کلیدواژه‌ها = خشکسالی
پیش بینی خشکسالیهای استان خراسان شمالی با مدلHadCM3 و شاخصهای SPI وRDI

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 159-174

10.30488/gps.2019.85842

قربان جعفری؛ اسمعیل شاهکویی؛ عبدالعظیم قانقرمه


مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 19-32

محمدکیا کیانیان؛ حسن حاجی محمدی؛ سیدحسن کابلی؛ علیرضا مشکی؛ حمیدرضا عسگری


واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیز استان لرستان)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 151-164

علیرضا تجری؛ منوچهر بابانژاد؛ فاطمه کاردل؛ کریم سلیمانی


بررسی فضایی خشکسالی اقلیمی بر اساس بارش استاندارد (spI) مطالعه موردی (استان مازندران)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 179-194

علی محمدپور؛ کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست