اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه جهت سرمایه گذاری مورد پژوهی. قطب گردشگری قصرشیرین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری جهت توسعه مناطق مستعد گردشگری می‌تواند تأثیرات مهمی در ابعاد مختلف گردشگری داشته باشد از این رو سرمایه گذاران باید منطقی عمل کنند و منطق اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح دهند لذا در این پژوهش به ارزیابی وضعیت مناطق نمونه گردشگری قطب قصرشیرین جهت سرمایه گذاری منطقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از جمله تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای است که روش تحقیق آن اسنادی و میدانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده می‌باشد که ابتدا از طریق پرسشنامه دلفی 10 شاخص برای پژوهش حاضر تعیین گردیده است، سپس با عنایت به شاخص‌های پژوهش پرسشنامه‌های بعدی طراحی گردیده است، و در ادامه جهت رسیدن به اهداف پژوهش از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS برای انتخاب گزینه برتر که دارای ریسک کمترهستند استفاده شده است. بر این اساس نتایج این پژوهش منطقه نمونه گردشگری آبشار پیران با امتیاز 8265/0، سراب گلین با امتیاز 6995/0، چهارقاپی با امتیاز 6489/0 مناطق نمونه‌ی برتر قطب گردشگری قصرشیرین می‌باشند که واگذاری این مناطق به سرمایه‌گذار منطقی ارزیابی شده است و سایر مناطق در اولویت‌های بعدی قرار دارند. ارزیابی صورت گرفته از یک سو در تصمیم گیری‌های مهم مدیریتی و از سوی دیگر به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری منطقی کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • gh.r nori 1
  • zahra taghi zadeh 2
1
2
1-   ابراهیم‌زاده، عیسی، آقاسی‌زاده، عبداله. 1388. تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره اول، اصفهان.
2-   افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، مهدویان، فاطمه.1390. اولویت بندی ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر، جغرافیا و توسعه، شماره 24، زاهدان.
3-   امین بیدختی، علی‌اکبر، زرگر، سیدمجتبی، نظری، ماشاله. 1389. آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، مدیریت مطالعات راهبردی، شماره 3، تهران.
4-   بیگی فیروزی، اله‌یار. 1390. تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، کاظمی، مهدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول،
5-   تقدیسی زنجانی، سیمین، دانشور عنبرانی، فاطمه. 1386. توریسم روستایی الگویی در برنامه ریزی روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 8، مشهد.
6-   تقوایی، مسعود، تقی‌زاده، محمدمهدی، کیومرثی، حسین.1390. مکان یابی دهکده­های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی 42، اصفهان.
7-   تقی­زاده، زهرا. 1391. رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری ایران (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)، نوری، غلامرضا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، گروه جغرافیای طبیعی.
8-   توکلی، مرتضی، کیانی، اکبر، هدایتی، صلاح. 1389. تأثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای سال دوم، شمار 6، اصفهان.
9-   چالز، جونز. 1387. مدیریت سرمایه‌گذاری، رضا تهرانی، عسگر نوربخش، ، نگاه دانش، چاپ چهارم ، تهران
10- حسینی، سیدفرهاد، احمدی، پرویز، خدادادی حسینی، سیدحمید. 1389. بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه (مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 26، تهران.
11- حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف. 1390. کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، انتشارات علم نوین، چاپ دوم، یزد.
12- خالدی، شهریار، منشی‌زاده، رحمت‌اله، ریکا، جهانبخش، خالدی، شاهین، خالدی، شبنم. 1390. امکان سنجی جاذبه­های توریستی اگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تأکید بر باغات گیلاس و استفاده از مدل SWOT  مورد: دهستان لواسانات کوچک، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23. تهران.
13- رحیمی، داریوش، رنجبر دستنانی، محمود. 1391. ارزیابی و اولویت بندی جاذبه­های گردشگری (روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری)، فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری منطقه‌ای، شماره 14، اصفهان.
14- رنجبردستنانی، محمود. 1390. رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از تکنیکAHP ، رحیمی، داریوش، دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی توریسم.
15- زنگی آبادی، علی، علیزاده، جابر، احمدیان، مهدی.1390. تحلیلی بر درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، شماره 30، گرمسار.
16- زیاری، یوسفعلی و خدادادی، راحله. 1388. توسعه گردشگری و نقش در ایجاد اشتغال در استان سمنان، چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اشتغال زایی.
17- سالنامه آماری استان کرمانشاه، 1390. سازمان ثبت احوال استان کرمانشاه.
18- سبک‌خیز، فاطمه، حجازی، سیدحسن.، مقدسین، محسن. 1391. تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 2، اصفهان.
19- صفاه خواه، یوسف. 1389. بررسی و اولویت­بندی مناطق نمونه گردشگری به‌منظور سرمایه‌گذاری در استان سمنان، امین بیدختی، علی‌اکبر، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد سمنان، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی
20- ضیایی، محمود، شجاعی، مسلم. 1389. سطح‌بندی مقصدهای گردشگری واکاوی مفهومی نو در برنامه‌ریزی فضایی گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری شماره 13، تهران.
21- عاشری، امامعلی، حسین‌پور، باقر، مهدی‌لو، تقی. 1389. تعیین اولویت­های سرمایه‌گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه، دو فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه­ای، شماره 1، تهران.
22- عاقلی کهنه شهری، لطفعلی. 1387. چالش­های سرمایه‌گذاری در گردشگری، مجموعه مقالات همایش سرمایه‌گذاری در گردشگری، دانشگاه تربیت مدرس.
23- فتوحی، صمد، تقی‌زاده، زهرا، رحیمی، دانا. 1391. ارزیابی توانمندی­های ژئومورفوتوریسمی لندفرم­ها بر اساس روش پرالونگ مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری بیستون، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 26، تهران.
24- کدیور، علی‌اصغر، سقایی، مهدی. 1386. ساماندهی گردشگری در تفرجگاه­ها. پیرامون شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83، اصفهان.
25- مهرگان، محمدرضا، دهقان‌نیری، محمود. 1388. رویکرد منسجمBSC-TOPSIS  جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر دانشگاه‌های استان تهران، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 2، تهران.
26-              مومنی، مهدی، صابر، الهه.1391. تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 1(45)، اصفهان.
27-              Ashe, John W. 2005. Tourism investment as a tool for development and poverty reduction: The experience in Small Island Developing States (SIDS). Trade and Investment, Barbados, 18-20 September.
28-              Doswill, R. 2005. Tourism Management (Fundamentals, Strategies and Impacts), Translated by Arabi, S.M., and Izadi, D. Cultural Research Bureau, Third Edition. (In Persian)
29-              Liu, A. and Wall, G. 2006. Planning tourism employment: a developing country perspective, Journal of Tourism Management, 27(1): 159-170.
30-              Paoageorgiou, K. and Brother Ton,1999. A management planning framework based on ecological, perceptual and economic carrying capacity: the case study of Vicos- Aoos national park". Greece, Journal of Enviromental management, 56(2): 271- 289.
31-              Tsai, wen-Hsien, 2010. In integrated approach for selecting corporate social responsibility program and costs evelution in the international tourism hotel, internattional jornal of Hospitality management, 29(3): 372-385.