بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

4 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

چکیده

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه‌ی کارآفرینی در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان مینودشت است. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی اعضای هیأت مدیره و مدیرعاملان هفت شرکت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی جامعه شامل 49 نفر هستند که به ‌صورت سرشماری بررسی شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (835/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه، میزان کارآفرینی در قالب چهار عامل نوگرایی، پیش‌قدمی در ایجاد تغییر، ریسک‌پذیری و رقابت‌پذیری اندازه گرفته شده است. نتایج نشان داد که متوسط نمره‌ی کل کارآفرینی جامعه‌ی مورد مطالعه معادل 585/2 به دست آمد که بیش‌تر افراد (8/62) در طبقه‌ی خیلی ضعیف و ضعیف قرار داشتند. بنابراین می‌توان عنوان کرد که میزان توسعه‌ی کارآفرینی در تعاونی‌های مورد نظر در حد پایین‌تر از حد متوسط است. هم‌چنین برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مشخص شد که متغیرهای سطح تحصیلات، تعداد سهام، تجربه‌ی قبلی در زمینه کارآفرینی، میزان درآمد و سابقه‌ی فعالیت در شرکت تعاونی تولید کشاورزی، تأثیر مثبت بر متغیر وابسته میزان کارآفرینی تعاونی‌های تولید کشاورزی در منطقه‌ی مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the entrepreneurship development in agricultural production cooperatives Minodasht Township

نویسندگان [English]

  • alireza jamshidi 1
  • davod jamini 1
  • usof ghanbari 2
  • ramezan toosi 3
  • mosa pesaraklo 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The main objective of this survey research was to analysis factors affecting of entrepreneurship development in rural production cooperatives in Minodasht Township. For the purpose of descriptive research methods were used. The statistical population of all the members of the Board and CEO of agricultural production cooperatives (49 members, 7 of agricultural production cooperatives) that is used for all of the samples were selected. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach Alpha coefficient was calculated (α= 0.835). Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. Data were collected using a questionnaire developed for the study. Data were analyzed by applying SPSS. The results showed that the mean score of the study population of entrepreneurship 2.585 was the most (62.8 percent) were classified as very poor or poor. Also, based on the results of one sample T-test, the level of entrepreneurship development in rural production cooperatives, significant at the 95% level, were much lower than average

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Factors Affecting Entrepreneurship Development
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Minodasht Township
1-   احمدپور داریانی، محمود؛ حسین نیک­بین و آصف کریمی. 1390. عوامل مؤثر بر توسعه­ کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه­ کشاورزی ایران، 2-42 (4)، صص 535-546.
2-   ایوانی، قمر. 1386. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید فرش دست­بافت شهرستان اسلام­آباد غرب، پایان‌نامه­ کارشناسی‌ارشد توسعه روستایی، استاد راهنما: حسین آگهی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده­­ کشاورزی.
3-   رستمی­تبار، فاروق. (1386). بررسی میزان موفقیت فنی و اجتماعی تعاونی­های تولید روستایی استان کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد توسعه­ روستایی، استاد راهنما: کیومرث زرافشانی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده کشاورزی.
4-   رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدی طاهرخانی و حمدالله سجاسی قیداری. (1388). تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه­ کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه­­ موردی: روستاهای شهرستان خدابنده)، روستا و توسعه، سال 12، شماره­ 3، صص 43-72.
5-   کوچر، اف.ام. 2002. گذاری بر کارآفرینی. ترجمه­ حمید گل­محمدی. وزارت تعاون، تهران، نشر پایگان.
6-   گل­محمدی، فرهاد. 1386. آموزش کارآفرینی و توسعه­ تعاونی­ها در راه­کار اشتغال­زایی دانش­آموختگان کشاورزی در شرایط جهانی­شدن اقتصاد در ایران، جهاد، شماره 279، صص 194-225.
7-   مرادی، حشمت و امیرحسین علی­بیگی. 1389. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های شیلات استان کرمانشاه، تعاون، سال 21، شماره 3، صص 1-26.
8-   مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ دادور خانی؛ فضیله، یداللهی فارسی، جهانگیر و زهرا ترکاشوند. 1391. تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه­ کارآفرینی (مطالعه­ موردی: بخش­های زند و سامن شهرستان ملایر)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره­ 80، صص 119-138.
9-   نظریان، مهناز؛ حسینی، محمود و محمد چیذری. 1392. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه­ کارآفرینی تعاونی­های کشاورزی استان تهران، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 3، شماره 6، صص 95-106.
10- هرندی­زاده، الهه. 1389. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه­ کارآفرینی در تعاونی­های تولید کشاورزی استان اصفهان، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، استاد راهنما: غلامرضا پزشکی راد دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده کشاورزی.
11- هزارجریبی، جعفر. 1384. کارآفرینی. تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
12.Amit, R.H., Brande, L., and Zott, S. 1998. Blinded by the Cities? Has There Been Pogress in Entrepreneurship Research? Academy of Management Journal, 36(2): 93-121.
13.Bomess, A., and Kolb, G. 2004. “Values and Entrepreneurship in the Americas” in R. Swedeberg (Ed). Entrepreneurship, Oxford Management Reader, New York: Oxford University Press, Pp: 28-110.
14.Borch, O.J., Forsman, S. 2001. The Competitive Tools and Capabilities of Micro Firms in the Nordic Food Sector. Proceedings of NJF- Seminar No-313, Jun 2000, Pp: 33-50.
15.Collette, F., Olivier, L., Van der Linden, M., Laureys, S., Delfiore, G., Luxen, A., Salmon, E. 2005. Involvement of both prefrontal and inferior parietal cortex in dual-task performance. Brain Res Cogn Brain Res. 24: 237–251.
16.Damianos, D., and Skuras, D. 1996. Farm Business and the Development of Alternative Farm Enterprises: An Empirical Analysis in Greece, Journal of Rural Studies, 12(3): 273-284.
17.Hisrich, Robert, B., peters-Michael, P. 2002. Entrepreneurship. Tata MC raw graw- hill publishing company limited.
18.Jancikova, H. 2004. The Entrepreneurial Factor in Economic Growth. London: Macmillan. Organization Studies 20(6): 1011-1033.
19.Markley D.M. 2005. Local Strategies for responding to rural restructuring: The role of entrepreneurship, Globalization and Restructuring in rural America Conference ERS-USDA Pp: 15-25, Washington, D.C.
20.Miller, D., and Friesen, P.H. 1982. Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3(1): 1-25, Article first published online: 7 NOV 2006.
21.Peng, C.Y., Yajima, H., Burns, C.E., Zon, L.I., Sisodia, S.S., Pfaff, S.L., and Sharma, K. 2007. Notch and MAML signaling drives Scl-dependent interneuron diversity in the spinal cord. Journal Neuron 53(6): 813-827.
22.Ribinsin, A., and Mitchell, T. 2002. Models of Self-Employment in a Competitive Market, Journal of Economic Surveys. 7: 367-397.
23.Stevenson, Howard, H., and David, E., Gumpert, 1985. “The Heart of Entrepreneurship.” Harvard Business Review, March-April, Pp: 85-94.
24.Stevenson, Howard H., Roberts, M.J., and Irving Groubeck, H. 1994. New Business Ventures and the Entrepreneur. Fouth Edition. Boston: Irwin.