اولویت بندی تناسب مکان گزینی پروژه های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبی AHP-VIKOR

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد،

2 دانشگاه یزد،

3 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده

اصولاً برای اجرای موفق طرح‌های اجرایی، لازم است مکان و فضای استقرار آن‌ها ارزیابی شود. از این‌رو هدف این مقاله اولویت‌بندی پروژه‌های مسکن مهر شهر یزد از نظر معیارهای مکان‌یابی است. برای رسیدن به این هدف، از مدل ترکیبی AHP-VIKOR استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسش‌نامه است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش وایکور، نظر کارشناسان و افراد خبره در امور مسکن برای تعیین ارزش و اهمیت معیارها، با هم ترکیب شده و با استفاده از روش AHP وزن نهایی معیارها محاسبه شده است. با اعمال وزن حاصل در میزان اولیه‌ی معیارها و تلفیق شاخص‌های وزنی، پروژه‌های مسکن مهر شهر یزد از لحاظ تناسب مکانی اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که پروژه‌های مسکن مهر آزاد شهر و حمیدیا به‌ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح تناسب مکان‌گزینی را دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • m.reza rezaee 1
  • yaghob kamaeezadeh 2
  • m.h saraee 3
-اطهاری، کمال. 1379. حاشیه‌نشینی در ایران، دو فصل­نامه مدیریت شهری، سال اول، شماره 2، صفحات 82-87.
2-بدری، سیدعلی، حسنعلی فرجی سبکبار، مجتبی جاودان و حجت‌اله شرفی. 1391. رتبه­بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور (مطالعه­ موردی: روستاهای شهرستان فسا- استان فارس)، مجله جغرافیا و توسعه، شماره­ 26، صفحات 1-20.
3-بهرام سلطانی، کامبیز. 1371. مجموعه مباحث و روش­های شهرسازی (محیط زیست). تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی.
4-پایلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین.  1382. نظریه‌های شهر و پیرامون. چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
5-پرهیزکار، اکبر و ناصر شاهدی. 1389. مروری بر طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25000 نفر، فصل­نامه­ی آبادی، سال بیستم، شماره­ 34 (پیاپی 69)، صفحات 50-44.
6-تیموری، راضیه، شهریور روستایی، اصغر اکبری زمانی و احدنژاد، محسن. 1389. ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعه­ موردی: پارک‌های محله­ای منطقه­ی ۲ شهرداری تبریز)، مجله­ی فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره‌ی ۳۰، صفحات 137- 168.
7-دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن. 1389. مسکن مهر: رویکردی نو در بخش مسکن، فصل­نامه­ی علمی اقتصاد مسکن، شماره‌های 47 و 48، صفحات 11-20.
8-زبردست، اسفندیار. 1380. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه­ای، نشریه­ی هنرهای زیبا، شماره­ی 10، صفحات 13- 21.
9-سعیدنیا، احمد. 1383. کاربری زمین شهری، جلد دوم، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
10-قراگوزلو، علیرضا. 1384. مدل­سازی توسعه­ی عملکردهای شهری با کاربرد مدل‌های زیست­محیطی و بهره‌گیری از GIS/RS، هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.
11-مستوفی‌الممالکی، رضا. 1390. جزوه­ کلاسی درس مکتب­های جغرافیایی، یزد، دانشگاه یزد.
12-مشکینی، ابوالفضل؛ سید نصرالدین الیاس زاده و الهام ضابطیان. 1391. ارزیابی مکان­یابی پروژه­های مسکن مهر با رویکرد کالبدی- زیست­محیطی با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP (مطالعه­ موردی: استان یزد)، فصل­نامهمطالعات شهری، شماره­ی دوم، صفحات 57-70.
13-مهدوی، مسعود و محمد رحمانی. 1390. تحلیلی بر مکان­یابی اراضی مسکن در شهرهای اقماری با روش TOPSIS (مطالعه موردی: شهر صالح آباد همدان)، فصل­نامه­ی جغرافیایی آمایش محیط، شماره 14، صفحات 165-194.
14.Aghajani Bazzazi, A., Osanloo, M. and Karimi, B. 2011. Deriving preference order of open pit mines equipment through MADM methods: Application of modified VIKOR method, Expert Systems with Applications, 38(3): 2550-2556.
15.Chang, C.L., and Hsu, C.H. 2009. Multi-criteria analysis via the VIKOR method for prioritizing land-use restraint strategies in the Tseng-Wen reservoir watershed, Journal of Environmental Management, 90 (11):3226-3230.
16.Hopkins, L.D. 1977. Methods for generating land suitability maps: A comparative evaluation, Journal for American Institute of Planners, 34 (1):19–29.
17.Kaya, T., and Kahraman, C. 2011. Fuzzy multiple criteria forestry decision making based on an integrated VIKOR and AHP approach, Expert Systems with Applications, 38 (6): 7326-7333.
18.Sayadi, M.K, Heydari, M., and Shahanaghi, K. 2009. Extension of VIKOR method for decision making problem with interval numbers, Applied Mathematical Modelling, 33(5): 2257-2262.
19.San Cristóbal, J.R. 2011. Multi-criteria decision-making in the selection of a renewable energy project in spain: The Vikor method, Renewable Energy, 36(2): 498-502.
20.Shen, G. 2005. Location of manufactured housing and its accessibility to community services: a GIS-assisted spatial analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 39:25–41.