شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعۀ پایدار تبریز 2018

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی ‌شهری، دانشکده برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‏ریزی ‌شهری، دانشکده برنامه‏ ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

3 دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

چکیده

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان پدیده‏ای جامع و فراگیر در طیف کامل فعالیت‏های بشری از کاربردهای شخصی گرفته تا فعالیت‏های اقتصادی و سیاسی و در نهایت امر توسعه بسیار تأثیرگذار است. با این‏حال، چنین تأثیرگذاری در صورت انتشار نامتوازن تکنولوژی‏های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در بین افراد جامعه، به صورت سازنده و در راستای توسعه عمل نمی‏کند، که چنین توسعۀ نامتوازنی، باعث ایجاد شکاف دیجیتال در جامعه می‏شود. در این راستا، هدف تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه‏های کلیدی تأثیرگذار شکاف دیجیتال بر توسعۀ پایدار شهر تبریز است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی، تحلیلی، علی و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. این مقاله در صدد آن است که با دیدی سیستماتیک و ساختاری تمامی عوامل دخیل در مانع شدن شکاف دیجیتال در توسعه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و عوامل تأثیرگذار در این فرآیند را شناسایی کند. در این راستا، متغیرهای شکاف دیجیتال و توسعۀ پایدار در نرم‏افزار MiCMac با استفاده از نظرات 30 متخصص و کارشناس تحلیل گردید و عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست‏آمده در این پژوهش، متغیر امکانات محلی بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را در بین دیگر متغیرها داراست و متغیرهای مهارت­های اطلاعاتی و دخالت‏های مدیریتی در رده‏های بعدی قرار می‏گیرند. متغیر مهارت­های اطلاعاتی در کنار متغیرهای وضعیت اقتصادی و محل جغرافیایی بیشترین تأثیرگذاری و همچنین بیشترین تأثیرپذیری را در بین دیگر شاخص‏ها دارا بودند. متغیرهایی که کمترین تأثیرگذاری و بیشترین تأثیرپذیری را در بین دیگر متغیرها دارا بودند شامل ارتباطات اجتماعی، دانش زبان و ... می‏شوند. در نهایت متغیرهای جنسیت و نوجوانان به عنوان متغیر مستقل شناسایی شدند که دارای کمترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری هستند. بر این اساس، سیاست‏گذاری توانمندسازی همۀ اقشار جامعه از لحاظ فراگیری مهارت‏های استفاده از تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان مهم‏ترین پیشنهاد تحقیق حاضر شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of the effective factors of digital divide on sustainable development of Tabriz 2018

نویسندگان [English]

  • Shahrivar Rostaii 1
  • mohamad Reza Pourmohammadi 2
  • Behzad Ranjbarnia 3
1
2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tabriz
3 PhD student in University of Tabriz
چکیده [English]

It is increasingly recognized that the information revolution has far-reaching economic and societal impacts. At all levels, governments are relentlessly searching for strategies to respond to the new realities. In the last few years an increasingly popular strategy has been to speed up the adoption of ICTs (information and communication technologies) by citizens and companies the view being that higher levels of ICT adoption can contribute substantially to sustainable social and economic development.
The most important development issues of our age are subject suc as: information and digital revolution, communications technology, virtualization, privatization and network economy. In this case, ICT has much impact as a phenomenon encompassing the whole range of human activities ranging from personal applications to economical, political and ultimately development activities. City of Tabriz, due to the being seleting as Islamic capital of tourism on 2018, is needed to be evaluated in terms of ICT problems. Accordingly, the objective of the study is to assess the effectiveness of digital divide indicators on urban sustainbale development. The employed method, is descriptive-analytic and casual. The approach is survey. The current paper is intended to evaluate each factor of digital divide which acting as an obstacle in development process and identify the effective factors systematically. In this case, Variables of both digital divide and urban sustainbale development were analyzed by using experts’ opinions in Micmac software. According to obtained results, the local facilities variable has the most impact among the system variables. In addition, information skills and management intervention were identified as subsequent effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital divide
  • structural analysis
  • urban sustainbale development
  • Tabriz 2018