بررسی تاثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید صدرا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

شهرهای جدید ایران با داشتن ضعف‌های زیاد در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا، هرروزه سکنه‌ی خود را با چالش‌های بسیار روبرو می‌کنند؛ چالش‌هایی که در بیشتر موارد تبدیل به مشکل شده و زندگی را برای سکنه‌ی این شهرها دشوار کرده است. یکی از این مشکل‌ها پایین بودن احساس امنیت در بین سکنه‌ی این شهرها است. ازآن‌جهت که احساس امنیت بسترساز افزایش کیفیت زندگی است، نبود احساس امنیت نیز باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود، ضرورت بهبود شرایط زندگی برای سکنه‌ی شهرهای جدید، هدف این پژوهش را شکل می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر یکی از جنبه‌های اصلی اقتصاد شهری یعنی بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید است. روش تحقیق مورداستفاده توصیفی است که ضمن به‌کارگیری اسناد و مدارک، از پرسشنامه نیز استفاده‌شده است. جامعه آماری موردبررسی شامل تمام سکنه‌ی 15 سال به بالای صدرا بود که بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 برابر بود با 29952 نفر و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برای مطالعه با احتساب 5 درصد خطا برابر با 380 نفر به دست آمد. نتیجه‌ی به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها گویای این امر بود که عدم توجه و برنامه‌ریزی در رابطه با این بخش اقتصادی باعث شده سوداگران به سمت این شهر هجوم‌آورند و باوجود گذشت بیش از دو دهه از آغاز تأسیس این شهر ساخت‌وساز همچنان بسیار زیاد و پراکنده است که درنتیجه‌ی این شرایط، شهر به‌صورت کارگاه ساختمانی عظیمی درآمده است. این کارگاه عظیم با زمین‌های خالی بسیار، خیابان‌های خلوت، نبود احساس تعلق مناسب و وجود سکنه‌ی موقت مانند کارگران فصلی باعث کاهش احساس امنیت بین سکنه‌ی خود شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Impact of Land Market and the Economic Performance of Housing on the Safety Feeling of Residences in New Towns, Case Study: Sadra New Town

نویسندگان [English]

 • saeed Zangane Shahraki 1
 • Mohsen Kalantari 2
 • bahamin sadat badihi 3
1 Assistant Prof of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

New towns of Iran, with their numerous shortages in different stages of planning and performance, impose so many challenges to their residences; challenges which often change into problems and make their lives difficult. One of these problems is the low safety feeling among residences of these towns. Since safety feeling is the basis of increasing the quality of life, lack of it can reduce the quality of life. Necessity of improving living conditions for new towns’ residents forms this study. This study aims to survey land market and the economic performance of housing, one of the main aspects of urban economy, on the safety feeling of new towns’ residences. Research methodology of this study is descriptive in which questionnaires have been used in addition to the usage of documents. Statistical society includes Sadra’s residents above 15 that is 29952 persons due to the General Population and Housing Census of 2011. Sample size of the study which was obtained through Cochran formula, including the 5% error, is 380 persons. Questionnaires results indicates that planning deficits in this economic sector motivated the speculators to invade these towns. Despite the fact that this town has been established more than two decades ago, so many fragmented constructions transformed this town into a massive construction site. This massive construction site, along with vacant lands, quite streets, absence of sense of belonging, and presence of temporary residences like seasonal workers has increased the safety feeling among the residences. There is no doubt that this problem, if not be faced soon, will keep decreasing quality of life in Sadra.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Safety Feeling
 • Urban Economy
 • Land Market
 • Housing
 • New Town
 1. احسانی فرد، علی‌اصغر، شعاعی، حمیدرضا، مالکی شجاع، کیانا. 1392. ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان در شهرهای جدید، مورد پژوهی: شهر جدید اشتهارد. مدیریت شهری، شماره 31: 317-334.
 2. خانی، مهدی، سروی همپا، مهدی. 1390. بررسی عوامل شهری مخاطره‌آمیز پیش روی بانوان تهرانی و راهکارهای کاهش آن. تهران: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
 3. دلیری، وجیهه؛ پاکشیر، عبدالرضا. 1392. ارزیابی و تحلیل تأثیر شاخص‌های کالبدی بر امنیت محلات شهری، نمونه موردی: محلات سرشور و راضی مشهد. همایش معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان.
 4. زنگنه، یعقوب. 1389. درآمدی بر اقتصاد شهری. تهران: انتشارات آذرخش.
 5. ضیائی فرد، محمدرضا. 1389. شهرهای جدید ایران. تهران: شرکت عمران شهرهای جدید.
 6. طرح توسعه و عمران شهر جدید صدرا شیراز، جلد 1 و 3. 1374. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهر جدید صدرا.
 7. طرح جامع شهر جدید صدرا، چارچوب طراحی شهری مرکز شهر جدید صدرا، جلد یک. 1389. مهندسین مشاور پارهاس و همکاران، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت توسعه و عمران شهرهای جدید.
 8. مرادی مسیحی، واراز. 1384. طرح پژوهشی مطالعه نیازهای فرهنگی- اجتماعی شهر جدید صدرا. ناظر تحقیق: زهره داوود پور. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
 9. مهدوی حاجیلویی، مسعود؛ قدیری معصوم، مجتبی، سنایی، مهدی. 1387. نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت. پژوهش‌های جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی)، دوره 40 (65): 19-31.
 10. مؤذن جامی، محمدهادی. 1378. مقدمه‌ای بر امنیت و مؤلفه‌های آن. فصلنامه دانش انتظامی، بهار 1378، شماره 1، 38-85.
 11. نوروزی، فیض‌اله، فولادی سپهر، سارا. 1388. بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. نشریه راهبرد. شماره 53، 129-159.
  1. Braakmann, Nils, 2012. The link between non-property crime and house prices – Evidence from UK street-level data. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44884/
  2. Buonanno, Paolo, Montolio, Daniel, Raya-Vilchez and Josep Maria, 2012. Housing price and crime perception. Empirical economics, 45 (1): 305-321.
  3. Ferdowsian, Fereshteh, 2002. Modern and traditional urban design concept and principles in Iran. A thesis submitted in the Faculty for Architecture and Town Planning of the University of Stuttgart.
  4. Hobson, Jane, 1999. New towns, the modernist planning project and social justice the case of Milton Keynes. UK and 6 October, Egypt.
  5. Ihlanfeldt, Keith and Mayock, Tom, 2010. Panel data estimates of the effects of different types of crime on housing prices. Regional science and urban economics, 40(2-3): 161-172.
  6. Inman, Robert, 2008. Financing cities. A companion to Urban Economics. USA, Blackwell publishing, 311-325.
  7. Insa-Ciriza, Raquel, 2012. Two ways of new towns development: a tale of two cities. Urban Development, Edited by Dr. Serafeim Polyzos, 219-242.
  8. Kanayama, Taisuke, 2009. Rising crime and crime reduction strategies in 21th century Japan. Police policy research center, National police agency of Japan.
  9. Panait, Andreea, 2013. New towns in modern urbanism: concept & history. Urbanism, 4(4): 57-78.
  10. Santana, Paula, Santos, Rita, Costa, C., Roque, N. and Loureiro, Andriana, 2013. Crime and urban environment: Impacts on human health. La Citta Sicura, 5: 39-48.
  11. Schneider, R. and Kitchen, T. 2007. Crime prevention and the built environment. London and New York: Routledge.
  12. Tita, George, Petras, Tricia and Greenbaum, Robert, 2006. Crime and Residential Choice: A Neighborhood Level Analysis of the Impact of Crime on Housing Prices. Journal of Quantitive criminology, 22 (4): 299-317.
  13. Zamani, Bahador and Arefi, Mahyar, 2013. Iranian New Towns and their Urban Management Issues: A critical review of influential actors and factors. Cities, 30: 105-112.
  14. Ziari, Kamat Allah and Gharakhlou, Mehdi, 2008. A Study of Iranian New Towns During Pre– and Post-Revolution. Int. J. Environ. Res., 3(1):143-154.