-

Document Type : Research Paper

Authors


1-   ابراهیم‌زاده، عیسی، آقاسی‌زاده، عبداله. 1388. تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره اول، اصفهان.
2-   افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، مهدویان، فاطمه.1390. اولویت بندی ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر، جغرافیا و توسعه، شماره 24، زاهدان.
3-   امین بیدختی، علی‌اکبر، زرگر، سیدمجتبی، نظری، ماشاله. 1389. آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، مدیریت مطالعات راهبردی، شماره 3، تهران.
4-   بیگی فیروزی، اله‌یار. 1390. تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، کاظمی، مهدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول،
5-   تقدیسی زنجانی، سیمین، دانشور عنبرانی، فاطمه. 1386. توریسم روستایی الگویی در برنامه ریزی روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 8، مشهد.
6-   تقوایی، مسعود، تقی‌زاده، محمدمهدی، کیومرثی، حسین.1390. مکان یابی دهکده­های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی 42، اصفهان.
7-   تقی­زاده، زهرا. 1391. رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری ایران (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)، نوری، غلامرضا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، گروه جغرافیای طبیعی.
8-   توکلی، مرتضی، کیانی، اکبر، هدایتی، صلاح. 1389. تأثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای سال دوم، شمار 6، اصفهان.
9-   چالز، جونز. 1387. مدیریت سرمایه‌گذاری، رضا تهرانی، عسگر نوربخش، ، نگاه دانش، چاپ چهارم ، تهران
10- حسینی، سیدفرهاد، احمدی، پرویز، خدادادی حسینی، سیدحمید. 1389. بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه (مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 26، تهران.
11- حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف. 1390. کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، انتشارات علم نوین، چاپ دوم، یزد.
12- خالدی، شهریار، منشی‌زاده، رحمت‌اله، ریکا، جهانبخش، خالدی، شاهین، خالدی، شبنم. 1390. امکان سنجی جاذبه­های توریستی اگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تأکید بر باغات گیلاس و استفاده از مدل SWOT  مورد: دهستان لواسانات کوچک، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23. تهران.
13- رحیمی، داریوش، رنجبر دستنانی، محمود. 1391. ارزیابی و اولویت بندی جاذبه­های گردشگری (روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری)، فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری منطقه‌ای، شماره 14، اصفهان.
14- رنجبردستنانی، محمود. 1390. رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از تکنیکAHP ، رحیمی، داریوش، دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی توریسم.
15- زنگی آبادی، علی، علیزاده، جابر، احمدیان، مهدی.1390. تحلیلی بر درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، شماره 30، گرمسار.
16- زیاری، یوسفعلی و خدادادی، راحله. 1388. توسعه گردشگری و نقش در ایجاد اشتغال در استان سمنان، چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اشتغال زایی.
17- سالنامه آماری استان کرمانشاه، 1390. سازمان ثبت احوال استان کرمانشاه.
18- سبک‌خیز، فاطمه، حجازی، سیدحسن.، مقدسین، محسن. 1391. تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 2، اصفهان.
19- صفاه خواه، یوسف. 1389. بررسی و اولویت­بندی مناطق نمونه گردشگری به‌منظور سرمایه‌گذاری در استان سمنان، امین بیدختی، علی‌اکبر، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد سمنان، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی
20- ضیایی، محمود، شجاعی، مسلم. 1389. سطح‌بندی مقصدهای گردشگری واکاوی مفهومی نو در برنامه‌ریزی فضایی گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری شماره 13، تهران.
21- عاشری، امامعلی، حسین‌پور، باقر، مهدی‌لو، تقی. 1389. تعیین اولویت­های سرمایه‌گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه، دو فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه­ای، شماره 1، تهران.
22- عاقلی کهنه شهری، لطفعلی. 1387. چالش­های سرمایه‌گذاری در گردشگری، مجموعه مقالات همایش سرمایه‌گذاری در گردشگری، دانشگاه تربیت مدرس.
23- فتوحی، صمد، تقی‌زاده، زهرا، رحیمی، دانا. 1391. ارزیابی توانمندی­های ژئومورفوتوریسمی لندفرم­ها بر اساس روش پرالونگ مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری بیستون، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 26، تهران.
24- کدیور، علی‌اصغر، سقایی، مهدی. 1386. ساماندهی گردشگری در تفرجگاه­ها. پیرامون شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83، اصفهان.
25- مهرگان، محمدرضا، دهقان‌نیری، محمود. 1388. رویکرد منسجمBSC-TOPSIS  جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر دانشگاه‌های استان تهران، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 2، تهران.
26-              مومنی، مهدی، صابر، الهه.1391. تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 1(45)، اصفهان.
27-              Ashe, John W. 2005. Tourism investment as a tool for development and poverty reduction: The experience in Small Island Developing States (SIDS). Trade and Investment, Barbados, 18-20 September.
28-              Doswill, R. 2005. Tourism Management (Fundamentals, Strategies and Impacts), Translated by Arabi, S.M., and Izadi, D. Cultural Research Bureau, Third Edition. (In Persian)
29-              Liu, A. and Wall, G. 2006. Planning tourism employment: a developing country perspective, Journal of Tourism Management, 27(1): 159-170.
30-              Paoageorgiou, K. and Brother Ton,1999. A management planning framework based on ecological, perceptual and economic carrying capacity: the case study of Vicos- Aoos national park". Greece, Journal of Enviromental management, 56(2): 271- 289.
31-              Tsai, wen-Hsien, 2010. In integrated approach for selecting corporate social responsibility program and costs evelution in the international tourism hotel, internattional jornal of Hospitality management, 29(3): 372-385.