بررسی تأثیر آگاهی شهروندی بر پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی منطقه 6 کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران،

2 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و شهری است که متفکران، در حوزه‌های مختلف و از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشته‌اند. کسب مهارت‌های شهروندی، یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر و کارامد، مستلزم آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی است. آگاهی از حقوق شهروندی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل بسیار اساسی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پر مخاطره مدرن است. آگاهی شهروندی باعث می‌شود فرد تکالیف و حقوق خود را بشناسد. این شناخت از یک سو عاملی است تا شهروندان تکالیفشان را به به نحو احسن انجام دهد و از سوی دیگر باعث رسیدن آنها به حقوقی می‌شود که جامعه برای آن در نظر گرفته است. با توجه به اهمیت زیبایی و زیباسازی در کلانشهرها از یک سو و اهمیت آگاهی از حقوق شهروندی در تحقق این مهم از سوی دیگر، در این پژوهش ابتدا، میزان و عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در زمینه زیباسازی شهری در منطقه 6 کلانشهر تهران بررسی می‌شود، سپس، رابطه میان آگاهی شهروندی و پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و داده‌های حاصل از پرسشنامه در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از  آزمون‌های t-test, crosstabs, chi square و Spearman، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان آگاهی شهروندی در وضعیت متوسط به بالا قرار دارد. طبق نتایج میان متغیر آگاهی شهروندی  با متغیرهای: تکالیف شهروندی، پاسخگویی سازمان، تحصیلات، جنس و شغل رابطه معنادار وجود دارد و میان متغیر آگاهی با متغیرهای تأهل و سن رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-Analysis of the Impact of Citizenship Awareness in Accountability and Performance of Aestheticization Organization for Improving Urban Landscape. Case Study: Zone6th of Tehran

نویسندگان [English]

 • mohammad ahmadi 1
 • ahmad porahmad 2
 • hosein hatami nezhad 2
1
2
چکیده [English]

Abstract The concept of citizenship is one of the oldest political, social, legal, and urban concepts that intellectuals in of different fields, from ancient Greece to the present day has taken into consideration. Citizenship skills, or in other words to become an effective citizen, requires knowledge of the rights and duties of citizenship. Awareness of the important aspects of human relationships and social rights of citizenship is the basis for collective survival in the risky modern world. This awareness makes citizens to do their duties well and help them to receive their rights that society gives them. In this study, firstly, the factors affecting citizens' awareness on urban aestheticization in region 6 of Tehran are discussed, and then the relationship between citizenship awareness and accountability of aestheticization Organization is analyzed. The method used in this article is descriptive–analytical method and the information is collected by using questionnaire and collection data were analyzed in SPSS software by t-test, crosstabs, chi square and Spearman tests. The results showed that the citizenship awareness is desirable. The results showed that the citizenship awareness is desirable. According to The results, there is a significant relationship between citizenship awareness variable with citizenship duties, organization accountability, education, gender and occupation variables. Analysis of the results suggested that there is a direct relation ship between the variable of citizenship awareness and the variables of performing the duties of citizenship and organizational accountability. With increased education, the awareness of the citizens increases; men are more informed compared to women; and considering the variable of employment, state clerks feature the highest awareness and unemployed workers feature the lowest. The results showed that there is not significant relationship between age and Marriage with awareness.  

 1. اسکافی، مریم. 1386. بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد). مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. ص 33-1.
 2. آراسته، حمیدرضا، عنایتی، ترانه، نظافتی پایانی، یوسف 1389. بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی با تأکید بر برنامه درسی. نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی و کتابداری، شماره 16. ص 67-53.
 3. باغستانی برزکی، حوریه 1387. بررسی تأثیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر توسعه شهروندی فعال و پاسخگویی و شفافیت شهرداری تهران. پایان‌نامه ارشد، رشته مدیریت امور شهری، دانشگاه تهران
 4. بایزدی، ابراهیم، اولادی، بهنام، عباسی، نرگس 1388. تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای با کمک نرم‌افزار SPSS 18 (PASW). انتشارات عابد. تهران
 5. بل، سایمون، 1382. منظر: الگو، ادراک و فرایند. مترجم: امین زاده، بهناز. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 6. پورعزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه 1388. رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38.
 7. جهانشاهی، محمد 1390. زیباسازی-خلاقیت در شهرسازی. قابل دسترسی از طریق سایت:  http://articlepersian.persianblog.ir/post/84
 8. دلاور، علی 1382. مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ دوم. انتشارات رشد. تهران
 9. رستمی، کاظم 1382. نقش مشارکت کردمی در توسعه روستایی با تأکید بر مشارکت سنتی و جدید (نمونه موردی: بخش فلارد شهرستان لردگان). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه تربیت مدرس. تهران
 10. زیاری، کرامت‌اله 1391. جزوه کلاسی درس اصول و روش‌های برنامه ریزی منطقه ای. دانشگاه تهران
 11. شارع پور، محمود 1385. جامعه شناسی آموزش و پرورش. سمت. تهران
 12. شکری، نادر 1387. شهرنشینی، حقوق و مسؤولیت‌های شهروندی. مجموعه مقالات نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی. انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.چاپ اول. تهران
 13. شهبازی گهرویی، اسکندر 1392. تحلیل جامعه شناختی تأثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر میزان مشارکت معلمان. قابل دسترسی از طریق سایت: http://shahbazig.blogfa.com/post-5.aspx
 14. شهرداری منطقه 6 1392. زندگی در منطقه 6. قابل دسترسی از طریق سایت: http://region6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=103&language=fa-IR
 15. شیبانی، ملیحه و داودوندی، طاهره 1389. تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان. فصل‌نامه رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 5. صفحات 59-35
 16. صالحی، حامد 1384. مبانی حقوق شهروندی. نشریه همشهری: قابل دسترسی از طریق سایت:
  http://www.aftabir.com/articles/view/social/urban/
 17. صفایی بازارجمعه، سمیه و قربانی، محمدعلی 1391. ماهیت حقوق شهروندی و سابقه آن در ایران. همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
 18. کسالایی، افشین 1379. جایگاه و نقش مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پردیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
 19. کیانپور، کرمعلی 1385. بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی-فرهنگی با میزان آگاهی معلمان از حقوق شهروندی در شهر بروجن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته علوم اجتماعی- جامعه شناسی. دانشگاه اصفهان
 20. متولی، مسعود 1389. بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منطر شهری بر اساس مفهوم دیده‌های متوالی، نمونه موردی مسیر گردشگری داراباد تهران. آرمانشهر، شماره 5، صفحه 139-123.
 21. مرتضوی، سیدحمزه 1391. موانع مؤثر بر زیباسازی شهری. قابل دسترسی از طریق سایت: http://mohammadshatian.blogfa.com/post-6.aspx
 22. منتظری، رسول و ملازاده، عباس 1391. تنوع و پایداری درآمدی در اقتصاد شهری با تأکید بر مشارکت شهروندی. اقتصاد شهر، شماره 15.  صفحات 54-45.
 23. منوچهری، عباس 1387. فلسفه شهروندی و نظارت همگانی در عرصه عمومی. مجموعه مقالات نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی. انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.چاپ اول. تهران.
 24. میرفردی، اصغر 1387. آموزش اجتماعی زمینه فرهنگ شهروندی. مجموعه مقالات نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی. انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.چاپ اول. تهران.
 25. میری، سیدحسین 1389. تاریخچه حقوق شهروندی. قابل دسترسی از طریق سایت:  http://rasaffi.persianblog.ir/post/8
 26. ولی خانی، ماشااله. عبدلی، مریم. بیگ‌زاده، سعید و کریم‌خانی، مسعود 1391. بررسی عوامل مؤثر بر افزایش آگاهی افراد از حقوق شهروندی. (مطالعه موردی: شهر اصفهان). قابل دسترسی از طریق سایت: http://marketingarticles.ir/ArtBank/HoghughShahrvandi.pdf
 27. هزارجیبی، جعفر و امانیان، ابولفضل. 1390. آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. شماره 9. ص 18-1.
 28. همشهری آنلاین 1392. سابقه حقوق شهروندی در ایران. قابل دسترسی از طریق سایت: http://hamshahrionline.ir/details/111334   
  1. Fisher, E. 2004. The European Union in the age of accountability. Oxford journal of legal studies. 24:495-515.
  2. Friedman, J. 2002. The prospect of cities. University of Minnesota Press. Minneapolis
  3. Gelfand Michele, J. Lim, B.C. and Raver, J.L. 2004. Culture and accountability in organization: variations in from of social control across culture, human resource management review, 14: 135-160. 
  4. John Francis. M. 2012. Accountability as emporia, testimony and gift. Critical perspectives on accounting, 23: 257-278.
  5. Patrick. C.K. 2011. Living in the age of accountability: how go decision empowers the European parliament in the design of EU agencies. Political science theses. Paper 38.  
  6. Richards, M. Vells. A. and Del Gatto. A. 2003. Impacts of illegality and barriers to legality: a diagnostic analysis of illegal logging in Honduras and Nicaragua. International Forestry Review. pp. 282-292
  7. Vassili, J. 2012. Accounterability and the problematic of accountability. Critical perspectives on accounting, 23: 244-257.