کلیدواژه‌ها = تحلیل پایداری دامنه
بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلات)

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 149-162

مجید ابراهیمی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمید نژاد سلیمانی