بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری شهروندان، شهرهای استان مازندران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری،شهروندان شهرهای استان مازندران هست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش زمینه‏یابی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی که در شهرهای استان مازندران در سال 92-1391 زندگی می کردند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای سه ناحیه استان انتخاب و با روش تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‏ها، برای تعیین حجم نمونه با روش نمونه‌گیری ترکیبی (تصادفی خوشه‎ای و طبقه‌ای) با رعایت نسبت ها، تعداد 385 نفر در دو گروه مردان و زنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها ار پرسش نامه کیفت زندگی شهری که دارای 30سوأل که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان امر رسیده و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌ تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری تاثیر معناداری دارد. همچنین می‎توان نتیجه گیری کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigated the effect of ICT on learning the basics of the quality of urban life, is a city in Mazandaran province

نویسنده [English]

  • Ameneh Amanzadeh 1
1
2
چکیده [English]

Abstract The present study investigated the effect of ICT on learning the basics of the quality of urban life, is a city in Mazandaran province. The purpose of the study, practice, and a description of the nature of the survey. The population includes all people who lived in the cities of Mazandaran province in 92-1391 using cluster random sampling method selected three university And by observing the random proportions, to determine the sample size combined with sampling (random and stratified cluster) with respect of the 385 patients in the two groups of men and women sampled respectively. Data quality of urban life questionnaire with 30 being the face and content validity was confirmed by experts And reliability using Cronbach's alpha coefficient is 86/0. Independent t-test was used for data analysis. The results showed that, the basics of ICT has a significant impact on the quality of urban life. One can also conclude that the fundamentals of ICT on the quality of urban life is. The population includes all people who lived in the cities of Mazandaran province in 92-1391 using cluster random sampling method selected three university And by observing the random proportions, to determine the sample size combined with sampling (random and stratified cluster) with respect of the 385 patients in the two groups of men and women sampled respectively. Data quality of urban life questionnaire with 30 being the face and content validity was confirmed by experts And reliability using Cronbach's alpha coefficient is 86/0. Independent t-test was used for data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Information"
  • and
  • "Communication
  • "
خواجه شاه‌کوهی، علیرضا 1392. تحلیلنقشفناوریاطلاعاتوارتباطاتبرکیفیتزندگیروستاییان مطالعهموردی:روستاهایقرنآبادواصفهانکلاته،شهرگرگان. مجلهآمایشجغرافیاییفضا. سالسوم/ شمارهمسلسلهفتم/ بهار1392.
2. لطفی، صدیقه و همکاران 1390.تحلیلکیفیتزندگیشهریبااستفادهازروشآنتروپیو تکنیک SAWمطالعهموردی: بافتشهریمیاندوآب. فصلنامهجغرافیاوآمایشسرزمین. سالاول/ شمارهاول/ پاییز 1390.
3. نوابخش، مهرداد 1391. کیفیتزندگیشهریوبرخیعواملاجتماعیمؤثربرآندرشهرکرمانشاه. مجله مطالعات شهری. سالدوم،شمارهسوم،تابستان 1391.
4.Agh Arkakoli R., Safari N. and Hafezi H. 2011. Study of information technology training and communication functions effects on critical thinking and middle first year girl students views in Tehran 4 Distrik, Research in curriculum planning (knowledge and study in training sciences –curriculum planning)
5. Bahari F. 2010. ICT knowledge relation of Nka city primary school directors with student’s creativity, M.A thesis, Islamic Azad University, Sari Unit.
6. Fazli, H. 2011. Study of information technology training courses effect on improving group staffs function of mazandaran Medical Science University, thesis for M.A degree, Islamic Azad university of Sari unit.
7. GolafshaniJoybariGh. 2010. Basics of modern technology and public relations management in the third millennium, Sari, asre mandala publication.
8. Kirkwood A. and Price L. 2005. Learners and learning in the twenty-first Centery:what do we know about students attitudes towards and experiences of information and communication technologies that will help us design courses; Studies in higher education, 30: 3
9. Smith, C. and Levermore, G. 2008. Designing Urban Spaces and Buildings to Improve Sustainability and Quality of Life in a Warmer World. Energy Policy 36: 4558–4562, Published by Elsevier Ltd.
10. Van Eck, J.R., Burghouwt, G., and Dijst, M. 2005. Lifestyles, Spatial Configurations and Quality of Life in Daily Travel: an Explorative Simulation Study. Journal of TransportGeography 13 (2005) 123–134 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.jtrangeo.2004.04.013.