بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد‌ زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه‌ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of biogeographical factors in setting the legal regime in Caspian Sea

نویسندگان [English]

 • hasan pirdashti 1
 • Mohamad Reza Hafeznia 2
 • Zahra Ahmadipour 2
 • Sepanta mojtahedzadeh 3
1 Tarbiat modares university
2 Department of Geography, Tarbiat Modares University
3 Department of law, Mazandaran University, Mazandaran
چکیده [English]

Abstract: The Caspian Sea is the largest water basin that enclosed by land within Eurasia continent. This sea that referred to Caspian in the global map, has strategic importance because oil and gas storage and caviar fish. The most important problem that originated in bio geographical parameters is the lack of a determinate legal regime. According to the 1982 convention, only the littoral states are responsible for establishing of the closed sea Legal regime. The lack of consensus on which delimitation is suitable, Caspian has turned into one of the critical areas. One of these crises is the environmental problems. Economic problems of the newly established countries, cause the excessive use of marine resources, particularly oil and gas. Poor technology and lack of independent environmental monitoring of regional and global organizations, failure to comply with the standards required for the exploitation and transportation of oil and gas resources. In addition, various contaminants is severely threatened the Caspian Sea life.For this reason in this paper, by the librarian research, the role of bio geographical factors in the setting the regime right in the Caspian sea from the perspective of the political geography of the sea was investigated.Factors that threaten the Caspian Sea bio geographical plays an important role in determining the legal regime and include oil pollution, ship and floating population (urban, rural), industrial facilities, artificial islands, environmental contaminants and rivers and in accordance with the 1982 Convention and also due to the geographical conditions of the Caspian Sea, were evaluated. The results show that the countries of Azerbaijan, Russia, Kazakhstan and Turkmenistan to produce more oil pollution and setting the regime right in the Caspian sea that's likely to oppose their activities. However, after Russia and Kazakhstan, Iran has most polluted rivers, but due to the beaches damage caused by oil pollution is agree to determining of the pollution deterrent legal regime of the sea. Keywords: Caspian Sea, Legal regime, pollutant, Biogeography conditions, the sea convention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian Sea
 • Legal regime
 • Pollutant
 • Biogeography
 • the sea convention
 1. احمدی‌پور، زهرا. 1375. ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپولیتیک جدید منطقه،مجله: تحقیقات جغرافیایی‌، شماره 43
 2. برکشلی، فریدون،1380. جمهوری‌های حاشیه دریای خزر،مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 33.
 3. بریمانی، احمد،1355. دریای خزر، چاپ اول، دانشگاه تهران.
 4. پورنوری،منصور و محمد حبیبی‌،1386. حقوق بین‌الملل دریاها،کنوانسیون دریاها (مصوب، 1982)،چاپ سوم، مرکز ملی آقیانوس‌شناسی،تهران
 5. پیشگاهی فرد، زهرا،1384. مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی دریاها با تاکید بر آبهای ایران، چاپ اول، دانشگاه تهران
 6. رابین چرچیل، آلن لو، 1390. حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، چاپ پنجم‌، گنج دانش، تهران
 7. رادمن. آر. باندی،1375. جنبه‌های حقوقی حفاظت از محیط زیست دریای خزر، مترجم: محمدرضا ملکی‌،مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 14
 8. شـمسـی‌،علـی، 1389. نگاهی نو به محیط زیست دریای خزر، مرکز مطالعات دریای خزر، ساری
 9. طلایی،فرهاد،1386. جزوه درس حقوق دریاها،دوره مجازی کارشناسی حقوق‌،دانشگاه شیراز،منتشر نشده

10. قانقرمه، عبدالعظیم و جواد ملک،1390. نوسانات آب دریای خزر،در سال‏آبی(89-1388)‌،وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر،ساری

 1. کاسارف،ایوان،1390).آب و هواشناسی دریای خزر‌،ترجمه علی شمسی، مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر، ساری

12. الکسیوا ت. آ. و ل. م. ماسایوا 1390. مسائل حفاظتی محیط آبی در مقابل آلودگی نفتی، ترجمه علی شمسی،ساری، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر،ساری

13. گیول، ک.ک‌،ژیلو.و.پ و ژیرنوف، م.و.،1970. کتابشناسی و چکیده آثار دریای خزر(کتاب اول تا سال 1970)‌،آکادمی علوم آذربایجان شوروی، مترجم علی شمشی فولادی‌،منتشر نشده،وزارت نیرو،مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر،ساری.

 1. موسوی روحبخش‌، سیدمحمد،1380. زمینشناسی دریای خزر، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور،چاپ اول.

15. موناخوف سرگئی‌، الکساندر آلدوبایف و احمد بوتایف (1389). قلمرو زیست‌محیطی و رژیم حقوقی دریای خزر،مترجم: علی شمسی،ساری،مرکز مطالعات دریای خزر

 1. هرمیداس باوند، داود،1380. رژیم حقوقی دریای خزر: نگاهی به ابعاد زیست محیطی و امنیتی،مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 36.

17. یاسوری، مجید،1383. فرصت‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری متقابل در کشورهای حوزه دریای خزر،مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی‌،بهمن و اسفند‌،شماره 209 و 210.

18. A.Nasrollahzadeh, 2010. Caspian Sea and its Ecological Challenges. Caspian J. Environ. Sci. 8(1): 97-104.

19. Ali, P.and Manuchehr, F.2007. Iran’s Integrated Coastal Management plan:Persian Gulf, Oman Sea, and southern Caspian Sea coastlines, Ocean & Coastal Management 50: 754–773.

20. Gabriel Adeleye, Kofi Acquah-Dadzie, Thomas J. Sienkewicz, James and T. McDonough,1999."World dictionary of foreign expressions: a resource for readers and writers", p.240, Bolchazy-Carducci Publishers, p: 240.

21. Kim Browne, 2011. An Equitable International Legal Framework: the Gratian heritage, Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage, 8 November, Manila, Philippines p 56.

22. Longhurst, R. Alan, 2006. Ecological geography of the sea, 2nd ed, Copyright © 2007, Elsevier Inc. All rights reserved, The Legal Status of The Caspian: A Need For A now And Comprehensive Juridical ReGim,pp:1-75.

23. Mazen, A.2009. the application of the law of the sea and the convention on the mediterrain sea, division for ocean affairs and the law of the sea ,new York ,p 31

24. Mojtahed-Zadeh, P., and Hafeznia, M.R.2003. Perspectives on the Caspian Sea dilemma: an Iranian construct. Eurasian Geogr. Econ. 44 (8): 607-616.

25. Robert McKenna,2003."The Dictionary of Nautical Literacy", p.225 McGraw-Hill Professional,p: 225.

26. Stolberg, F., Borysova, O., Mitrofanov, I., Barannik, V. and Eghtesadi,P. 2006. Global International Waters Assessment Caspian Sea, GIWA Regional assessment 23. University of Kalmar on behalf of United Nations Environment Programme, 1651-940X,p 92.

27. Tellegen-Couperus, Olga,1993. Short History of Roman Law, Routledge, P 32.

28. United Nations,1982. The Law of the Sea, Official Text of the United Nations Convention onthe Law of the Sea with Annexes and Index, United Nations, New York, 1983. United Nations,pp:41-106.

Vinogradov, S. and Wouters, P. 1995. The Caspian Sea: current legal problems' Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 55: 604 -623