بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد گروه جغرافیا

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

سبک زندگی مفهومی است که از قرن بیستم به بعد با توجه به رشد شهرنشینی وصنعتی شدن وتفکیک اجتماعی فزاینده‌ای که درجوامع غربی شکل گرفته بود، مطرح می‌شود. جوامع روستایی ایران نیز از مظاهر مدرنیته برخوردار و این بهره مندی، به معنای تغییر ودگرگونی الگوی مصرفی روستاهاست. مسکن نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی ومصرفی انسان تحت تاثیر این دگرگونی ها قرار رفته است. این تحقیق بهبررسی تاثیر تغییرات سبک زندگی بر الگوی مسکن روستایی در شهرستان نکامی‌پردازد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، روستاهای بالای 20خانوار شهرستان نکا بوده که با استفاده روش کوکران، حجم نمونه‌ایمعادل 256 خانوار از 10 روستای نمونه انتخاب شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین الگوی مسکن روستایی و تغییرات سبک زندگی در روستاهای مورد مطالعه 658/0 می‌باشد. هم چنین بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره، تاثیر تمامی شاخص‌های سبک زندگی یعنی ارزش‌ها وایده‌آلها، طرز پوشش، تغذیه، اوقات فراغت ومصرف گرایی در مدل معنی‌دار است و بیشترین تأثیر به رژیم غذایی و تغذیه و نحوه گذران اوقات فراغت با ضرایب 538/0 و 526/0 اختصاص دارد. با توجه به یافته های تحقیق در زمینه تغییرات الگوی مسکن در منطقه، شناخت فرهنگ وسبک زندگی روستایی وگسترش جنبه های مثبتآن و توجه به رفاه و آسایش روستاییان در مساکن روستایی، رعایت ضوابط مربوط به امنیت ومقاومت مسکن روستایی و استفاده از الگوهای مسکن شهری در انطباق با فرهنگ و محیط روستا پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the effectiveness of rural housing model of rural lifestyle in Neka County

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Anabestani 1
 • sedigheh Behzadi 2
 • Elaheh Anzaee 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Payam-e-Noor University of Tehran
چکیده [English]

Lifestyle concept that the twentieth century onwards due to urbanization and industrial growth and increasing social isolation that Western society was formed arises. Iran also enjoys the trappings of modernity and rural communities benefit, means changing consumption pattern of rural areas. Housing as one of the basic needs of human consumption has been affected by these changes. This study examines the impact of lifestyle changes on the pattern of rural housing in the town of Neka city. Research methods, and applications of descriptive - analytic study. The population study of 20 rural households in the city of Neka using Cochran's method, a sample size of 256 households from 10 villages were selected. The results show that the correlation coefficient between the pattern of rural housing and rural lifestyle changes is studied 658/0. Based on the results of multivariate regression analysis, the influence of the values of all parameters lifestyle, dress, food, leisure and consumption in the model is significant and the most effective diet and nutrition, leisure activities and the coefficients 0.538 and 0.526 reserved. According to the findings of the research in the area of housing patterns, identifying and developing the positive aspects of rural life and light, and attention to the welfare of villagers in rural housing, rural housing and rules relating to safety and resistance patterns of urban housing it is suggested that in conformity with the culture and environment of the village.According to the findings of the research in the area of housing patterns, identifying and developing the positive aspects of rural life and light, and attention to the welfare of villagers in rural housing, rural housing and rules relating to safety and resistance patterns of urban housing it is suggested that in conformity with the culture and environment of the village.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing pattern
 • Rural life style
 • Rural area
 • Neka County
 1. اباذری. یوسف، چاوشیان، حسن. 1381. از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، سال10، شمارة 20، صص. 3-27، تهران.
 2. باکاک، رابرت. 1381. مصرف. ترجمة خسرو صبری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
 3. براتی. ناصر، 1382، بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی وفرهنگ ایرانی، فصلنامه خیال (فرهنگستان هنر) شماره 8، صص 55-24، تهران.
 4. بسحاق. محمدرضا، صیدایی. سیداسکندر و جمینی. داود، 1391. تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ازنا)، مجله برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 2، شماره 5، صص11-1، مرودشت.
 5. پورطاهری، مهدی، رکن‌الدین افتخاری. عبدالرضا و نیکبخت. منصوره، 1390. اثرات تغییرات فرهنگی بر الگوی مسکن روستایی، مجله فضای جغرافیایی، سال 11، شمارة 35، صص 134-115، اهر.
 6. ذکایی، محمد سعید. 1391. مصرف و سبک زندگی، رویکردها، مسائل و آسیب‌ها. رسانه، 23(3)، 5-34.
 7. راپاپورت. امس، 1366. منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی، ترجمه راضیه رضازاده، تهان: انتشارات جهاد دانشگاهی علم و صنعت.
 8. رضوی زاده. سیدنورالدین. 1385. بررسی تاثیر رسانه ها بر تمایل به تغییرسبک زندگی روستایی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 31، صص 144-111، مشهد.
 9. زرگر. اکبر. 1388. درآمدی برمعماری روستایی ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 10. سعیدی. عباس و امینی. فریبا، 1389. ناپایداری سکونتگاهی و تحول کارکردی مسکن روستایی (مورد: روستا خفر (ناحیه نطنز –بادرود). فصلنامه جغرافیا، سال 8، شماره 27، صص43-29، تهران. 

11. سعیدی، عباس. 1373. الزامات اجتماعی- اقتصادی در ساخت و ساز مسکن روستایی، مجموعه مقالات سمینار ساماندهی سیاست‌های توسعة مسکن در ایران، جلداول.

 1. شهابی. محمود، ذکایی. محمدسعید. 1391. واکاوی سبک زندگی درجامعة امروز، ماهنامه کتاب علوم اجتماعی، شماره60، صص 4-1، تهران

13. صیدایی. سیداسکندر، قاسمیان. زری. 1391. بررسی روند تغییرات کارکردی خانه های روستایی نمونه موردی:گرجی محله، شهرستان بهشهر، استان مازندران. مجله برنامه‌ریزی فضایی، سال دوم، شماره اول، پیاپی(5)، صص106-87، اصفهان.

14. صیدایی. سیداسکندر، قره‌نژاد. حسن و فیروزی. ایوب. 1390. تحلیل بر آسیب‌پذیری مساکن روستایی (مطالعه موردی: مساکن روستایی شهرستان بافت)، مجله سپهر، سال 20، شماره 77، صص 73-68.

 1. علی‌الحسابی. مهران، کرانی. نعیمه. 1392. عوامل تاثیر گذار بر تحول مسکن ازگذشته تاحال، فصلنامه مسکن و محیط، شماره 141، صص 36-19، تهران.

16. عنابستانی. علی‌اکبر. 1390. بررسی آثار فعالیت‌های اقتصادی بر الگوهای مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستاهای خراسان رضوی)، مجله پیام مهندس، سال 11، شماره 54، صص 111-101، مشهد.

17. عنابستانی، علی‌اکبر. 1393. تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود). مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال سوم، شمارة 5، صص 68-57، مشهد.

 1. فاضلی، محمد. 1387. مصرف و سبک زندگی. تهران: صبح صادق.

19. قنبری. نوذر، رمضان‌زاده لسبویی. مهدی و معصوم‌پور سماکوش. جعفر. 1390. نگرش ساکنین ار ابعاد مساکن روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه). مجله نگرش‌های نو در جغرافیایی انسانی، سال 3، شمارة 3، صص 120-105، گرمسار.

 1. محمدحسین‌زاده گلابچی، محمود. 1390. مقاومت مصالح کاربردی: برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. مرکز آمار ایران. 1390. شناسنامه‌ آبادی‌های کشور- شهرستان نکا. تهران: مرکز آمار ایران.
 3. مصطفی ازکیا و حسینی رودبارکی، سکینه. 1388. بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی ایران. مجلة رفاه اجتماعی 10(37)، 214-264.
 4. معماریان، غلامحسین. 1375. آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی درونگرا. اصفهان: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
 5. مهدوی کنی. محمدسعید، 1387. مفهوم سبک زندگی وگستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1، صص 230-199، تهران.
  1. Al-Naim, M., and Mahmud, S. 2004. Is Transformation in the Traditional Dwellings one way of making slums or a solution to accommodate more people and new functions? A Case in Dhaka and Hofuf. GBER, 5(1): 30-44.
  2. Bański, J., and Wesołowska, M. 2010. Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin Region-Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. Landscape and Urban Planning, 94 (2): 116-126.
  3.  Berelson, Band Steiner, GA. 1964. Human. Breace &World pub.
  4. Hacihasanoglu, I., and Hacihasanoglu, O. 2006. Cultural processes and physical change in Sisli—Istanbul. Habitat International, 30 (4): 902-915.
  5. Mai, M. M., & Shamsuddin, S. 2012. Urbanization and Globalization of Gbagyi Housing Transformation. ALAM CIPTA, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, 2 (1): 1-12.
  6. Nurse, A., and Blake, R.B. (Eds.). 2003. The trajectories of rural life: New perspectives on rural Canada (Vol. 2). University of Regina Press.
  7. Tunçdilek, N. 1967. Türkiye iskân coğrafyası: Necdet Tunçdilek. Kır iskâni (köy-altı iskân şekilleri). Istanbul Matbaası.
  8. Turgat, H. 2001. Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement, Global Environment Research (GBER). 1: 17-25.
  9. Walker, A. 2001. The social context of built form: The case of informal housing production in Mexico City, Working paper No. 114, University College London: 16-18.
  10. Wells, C. 1971. Man in his world. London: John Baker Pub. Ltd.