دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 1-284 
تحلیل فضایی ‌و ‌زمانی ‌جزایر‌ گرمایی مناطق شهری‌گرگان

صفحه 157-172

10.30488/gps.2019.179397.3031

علی محمدپور؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدودۀ. مورد مطالعه: شهر بجنورد

صفحه 173-196

10.30488/gps.2021.182562.3037

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسن پارسی‌پور