بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران.مطالعه موردی شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه تربیت بدنی، قائمشهر، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه‌ی شهری گرگان در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. هدف عمده در این پژوهش، تحقیقی است که مشخص نماید شاخصه‌‌های اعتماد اجتماعی با ابعاد «بین‌شخصی با 10 گویه و نهادی با 14 گویه» به عنوان متغیر مستقل، به چه میزان با مشارکت ورزشی زنان به عنوان متغیر وابسته رابطه دارد. فهم این امر موجب افزایش معرفت علمی ما گشته و با دست یافتن به پاسخ سؤالات مطرح شده در این تحقیق به دخالت یا عدم دخالت و یا میزان نقش اعتماد اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان در شهر گرگان پی می‌بریم. با این اهداف می‌توان گفت تحقیق هم‌زمان بنیادی و کاربردی است. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعه‌ی آماری، زنان 18 سال به بالای شهر گرگان است که 415 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر دو مقیاس سنجش مشارکت ورزشی با 14 گویه و اعتماد اجتماعی است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری (اجماع اساتید بر صحت ابزار سنجش) و برای تعیین پایایی از شیوه‌ هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های موجود در آمار توصیفی مانند مقیاس‌های گرایش به مرکز (میانگین)، جداول یک بعدی، دو بعدی و تکنیک‌های ترسیمی و تکنیک‌های موجود در آمار استنباطی، مانند آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز آزمون T مستقل استفاده کردیم. نتایج به دست آمده در این تحقیق به این صورت بوده است که: بین متغیر اعتماد نهادی و متغیرهای جمعیت‌شناختی شامل سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان (هم دختر و هم پسر)، سطح تحصیلات والدین، شغل پدر، مکان سکونت در شهر (ناحیه) و استفاده از وسایل ارتباط جمعی (به غیر از تماشای تلویزیون داخلی) با مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی رابطه‌ معنی‌داری داشته است. ولی میزان مشارکت ورزشی زنان در متغیرهایی چون اعتماد ‌بین ‌شخصی، وضعیت اشتغال، نوع شغل، درآمد، نوع سکونت، شغل مادر و منطقه‌ مسکونی، تفاوت معناداری را نشان نداده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • jafar mosavi 1
  • mm eslami 2
  • gh.r khoshfar 3
1
2
3
-ازکیا، مصطفی و سیداحمد فیروزآبادی. 1384. سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل‌های تولیدی (مطالعه­‌ موردی: حوزه­‌ آبریز کرخه)، مجله­ جامعه‌شناسی ایران، دور پنجم، شماره 4، صفحات 73-49.
2-پارسا مهر، مهربان. 1388. جامعه‌شناسی ورزش. یزد، انتشارات دانشگاه یزد.
3-توسلی، غلام عباس. 1381. سرمایه­ اجتماعی: ثروت نامریی (مصاحبه با دکتر توسلی، دکتر ذکایی و دکتر شارع پور)، مجله­ی فرهنگ و پژوهش، شماره 100، صفحات 29-26.
4-خوش­فر، غلامرضا. 1387. تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: استان گلستان). پایان­نامه­ دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
5-دوفرانس، ژاک. 1385. جامعه­شناسی ورزش. ترجمه عبدالحسین نیک گوهر. تهران، انتشارات توتیا.
6-ذکایی، سعید. 1381. سرمایه­ اجتماعی: ثروت نامریی (مصاحبه با دکتر توسلی، دکتر ذکایی و دکتر شارع‌پور)، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره100، صفحات 29-26.
7-رحمتی، محمد مهدی. 1388. جامعه­شناسی خشونت ورزشی. تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
8-رفیع‌پور، فرامرز. 1373. اعتماد و آنومی: آنومی یا آشفتگی اجتماعی. تهران.
9-رمضانی‌نژاد، رحیم. 1379. مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت.
10-سمیعی، زهره. 1379. بررسی تأثیر سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ بر موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران، پایان‌نامه­‌ کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: دکتر فاطمه‌ شمس‌ نجف‌آبادی، دانشگاه الزهرا.
11-شارع‌پور، محمود. 1380. فرسایش سرمایه­ی اجتماعی و پیامدهای آن، نامه­ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3.
12-شارع‌پور، محمود. 1381. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دختر و پسر نسبت به ورزش در گذراندن اوقات فراغت. طرح پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
13-شارع­پور، محمود. 1385. سنجش سرمایه­ اجتماعی در استان مازندران (مناطق شهری و روستایی). سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مازندران.
14-شارع‌پور، محمود و علی حسینی‌راد. 1387. بررسی رابطه­ی بین سرمایه­ی اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: شهروندان 29-15 ساله بابل) ، فصل­نامه­ حرکت، شماره­ 37، صفحات 131.
15-شارع‌پور، محمود. 1388. بررسی سرمایه­ اجتماعی و مؤلفه­های آن در بین خانواده­های شهدای استان مازندران، معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران.
16-فتحی، سروش. 1388. تبیین جامعه­شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان، پژوهش­نامه علوم اجتماعی گرمسار، شماره­ 4، ص 145.
17-فیلد، جان. 1386. سرمایه­ اجتماعی. ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران، انتشارات کویر.
18-قاسمی، وحید؛ وحید ذولاکتاف و علی نورعلی وند. 1388. جامعه­شناسی ورزش (وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال). تهران، انتشارات جامعه ­شناسان.
19-محسنی، منوچهر. 1375. بررسی آگاهی­ها، رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران.تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
20-میر غفوری، سیدحبیب­اله و صیادی تورانلو، حسین. 1388. بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت­های ورزشی (مطالعه­ی موردی: دختران دانشجوی یزد)، نشریه­ مدیریت ورزشی، شماره­ی 1، ص83.
21-نادریان جهرمی، مسعود و ذولاکتاف، وحید. 1388. موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آن­ها با انگیزه، دو فصل‌نامه‌ی علوم حرکتی و ورزش، شماره­ 13، ص 145.
22-نادریان جهرمی، مسعود و هاشمی، هاجر. 1388. عوامل بازدارنده­ی مشارکت ورزشی زنان کارمند شهر اصفهان، فصل­نامه­ی پژوهش در علوم ورزشی، شماره­ی 23، ص 137.
23-نقدی، اسدالله و بلالی، اسماعیل. 1390. موانع فرهنگی– اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت­های ورزشی، مجله­ زن در توسعه و سیاست، دوره­ی 9، شماره­ 1، ص 147.
24-وحیدا، فریدون و عریضی، فروغ. 1385. بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیت­های ورزشی (مطالعه­ موردی: زنان استان مازندران)، دو فصل‌نامه‌ی علوم حرکتی و ورزشی، شماره­ 7، ص5.
25.Alesina, A. and La Ferrara, E. 2000. "The determinants of trust ", NBER Working Paper, No. 7621.
26.Bourdieu, P. 1986. "The forms of capital", In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press.
27.Coleman, J.S. 1988. "Social capital in the creation of human capital", American Journal of Sociology, 94: 95-120.
28.Coleman, J.S. 1990. "Foundations of social theory", Cambridge, Mass: Harvard University Press.
29.Fukuyama, F. 1995. "Trust: The social virtues and the creation of prosperity", New York: Free Press.
30.Giddens, A. 1990. "The consequences of modernity", Stanford, Calif.: Stanford University Press.
31.Healy, T. 2001. "Health promotion and social capital ", Conference paper, International Ev.
32.Kormendi, R.C. and Meguire, P.G. 1985. “Macroeconomic determinants of growth“, Journal of Monetary Economics, 16(1):141-163.
33.Matarasso, F. 1999. "Toward a local culture index: Measuring the cultural vitality of communities", Comedia, Gloucestershire.
34.Putnam, R.D. 1993. "Making democracy work: Civic traditions in modern Italy", Princeton, N.J.: Princeton University Press.
35.Putnam, R.D. 1995. "Bowling alone: America's declining social capital", Journal of Democracy, 6: 65-78.
36.Putnam, R. 2000. "Bowling alone-The collapse and revival of American community", New York: Simon & Sc