it also has a major role in citizen satisfaction of them. This research has a descriptive and analytical methodology and a theoretical and functional approach, and it was carried out in 2015 with the purpose of analyzing and measuring satisfaction of urban furniture in public spaces with the use of surveys. In this research, 400 samples have been randomly selected for questioning by using Cochran formula. 33 variables have been used to measure and analyze the status of furniture in the area under study. The reliability of the instrument was calculated as 0.891 using Cronbach's alpha. The goodness of fit of the data with the use of Kolmogorov–Smirnov test shows a significance degree of less than alpha (0.05), therefore, our data distribution is abnormal, so nonparametric tests have been used. For data analysis, Spearman's coefficient, chi-square regression and factor analysis have been used to determine the main factors affecting the variable of satisfaction. In addition, SPSS and GIS software have been used to process, analyze and extract the information. The findings showed that A) The satisfaction level of this area's urban furniture is lower than the theoretical average and B) The satisfaction of some elements such as flooring is higher than the theoretical average compared to other factors. At the end, according to the research findings, some recommendations have been offered to optimize urban furniture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public space
 • Satisfaction
 • Urban Furniture
 • Balikhlichai River. Ardabil city
 1. ارجمندنیا، اصغر. 1379. حیات اجتماعی در شهر جدید. فصلنامه آبادی، سال شانزدهم، شماره 29، صص: 45-39.
 2. بابایی اقدم، فریدون. اقبال کورائیم، محمدرضا. عمرانی دورباش، مجتبی. 1393. درآمدی بر شناخت عناصر مبلمان شهری. انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران. چاپ اول.
 3. بکری‌زاده، حکیم. عبدالحسینی، امیر. الماسی، مسعود. بسطامی، همت اله. فرجی دارابخانی، محمد. 1389. تحلیل فضای مبلمان شهری محدودۀ مرکزی شهر ایلام. فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ ایلام. شماره 28 و 29. صص: 62-37.
 4. پارسی، حمیدرضا. 1382. شناخت محتوای فضای شهری، نشریه هنرهای زیبا، شماره 11، صص: 49-41.
 5. پاکزاد، جهانشاه. 1385. فرآیند طراحی شهری، تهران، انتشارات شهیدی.
 6. تیموریان، کتایون. زیویار، پروانه. 1392. بررسی و مطالعه رضایتمندی از استانداردهای مبلمان شهری (مورد ناحیه 2 منطقه 2 شهر تهران)، نشریه جغرافیا، شماره 37، صص: 304-289.
 7. حبیبی، محسن. 1379. جامعه مدنی و حیات شهری. نشریه‌ی هنرهای زیبا، شماره 7، صص: 33-21.
 8. حسینی لاهیجی، سیدرضا. 1389. مبلمان شهری. نشریه تخصصی مبلمان و دکوراسیون و معماری داخلی، شماره 23.
 9. حناچی، سیمین. مژگانی، پروانه.1389. عناصر مبلمان شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده‌ی شهری، جستارهای شهرسازی، شماره 33. صص: 87-83.
 10. حیدری، مرضیه. 1387. بررسی تطبیقی استاندارد پارک و فضای سبز شهر اصفهان با استاندارد‌های موجود (نمونه موردی: فضای سبز حاشیه زاینده‌رود). استاد راهنما جمال محمدی، رساله کارشناسی ارشد در گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان،
 11. رفیعیان، مجتبی. خدایی، زهرا. 1389. فضاهای عمومی شهری، نگرش تحلیلی، تهران، انتشارات دفتر گسترش تولید علم، چاپ اول. 
 12. زنگی‌آبادی، علی. تبریزی، نازنین. 1383. طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری، مشهد، انتشارات شریعه توس مشهد، چاپ اول.
 13. زنگی آبادی، علی، تبریزی، نازنین. 1386. تحلیل فضایی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره یک، صص: 66-45.
 14. سعیدنیا، احمد. 1379. طراحی فضاها و مبلمان شهری، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، چاپ اول.
 15. شیعه، اسماعیل. 1387. کارگاه برنامه‌ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ششم.
 16. قنبری، ابوالفضل. 1389. استانداردهای مبلمان شهری، تبریز، انتشارات مهر ایمان، چاپ اول
 17. قنبری، ابوالفضل. پورمحمدی، محمدرضا. 1383. ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی، ساخت، مکان یابی و نصب مبلمان شهر،  نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 17، صص:154-131.
 18. کلانتری، خلیل. 1389. پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار Spss، تهران، انتشارات فرهنگ صبا، چاپ چهارم.
 19. کریر، راب. 1375. مفهوم عناصر تیپولو‍‍‍ژیکی و موفولوژیکی فضای شهری، مترجم دکتر خسرو‌ هاشمی نژاد، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
 20. لو، ستا. تاپلین، دانا. شلد، سوزان. 1390. نگرشی نو بر تنوع فرهنگی در فضاهای عمومی، مترجمان واراز مرادی مسیحی، نازیلا رشیدپور، علی ذوقی، تهران، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، چاپ اول
 21. مدنی پور، علی.1379. طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی. مترجم: فرهاد مرتضایی، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، چاپ اول
 22. مرتضایی، سیدرضا. 1382. رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، چاپ دوم.
 23. موحد، علی. 1386. گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 245 صفحه
 24. موره، ژان پیر. 1373. فضاهای شهری، طراحی، اجرا، مدیریت. مترجمان حسین رضایی، تهران، انتشارات اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران، چاپ اول.
 25. مهدیزاده، جواد. 1391. نقش اثاثه شهری در کیفیت محیط شهری، نشریه جستارهای شهرسازی، شماره 37 و 38.صص: 13-6.
 26. وایت، ویلیام. 1381. طراحی فضاهای مطلوب شهری، ترجمه و اقتباس محمود صنعتی، علی صفوی، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 40، صص: 63-58.

27. Bonenberg, Wojciech, 2015. Public space in the residential areas: the method of social-spatial analysis. Procedia Manufacturing, 3: 1720–1727.

28. Bulut, yahya & atabeyoglu, 2007. Fountains as urban furniture in historical urban structure and usage culture: Erzurum city case, Journal of building and environment, 42 (6): 2432- 2438.

29. Castelles, Manuel, 1977. The urban question A Marxist Approach (Translated by Alan Shendan, Cambridge, MIT Press Originally published as La Question urbaine, Francois Maspero, 1972 and 1976 Cambridge, the MIT press.

30. Gibbins, Johanno. Oberholzer, Bernard, 1991. Urban Streetscape. London, publisher: New York : Van Nostrand Reinhold

31. Khattab, Omar, 1993. Environmental Quality Assessment. Forum, (2): 36-41.

32. Nasution, A.D., Zahrah, W, 2014. Community Perception on Public Open Space and Quality of Life in Medan, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 153: 585-594.

33. Poldma, Tiiu., Labbé. Delphine. Bertin. Sylvain, De Grosbois. Ève., Barile. Maria., Mazurik. Kathrina., Desjardins. Michel. ,Herbane. Hakim, Artis, Gatline, 2014. Understanding people’s needs in a commercial public space: About accessibility and lived experience in social settings ALTER, European Journal of Disability Research 8: 206–216.

34. W. Harris. Charles & Nicholas, T. dines, 1995. Time se ver standard for landscape architecture: design and construction data, New York: mac graw – hill.

35. Yücel, Gcen, Firdevs, 2013. Street Furniture and Amenities: Designing the User-Oriented Urban Landscape. In: Advances in Landscape Architecture, book edited by Murat Özyavuz, Chapter 23: 623-644.

36. Yung, H.K., Esther, Conejos, Sheila, Chan, Edwin, H.W. 2016. Social needs of the elderly and active aging in public open spaces in urban renewal. Cities 52: 114–122.

37. Zeinali, Sahib, and Biek babaei, 2015.  Review Article: Organizing the Urban Furniture. In:  International Research Journal of Management Sciences. 3(1): 9-13.