تاریخچه نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران ،تهران، ایران

چکیده

نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه و تاریخچه تحولات آن از جمله موضوعاتی است که سال­ها مورد بحث محققان علوم زمین بوده است. با وجود مطالعاتی که در گذشته در رابطه با تحولات دیرینه این دریاچه انجام گرفته است، ولی اطلاعات دقیقی در رابطه با تاریخ­نگاری نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه و ارتباط آن با رویدادهای زمین­شناسی در این منطقه در دسترس نیست. نظریات ارائه شده در رابطه با  سن نوسانات سطح آب دریاچه مبتنی بر تعیین سن نسبی و مقایسه آن با سایر  دریاچه­های کشورهای مجاور یا شواهد رسوبی در رسوبات کواترنری سایر نقاط ایران است. از این­رو انجام پژوهشی که بر مبنای روش­های آزمایشگاهی رهیافتی جدید در زمینه تاریخچه نوسانات سطح آب این دریاچه ارئه دهد امری ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تحولات فضایی و زمانی نوسانات دیرینه دریاچه ارومیه از طریق پژوهش خطوط ساحلی قدیمی و پادگانه­های دریاچه­ای ارومیه با تأکید بر استفاده از داده­های تعیین سن پادگانه­های دریاچه­ای صورت گرفته است. تعیین سن شش پادگانۀ دریاچه­ای ارومیه به روش کربن 14 انجام گرفت. نتایج تعیین سن  نشان می­دهد ، سن خطوط ساحلی شناسایی شده مربوط به به پلیوستوسن پایانی بوده و در محدودۀ زمانی 54 تا 35 هزار سال قبل قرار گرفته‌ است و نظریاتی را که در رابطه با اختصاص این خطوط ساحلی قدیمی به دوره­های گونر، میندل و ریس مطرح می­شود، اصلاح می نماید. علاوه­برآن از لحاظ زمانی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه با نوسانات سطح آب دریاچه­های زریوار و همچنین دریای مرده همبستگی‌های نشان می‌دهد که بیانگر ارتباط زمانی نوسانات سطح آب این دریاچه‌ها بایکدیگر در دورۀ پلیوستوسن و صحت نتایج به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Urmia Lake Level Fluctuations History in Late Pleistocene

نویسندگان [English]

 • Alireza Salehipour MIlani 1
 • Razyeh Lak 2
 • mojtaba Yamani 3
1 physical Geography Departments of Shahid Beheshti University
2 Research Institute For Earth Science, Geological Survey of Iran
3 faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Marine and lake terraces are the base for Climate Geomorphology Investigations Especially in Quaternary. These Terraces are important not only for climatic aspects but also, they can show a lot of truth in earth and environment evolutions History, Archeology and Human History. .The Urmia Lake because of unstable development and climate change, faced to serious roughness. In order to analysis water level fluctuation of this lake, we need comprehensive study in Urmia paleolimnolgy and investigation other factors such as Human, Climate, Geomorphology, sedimentology and geology that affected this lake.Quaternary sediment boundaries in coastal plain Paleo Lake Coastline was mapped using GIS and RS. for study area. Probability location of Plaeo Lake terraces was drowning using satellite images. In field work besides sampling, lake terraces were investigated in aspect of material, granolometry, color and specially fossils.. Finally paleo lake level reconstructed on satellite images and area that affected by increase paleo lake level was determined
One of the most important evidence to reconstruction of the Urmia lake palogeomorphology and paleo limnology is lake terraces; This research was done with focus on identification and determination ages of Urmia paleo lake level in order to achieve changes in eustatic and water volume in Late Pleistocene
Sedimentological and geomorphological studies of terraces around Lake Van provided a preliminary framework for lake-level variations. In field studies, 24 lake terraces were found in Quaternary sediments. Lowest terraces are located in Islami Island in elevation of 1297 meters and the highest terraces in Damirchi with elevation of 1366 meters Available data suggest that the long-term lake-level changes responded mainly to climate oscillations.
Keyword: 14C Dating, Lake Terraces, Late Pleistocene, Urmia Lake

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lake Level Fluctuation
 • Urmia Lake
 • 14C Dating
 • Late Pleistocene
 • Wurm Period
 1. بربریان. مانوئل. قرشی. منوچهر. ۱۳۶۶. پژوهش بر لرزه زمین ساخت کار بردی و خطر زمین­لرزه، گسلش در دریاچه ارومیه و چگونگی زایش آن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 2. سیاهپوش. محمدتقی. 1352. پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران، ابن‏سینا، تهران.
 3. شاه­حسینی، مجید، امینی. عبدالحسین و شهرابی، مصطفی. 1382. مطالعۀ رسوب­شناسی و محیط تشکیل نهشته­های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آن‌ها با دریاچه، هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 4. شهرابی، مصطفی. 1366. دریاچه­شناسی و زمین­شناسی مهندسی دریاچه ارومیه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 5.  شهرابی. مصطفی. ۱۳۷۲. شرح زمین­شناسی چهارگوش ارومیه، مقیاس 1:250000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 6. خیام. مقصود. 1364. ملاحظاتی چند در سفره‏های آبرفتی و نهشته‏های کواترنر جلگهء تبریز، مجموعه مقالات سمینار جغرافیایی، انتشارات آستان قدس رضوی.
 7. صالحی­پور میلانی، علیرضا، 1394. بررسی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران
 8. صبوری. جعفر، علیمحمدیان. حبیب، مغفوری مقدم، لک، راضیه. 1389. مطالعۀ سنگواره­ها، محیط رسوبی و تعیین سن مطلق پادگانه‌های دریاچه­ای ارومیه، چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ارومیه.
 9. قانقرمه، عبدالعظیم و بیرودیان، نادر. 1391. دگرگونی‌های اقلیمی و نوسانات آبدهی رودخانه‌های بزرگ سواحل جنوبی دریایا خزر، آمایش جغرافیایی فضا،سال دوم، شماره 4.
 10. گوپتا، سونیتا. 1386. اطلاعات عمومی، چاپ دوم.

11. لرستانی، قاسم، اسماعیلی، رضا و اعتمادی، فاطمه. 1394. بررسی تغییرات خط ساحلی دریای خزر در مصب رودخانه‌ها. مطالعه موردی مصب رودخانه فراز، بابل رود و تالار. آمایش جغرافیایی فضا،سال پنجم، شماره 18.  

 1. مغفوری­مقدم، ایرج. ۱۳۷۱. رسوب­شناسی رسوبات پلیوستوسن گستره دریاچه ارومیه، پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال.
  1. Bartov, Y. 1999. The Geology of the Lisan Formation at the Massada Plain and the Lisan Peninsula. Unpublished M.Sc. thesis. The Hebrew University of Jerusalem (In Hebrew with an English abstract).
  2. Bobek, H. 1934. Nature and Implications of Quaternary Climatic Changes in Iran, Proceedings of Symposium on Changes of Climate with Special Reference to and Zones, Rome, UNESCO, 403-413.
  3. Bobek. H. 1937. Die Rolle der Eiszeit in Nordwestiran. In: Z. Gletscherk. 25: 130-183.
  4. Bobek. H. 1969. Zur Kenntnis der südlichen Lut. In: Mitt. Österr. Geogr. Ges. 111: 155-192.
  5. Kuzucuoğlu. Catherine, Christol. Aurélien, Mouralis. Damase, Doğu. Ali-Fuat, Akköprü Ebru. Fort, Monique. Brunstein. Daniel, Zorer .Halil, Fontugne. Michel, Karabiyikoğlu. Mustafa, Scaillet. Stéphane, Reyss. Jean-Louis, Guillou .Hervé.,2010, Formation of the Upper Pleistocene terracesof Lake Van (Turkey), journal od quaternary Science, 25(7): 1124-1113.
  6. Machlus M., Enzel Y., Goldstein, S., Marco, S. and Stein, M. 2000, Reconstructing low levels of Lake Lisan by correlating fan delta and lacustrine deposits. Quaternary International 73-74: 137-144.
  7. Ota, Y., Hull, A.G., Iso, N., Ikeda, Y., Moriya, I. and Yoshikawa, T. 1992. Holocene marine terraces on the northeast coast of North Island, New Zealand, and their tectonic significance. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 35: 273-288.
  8. Pirazzoli. P.A. 2005. Marine Terraces. in M.L. Scheartz, ed., pp. 632-633. Encyclopedia of Coastal Science. Springer, New York.
  9. Schellmann, G., and Brückner, H. 2005. 'Geochronology', in Schwartz, ML (ed) Encyclopedia of Coastal Science. Springer, Dordrecht, pp. 467-472
  10. Schweizer, G. 1975. Untersuchungen zur Physiogeographie von Ost-Untersuchungen zur Physiogeographie von Ost-anatolien und Nordwestiran. Geomorphologische, klima- und hydrogeographische Studien im Vansee- und Rezaiyehsee-Gebiet. Tübinger Geogr. Stud. 60, Tübin- gen.
  11. Schramm, A., Stein, M. and Goldstein S.L. 2000. Calibration of 14C time scale to >40 ka by 234U-230Th dating of Lake Lisan sediments (last glacial Dead Sea). Earth and Planetary Science Letters 175: 27-40
  12. Schellmann, G., Brückner, H. 2005. 'Geochronology', in Schwartz, ML (ed) Encyclopedia of Coastal Science. Springer, Dordrecht, pp. 467-472
  13. Shahrabi, M. 1981. Holocene Lacustrine facies and environment of hypersaline Lake Urmieh. N.W. Iran. Dip. Arb. Ander ETH Zurich, Switzerland.
  14. Schweizer, G. 1975. Untersuchungen zur Physiogeographie von Ost-Untersuchungen zur Physiogeographie von Ost-anatolien und Nordwestiran. Geomorphologische, klima- und hydrogeographische Studien im Vansee- und Rezaiyehsee-Gebiet. Tübinger Geogr. Stud. 60, Tübin- gen.
  15. Wasylikowa, K., Witkowski, A., Walanus, A., hutorowicz, A., alexandrowicz, S.W. and langer, J.J. 2006, Palaeolimnology of Lake Zeribar, Iran, and its climatic implications. In: Quat. Res. 66: 477-493.