تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانۀ شهر کرمان با مدل vikor و Saw

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشیار شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رشد سریع جمعیت و مهاجرت یکی از عوامل اصلی و مهم در تراکم و رشد شهرنشینی در سال­های اخیر است. این افزایش رشد سریع باعث بروز مشکلات فراوان در حوزۀ حمل و نقل برای جامعه شهری می­شود و چاره‌اندیشی برای شبکۀ معابر به منظور کاهش این مشکلات ضرورت می­یابد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون‌شهری شهر کرمان است. روش‌شناسی این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده‌های پژوهش از طریق میدانی و اسنادی به‌دست آمده و پایایی داده­های مورد استفاده با بهره­گیری از آلفای کرونباخ به میزان 849/0 محاسبه شده است. در نهایت کیفیت حمل ونقل درون شهری با توجه به شاخص­های در نظر گرفته­شده با بهره‌گیری از نرم­افزارهای ARCGIS, SPSS و آزمون­های آماری (K-S)، تحلیل واریانس یک­طرفه، توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. برای وزن­دهی به معیارها و زیر معیارها از تکنیک آنتروپی شانون، برای رتبه­بندی مناطق از مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره، vikor و Saw استفاده گردید، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک­طرفه نشان می­دهد، تفاوت معناداری در کیفیت حمل و نقل درون شهری در مناطق شهر کرمان وجود دارد به­طوری­که آزمون توکی این تفاوت معناداری را در چند سطح شناسایی کرده است. در نهایت بر اساس تکنیک (Saw)، به‌ترتیب مناطق 2، 1، 3، 4 و بر اساس تکنیک (Vikor) به‌ترتیب مناطق 2، 1، 4، 3 رتبه بندی شده­اند به طورکلی می­توان گفت که بر اساس چهار شاخص ارزیابی؛ منطقۀ 2 شهرکرمان وضعیت مطلوب­تری دارد. در مقابل منطقۀ 4 به لحاظ شاخص­های حمل و نقل درون­شهری شرایط نامطلوب­تری نسبت به سایر مناطق دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Intra-urban Transportation and Land Use for Four Regions of Kerman City Using Multi-Criteria, Wikor and Saw Methods

نویسندگان [English]

 • Hossein Ghazanfarpour 1
 • Hojjatallah Sharafi 2
 • Tahereh Momeni azad 3
1 University Of shahid bahonar of kerman
3 student in ma
چکیده [English]

Abstract
One of the key factors in the rapid growth of population density and urbanization, especially in recent years. Mainly by population growth, Development of cities into metropolises and Increasing migration into cities from across To increase several times the population they last and Cause much problems for urban transport is the necessity of finding a solution for street networks or transportation systems, traffic facilities and installations for reducing such problems. Based on this, the present study aims is the Analysis the land use in intra-urban transportation system Kerman City. Research methodology is descriptive – analytical based on the questionnaire analysis among the experts who are aware of the urban transportation. For this purpose, 136 experts informed of the current state of city were selected as the sample Reliability of used data was calculated 0.849 by using Cronbach Alpha . Finally, according to the index of intra-urban transportation conditions were analyzed by using of software (ARCGIS, SPSS), and statistical tests ks, Tukey. For weighting the criteria and sub-criteria of the Shannon entropy and for ranking the areas of multi-criteria decision-making models (Saw, Vikor), was used. Results of one-way analysis of variance also show that there is a significant difference in quality of intra-urban transportation in districts of Kerman City in such a way that Tukey test has identified this significant difference in several levels. Finally, on the basis of Saw technique, districts 2, 1, 3 and 4 and based on Vikor technique districts 2, 1, 4 and 3 are ranked, respectively. Generally speaking, it can be said that on the basis of four indices of assessment, Region 2 Kerman is more desirable. And region 4 has adverse condition of intra-urban transportation indices is than other area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Land Use
 • Intra-Urban Transportation
 • Streets Network
 • Kerman City
 1. استادی­جعفری، مهدی؛ امیرعباس رصافی، 1392. ارزیابی سیاست های توسعۀ پایدار در بخش حمل و نقل شهری با استفاده از مدل‌های سامانه پویایی؛ مطالعه موردی: شهرمشهد، دوفصلنامۀ مدیریت شهری، شماره31.
 2. اسدی، مهدیه؛ محمدرحیم رهنما، محمد لگزیان. 1391. بررسی رابطۀ متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعۀ موردی: تجاری الماس شرق مشهد. مجله مدیریت شهری، شماره 30، صفحات 131-144.  
 3. بهبهانی، حمید؛ علی صحاف. 1389. بررسی اثرات ایجاد محدوده طرح ترافیک در مرکز شهرها، مطالعه موردی شهر مشهد، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، ص 7 و 6.
 4. رشیدی فرد، سید نعمت‌اله، رحمت‌اله کرامتی اصل، روح اله جمشیدی. 1390. کاهش ترافیک شهر یاسوج با تأکید بر نحوه توزیع و ساخت و ساز پارکینگ­های عمومی در سطوح شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه، نمونۀ مورد مطالعه :شهر یاسوج. همایش راهکارهای مقابله با چالش­های ترافیک شهری، اولین همایش ملی ترافیک: ایمنی و راهکارهای اجرایی آن، کرمان.
 5. رضایی، علی، محمد اصغرزاده، 1387. ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی برای حمل و نقل همگانی شهر مشهد، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ص 14.
 6. رضویان، محمدتقی. 1381. برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، ناشر منشی، تهران،صفحه 189.
 7. زیاری، کرامت‌اله. 1380. اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای، انتشارات دانشگاه یزد، ص 324.
 8. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمان، سالنامۀ آماری استان کرمان، 1394.
 9. سلطانی، علی، نیلوفر پناهی. 1393. ظرفیت­سنجی معابر درون شهری بر مبنای ویژگی­های ساختاری و پیوند با فعالیت‌های مجاور؛ مطالعۀ موردی منطقه 6 شهرداری شیراز. مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال 5، شماره 19، صفحات 21-38.
 10. شهرداری کرمان، واحد آمار و اطلاعات (GIS).
 11. صادقی، شعبان. 1380. مکان­یابی (جانمایی) کاربری اراضی شهری با تاکید بر برنامه­ریزی حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی : شهر گنبد کاووس). پایان­نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه علم و صنعت تهران دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، صفحه 36.
 12. غصنفرپور، حسین، مسلم قاسمی، محمد رحیمی. 1397. برنامه‌ریزی راهبردی سفرهای درون‌شهری ایمن و روان با تأکید بر اهداف سفر مطالعه موردی محدوده مرکزی شهر کرمان، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال هشتم، شماره 3.
 13. فردوسی، سجاد؛ پری شکری فیروزجاه. 1393. کاهش معضلات ترافیک درون شهری با رویکرد تنظیم جهت حرکت معابر. فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، سال 2، شماره‌ی 7، صفحات 87-110.

14. میرایی، نفیسه السادات. 1391. آسیب‌شناسی و ظرفیت سنجی شبکه معابر شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر تبریز). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، استان تهران.

 1. Bono, F. and Gutierrez 2011. A network –based analysis of the impact of structural damage on urban accessibility following a disaster: the cace of the seismically damaged Port Au Prince and Carrefour urban road network. Journal of Transport Geography, 19, 1443-1445
 2. Dalin, Q. and Luping, Y. 2012. Vulnerability Analysis of Road Networks. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology. 12(1): 28-31.
 3. Grazif, Jeroen. J.M. Van den B. 2008. Spatial Organization, Transport and climate: comparing instrument.
 4. Hall, P. and Ward, W. 1998. Sociable Cities. The legacy of Ebenzer Howard. John wiley & Sons. Urban village and the making of communities spon press London, EFI Proceedings 57: 175-184.
 5. Kwan. Mei-po / Weber, joe. 2008. Scale and accessibility for the analysis of land use-travel interaction. Applied geography. 28: 110-123.
 6. Xie, F. and Levinson, D. 2009. Topological evolution of surface transportation networks. Computers. Environment and Urban Systems. 33(3): 211-223.
 7. Rodrigue, J., Comtoisc P. and Slack, B. 2009. The Geograph of transport system Imprint. Rou 4 lage.
 8. Zoltani A. and Esmaeili Ivaki, Y. 2011. The influence of urban physical form on trip generation, evidence from metropolitan Shiraz, Iran. Indian Journal of Science and Technology, 4(9): 1168-1174.
 9. Manoj Malayath a, Ashish Verma, 2013. Activity based travel demand models as a tool for evaluating sustainable transportation policies, Research in Transportation Economics 38: 45-66