برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری نمونه مورد مطالعه: شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گلستان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:
امروزه صنعت گردشگری یکی از پر رونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است. این صنعت به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند توجه است. شهرخرم آباد با توجه به سابقه تاریخی سکونت و داشتن بناها ی تاریخی و جاذبه های طبیعی یکی از پایگاه های مهم گردشگری کشور محسوب می گردد. با توجه به کمبودهای که در زمینه گردشگری در این شهر وجود دارد هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از روشSWOT و روش برنامه ریزی کمیQSPM ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات بهترین راهبرد را برای مقابله با تهدیدات و ضعف ها و بهره گیری از قوت ها و فرصت ها در زمینه گردشگری شهر خرم آباد ارائه دهد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد، ‌که در آن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)پیمایشی جمع آوری شده است. نمونه انتخاب شده تعداد 32 نفر از کارشناسان و مدیران گردشگری شهرخرم آباد بوده که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وضعیت گردشگری خرم آباد درمیان چهار حالت تهاجمی،تدافعی،محافظه کارانه و رقابتی مدل SWOT در حالت تهاجمی قرار دارد، یعنی باید با توجه به توانمندیهای موجود درصدد بهره گیری از فرصت های پیش رو باشد و در گام بعدی اولویت بندی که با استفاده از ماتریس برنامه ریزی کمی صورت گرفته راهبرد تهیه و تدوین یک برنامه جامع مناسب و منظم بلندمدت در زمینه گردشگری خرم آباد عبارت است از ایجاد تاسیسات و اماکن رفاهی جهت اسکان سازمان یافته گردشگران در مجاورت مسیرها، اماکن فرهنگی و گردشگری وهمچنین بازاریابی و تبلیغات فرامنطقه ای جهت معرفی و شناسایی بهتر شهر خرم آباد با توجه به معرفی این شهر از طرف دفتر سازمان ملل به عنوان شهر نمونه گردشگری در ایران به عنوان موثرترین راهبردها تعیین شدند.

کلمات کلیدی: گردشگری، برنامه ریزی کمی، ،روش سوات،شهر خرم آباد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of urban tourism development Case Study :kohrramabad city

نویسندگان [English]

 • mosayeb abbasi 1
 • nemaat shakarami 2
 • rahmatollah malek 3
1 faculty member
2
3
چکیده [English]

Abstract

Nowadays tourism industry is one of the most prolific economic activities all over the world.As an affecting activity on all parts of development ,this industry should be more noticed now rather than in the past, khorramabad city is considered as one of the most important tourist base in the country (Iran), and due to deficiencies in the field of tourism in the city, the objective of the present study is offering the best strategy to deal with the threats and weaknesses and taking advantages of the strengths and opportunities by using SWOT and QSPM methods while identifying strengths and weaknesses and threats and opportunities. The research method is Cross-sectional in which required data and information by library and field (questionnaire) survey have been collected. Selected sample includes 32 individuals of experts and managers of the city tourism who are selected using simple random sampling. The results show that Khorramabad tourism is on the offensive. It should be taking advantage of opportunities ahead as regards capabilities. Prioritization that has been developed using a matrix planner, preparing a comprehensive program of regular, long-term in the field of Khorramabad tourism, recreational facilities and places of accommodation organized for tourists near the city’s cultural and tourist places and routes and city and trans-regional marketing and advertising to introduce and better identifying Khorramabad city according to the report by the UN OFFICE as the best city of tourism in Iran are determined as the most effective strategies.

Introduction

Today, tourism is considered as one of the largest and most drivers industries in the world (Tvanaie 131:

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: tourism
 • quantitative planning
 • SWOT method
 • Khorramabad city
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی و عبداله آقاسی‌زاده. 1388. تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعه و پژوهش شهری و منطقه‌ای، سال اول، ص128-107
 2. اکبر زاده­ابراهیمی، محمدحسین. 1386. رشد ردشگری محلی توسعه گردشگری شهری،ماهنامه شهرداریها،سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور،سال ششم شماره 5 ص 78.
 3. پوراحمد، احمد، علی حسینی، حسن اروجی و محمد علیزاده. 1392. اولویت سنجش راهبرد های توسعه گردشگری در منطقه الموت قزوین، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 45 شماره 3 ص 17-1.
 4. خوزانی، محمد قاسمی. 1390. تحلیلی بر راهبردهای گردشگری شهر طرقبه با مدل سوات،فصلنامه مدیریت شهر توسعه گردشگری، دوره 7 صص 96-77
 5. داس ویل، راجرز، 1384. مدیریت جهانگردی، ترجمه اعرابی، محمد ایزدی، داوود، نشر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
 6. رهنمایی، محمدتقی. 1390. گردشگری شهری، تهران  ناشر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، چاپ اول، تابستان 1390.
 7. رهنمایی، محمدتقی، رحمت­اله فرهودی، آندریاس دیتمان و مصطفی، قدمی. 1387. بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان (نمونه موردی: مطالعه شهر کلاردشت). مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، زمستان 1387، شماره 66. ص34-17.
 8. سیدی، مهسا، علیرضا خواجه شکوهی و خدارحم بزی، 1397. موانع و محدودیت­های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هشتم شماره مسلسل بیست و هفتم. بهار 1397. ص 76-65.
 9. علیقلی‌زاده، ناصر. 1386. توسعه گردشگری روستایی با توسعه پایدار، پایان‌نامه دکتری جغرافیا دانشگاه تهران.
 10. لیاقتی، هومان، افسانه نعیمی­فر، و نغمه مبرقعی دینان، 1392. برآورد ارزش تفریحی منطقه توچال با استفاده از الگوی اقتصادسنجی دو مرحله­ای همکن. محیط شناسی دوره 39 شماره 4، زمستان 1392. ص 25-17.
 11. محلاتی، صلاح الدین، 1380. در آمدی بر جهانگردی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.
  1. Ainhoa, U., and Isabel Gutiérrez. 2006. "Tourism agglomeration and its impact on social welfare: An empirical approach to the Spanish case." Tourism Management, 27(5): 901-912.‏
  2. Butler R.W. 2000. Ecotourism- has it Achieved Maturity or has the bubble Burst? Keynote Address pacific rim Tourism,  Rotorua New Zealand.
  3. Butler, R.W. 2000. "Ecotourism-has it achieved maturity or has the bubble burst." Keynote address. Pacific Rim Tourism.
  4. Chakravarthy, Kalyan K., Deepthi, K. 2008. Swot analysis on medical tourism.
  5. GhadiriMasoum, M., Korasani, M.A., Zianoushin, M.M. and Veisi, F. 2010, Limit Regional Interation and Coorperation, A Strategy for Cultural Tourism Development, National Studies Quarterly, 45 (1): 117-14. (in Persian)
  6. Kordnaiej, A., Azar, A., and Niakan Lahiji, N., 2010, Formulating the Effective Organizational Strategy in Public Sector: Case Study in the Islamic Republic of Iran’s Customs (IRIC), The Economic Reseach, 10 (2):  91-114. (in Persian)
  7. Kostas E. Sillignakis, 2010. Rural Tourism Development for the Prefecture of Lassithi in Crete.
  8. Krause, M. Nachhaltigkeit, 1996, Dimension eines Begriffs und seine Bedeutung fur die räumliche Planning, Freie Universidad Berlin, Fachbereich Geowissenschaften, Institute fur Geographische Wissenschaft, Berlin.
  9. Nohegar, A., Hosseinzadeh, M. and Pirasteh, A., 2009. Assessment of Qeshm Island Ecotourism Capabilities with Use of SWOT Management Strategy Model, Geography and Development Iranian Journal, 15 (4): 151-172. (In Persian)
  10. Sharply, Richard, 2002. Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus; Tourism Management 23.
  11. Schweinsberg, Stephen, 2002. Sustainable Tourism Development and Rural Community, University of Technology, (Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.
  12. Rosentraub, M.S., Joo, M. 2009. Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions?, Tourism Management 30: 759-770.
  13. https://www.karnaval.ir/blog/world-tourism- record-was-broken.
  14. Unwto 2007. An introduction to destination Management, World tourism organization.www.pub, Unwto.org.
  15. Razaq, Raj, Nigel, D. Morpeth. 2007. Religious tourism and pilgrimage festivals management, Oxfordshire, Pages 5.