اولویت‌بندی مولفه‌های ژئوپلیتیک اقوام ایرانی موثر بر امنیت ملی در پرتو گفتمان جهانی شدن. مطالعه موردی: اقوام ترکمن استان گلستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه تاثیر جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی بر امنیت ملی بر کسی پوشیده نیست. به همین خاطر این تحقیق به جهت اهمیتی که اقوام ترکمن در امنیت ملی کشور در پرتو جهانی شدن دارند، تدوین شده و در پایان راهکارهایی برای افزایش امنیت ملی ارائه شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات (روش) از آنجائی‌که میزان اتفاق آرای گروهی را درباره وزن دهی و اولویت‌بندی مولفه‌های ژئوپلیتیک اقوام ایرانی موثر بر امنیت ملی با استفاده از روش  تحلیل سلسله مراتبی ANP بررسی می‌نماید، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه‌ای و میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات در روش میدانی این تحقیق پرسشنامه ANP خود ساخته محقق و مصاحبه با خبرگان امر می باشد. جامعه آماری انتخاب شده برای پاسخگویی به این پرسشنامه شامل نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی درحوزه جغرافیای انسانی و علوم سیاسی بوده اند. در این راستا از فرمول تعیین حجم نمونه جامعه محدود با سطح اطمینان 99% برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. که باید 20 پرسشنامه جمع آوری و ارزیابی می‌گردید. برای تایید روائی پرسشنامه از تایید استاد راهنما و دیگر اساتید مجرب در این زمینه استفاده شده است. از سوی دیگر، پایایی پرسشنامه، از طریق آزمون سازگاری و ثبات، مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق امنیت ملی و متغیر‌های مستقل آن عوامل سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیائی است. نتایج نشان می دهد عامل سیاسی (A) با وزن نسبی 306/0 در رتبه اول و پس از آن عامل اقتصادی (D) با وزن نسبی 279/0 در رتبه دوم و جمعیتی (C) با وزن نسبی 211/0 در رتبه سوم و عامل جغرافیایی (B) با وزن نسبی 204/0 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Geopolitical Components of Iranian Relatives Affecting National Security in the Light of Globalization Discourse (Case Study: Turkmens in Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • mohammad bagher molaieefar 1
  • hasan ab niki 2
  • seyed khodayar mortazavi 3
  • garineh keshishian siraki 2
1 Ph.D. student of Political Sociology, Faculty of Law and Political Science, Tehran University of Southern
2 Faculty Member of the Faculty of Law and Political Science of Tehran South Branch
3 Associate professor and faculty member of the Faculty of Law and Political Science of the Tehran South Branch
چکیده [English]

Prioritizing the Geopolitical Components of Iranian Relatives Affecting National Security in the Light of Globalization Discourse (Case Study: Turkmens in Golestan Province)
Today, the influence of the political geography of the Iranian ethnic groups on the national security is not overlooked. Therefore, this research has been formulated for the importance of the Turkmen ethnic groups in the national security of the country in the light of globalization and, finally, solutions to increase national security.This research is in terms of purpose, applied research and according to the method of data collection (methodology) since it examines the degree of consensus of the group's votes on weighting and prioritizing the geopolitical components of Iranian ethnic groups affecting national security using ANP hierarchical analysis method. , Is a survey research.Data collection tool in this research is ANP questionnaire made by researcher and interview with experts.The dependent variable of national security research and its independent variables are political, economic, demographic, and geographic factors.The statistical population consists of 20 political and geographic experts. The method of analyzing information using the multi-criteria ANP decision method, which was applied to categorize and prioritize these factors.For data analysis, Team Expert Choice and EXCEL software have been used. The results show that the political factor (A) with the relative weight of 0.306 ranked first and then the economic factor (D) with a relative weight of 0.279 in the second and demographic (C) with a relative weight of 0.211 in the third rank and geographic factor ( B) With a relative weight of 0.204, the fourth rank is the importance of the geopolitical factors of Turkmen in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Geopolitics of Iranian ethnic groups"
  • "National security"
  • "Globalization"
Ayyubi, Hojjat. 1998. Ethnic and Violence Gaps, Strategic Studies Quarterly, First Issue 17.
2.Assari-Nejad, Hussein, 2004. Security and Ethnicity in the Islamic Republic of Iran, The Magazine of the National Defense University, Nos. 48 and 49.
3. Ezati, E. 2011. Geopolitics, Tehran: SAMT. (In Persian).
4.Ezati, E. 2003. Ph.D. lecturer of political geography, University of Tehran. (In Persian).
5.Ghamat, J. 2009. Middle East position in geopolitical thought, Daneshname,
1(5): 91-100. (In Persian).
6.Hafeznya, Mohammad Reza 2002. Political Geography of Iran, Ch 1, Position, Tehran.
7.Kazemi, A.A. 1999. International Relations in Theory and Practice, Tehran:
Gomes Publishing. (In Persian).
8.Mojtahed Zadeh, Pirouz 1381. Political Geography and Politics, Position, Tehran.
9.Mansoori, A. 2007. Geopolitics and National Interests of the Islamic Republic of Iran, Journal of Growth of Geography Education, 22(2). (In Persian)
10.Nash, Kate 2001. "Contemporary Political Sociology, Globalization, Politics, Power." Translator Mohammad Taghi Dolfrooz, Desert Publishing House, Tehran.111
 11.PishgahiFard, Z. and Ghodsi, A. 2009. Geopolitical Role in Geopolitical Thoughts, Amiyah Journal, (In Persian).
12.Rahimi, H. 2013. Geopolitical Theories, Tehran: Selection Publishing. (In Persian).