عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های مهاجرتی در تهران مورد: رامشه‌ای‌های مقیم تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استادیار

چکیده

چکیده مهاجرت ممکن است جهت رهایی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی مبدأ به دلایل گوناگون دوام یافته به شکل یک چرخه مهاجرتهای بعدی را سبب گردد. این امر سبب افزایش منافع حاصل از مهاجرت وکاهش هزینه‌های آن می‌گردد. تحقیق حاضر دسته‌ای از مهاجران روستای رامشه (توابع شهرستان اصفهان) ساکن در تهران را مطالعه کرده و در پی آن است تا علل تمرکز و شکل گیری این شبکه مهاجرت را در تهران بررسی کند. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تمرکز این مهاجران در تهران به دلیل حفظ روابط قوی و مستحکم بین مهاجران است که این امر برخاسته از روابط خویشاوندی، فعالیتهای مشابه و نهادهای غیر رسمی مهاجران در تهران است. فعالیت در یک رشته خاص (مواد پلاستیک) سبب شده تا این مهاجران در سه نقطه نزدیک به هم گردآیند و در زمینه های اجتماعی و اقتصادی روابطی قوی داشته باشند. از جمله این روابط می توان به ارتباط گسترده این مهاجران با مبدأ و مراجعات به صورت ماهانه، فصلی و سالانه به مبدأ، شرکت در مراسم های جشن و عزاداری های سایر مهاجرین و روستا، شرکت در مراسم مذهبی حسینیه، مشارکت در انجمن خیریه میثاق، کمک به سایر مهاجرین در یافتن شغل و کمک به اسکان آنها در مقصد و همچنین ازدواج های درون شبکه ای که سبب استحکام هر چه بیشتر روابط آنها گردیده است، اشاره کرد. مجموعه این عوامل سبب شده است تا این دسته از مهاجران از حدود یک قرن از ورود خود به تهران همچنان روابط خود با زادگاه و سایر مهاجران راحفظ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Forming Migration Networks in Tehran

نویسندگان [English]

 • Seyyed Abbas Rajaei 1
 • Bahman Sahneh 2
چکیده [English]

Abstract Effective factors to shaping of migration network in Tehran migration for release form economic, social or political problems in origin, may continue for diverse causes and in form of a cycle, results next migration s. These matters lead to increase of benefits of migration. This research studies migration of Ramshe Village (Isfahan county) who resides in Tehran and following Survey the reasons of concentration and survey shaping the of this migration net in Tehran. Research method is descriptive –analytical and uses techniques of questionnaire and interview. Results of research show that concentration of these migrants Tehran for preservation of power full relations between migrants that origin from familiar relations, same activities and non formal institutions of migrants in Tehran. Activation in special context Plastic materials causes these migrants concentrates in three points and has powerful relations in social and economic contents. Vast relations of thee migrators with origin, and monthly seasonal and annual returns, participation in ceremonies of other mgrators, participation in religious ceremonies in Hoseinie, participation in Misagh charity association, helping to other migrators for finding a job and settle in destination and inter- network marriages that causes that this group of imitators from one century ago before entering to Tehran until now preserve their relation with birthplace other migrants Key Words: Migration; Rural-Urban Migration; Social Capital; Migration Networks Key Words: Migration; Rural-Urban Migration; Social Capital; Migration Networks Key Words: Migration; Rural-Urban Migration; Social Capital; Migration Networks Key Words: Migration; Rural-Urban Migration; Social Capital; Migration Networks Key Words: Migration; Rural-Urban Migration; Social Capital; Migration Networks

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Migration
 • rural-urban migration
 • Social Capital
 • Migration Networks
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی. 1380. مهاجرت­های روستایی و علل پیآمد آن نمونه: استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 1، صفحات 144-67.
 2. ارشاد، فرهنگ و عزیز حزباوی. 1384. بررسی برخی انگیزه‏های تمایل به برون‏کوچی از شهر اهواز، مجله جامعه‏شناسی ایران، شماره 2، صفحات 120- 107.
 3. اوبرای، آمار چیت سینگ. 1370. مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمه دکتر فرهنگ ارشاد، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران.
 4. حمایت خواه، مصطفی. 1388. نقش شبکه­های مهاجران روستایی ساکن در کلانشهرها و نقش آنها در توسعه روستاهای مبدا، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 5. حیدری، جمال. 1378. پیامدهای فضایی مکانی مهاجرت­های روستایی بخش عقدا شهرستان اردکان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده شهید بهشتی.
 6. رضوانی، محمدرضا، اکبریان، سعید.، رونیزی و رجایی، سیدعباس. 1387. نقش وجوه ارسالی و سرمایه‌گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد دهستان رامشه (شهرستان اصفهان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 66، صفحات 16-1.
 7. شارع‌پور، محمود. 1386. نقش شبکه­های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 91.
 8. شاه‌چراغ، سیده‌محبوبه. 1387. نقش مهاجران روستایی ساکن در شهرها در توسعه اقتصادی روستاها، مورد: دهستان دهملا، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 9. طاهرخانی، مهدی. 1379. تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت­های روستا -شهری؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 3، شماره پیاپی 62. صفحات: 81-61.

10. قاسمی، آذر. 1388. ارزیابی نقش شبکه­های مهاجرت در توسعه روستایی، مورد داریان و کافی الملک، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.  

11. مستوفی الممالکی، رضا. 1376. تحلیل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موثر در پیدایش و روند مهاجرت‌های روستایی به نقاط شهری کشور از سال 1340 تاکنون و عواقب آن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 1، صفحات 90-68.

12. نوریان، محمد (1380). نقش مهاجرت­های روستایی بر رشد فیزیکی شهر کوهدشت (بعد از انقلاب)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده شهید بهشتی.

13. Boisjoly, J. and Greg J. Duncan. 1995. Access to Social capital, Journal of Family Issues 16(5): 609-632.

14. Bourdieu, Pierre. 1986. The form of Social Capital, pp. 241-258 in Handbook of Theory and Research for The Sociology of education. Edited by J. Richardson. New York: Greenwoods press.

15. Chapman, M. and Masell R. Prothero. 1985. Migration with Endogenous Moving Costs, American Economic Review 68(4): 909-921.

16. Clark, A.V. 1986. Human Migration Beverly Hills, CA: Sage Publications.

17. Coleman. James. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94: 95-120.

18. Curran, Sara R., and Estela Rivero-Fuentes. 2003. Engendering Migrant Networks: the Case of Mexican Migration, Demography, 40(2): 289-307.

19. De Jone, Gordon, Andrea G. Johnson, and Kerry, Richter. 1996. Determinations of Migration Values and Expectations in Rural Thailand. Asian and Pacific Migration Journal, 5(4): 319-416.

20. Fukuyama, F. 1995. Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity, NY: Free Press.

21. Fuller Theodore D., Peerasit Kamuansipa, and Paul light foot. 1990. Urban Ties of Rural Thais, International Migration Review, 24(3): 534-562.

22. Garip, Filiz. 2007. From Migrant Social Capital to Community Development: A Relational Account of Migration, Remittances and Inequality, These for degree of Doctor of Philosophy, Department of Sociology Princeton University.

23. Gilbert and Gugler. 1982. Cities poverty and Development: Urbanization in The Third World, Oxford university press.

24. Goldstein, I.L. 1992. Training in Organizations, Wadsworth, Inc., Belmont, CA. Industrial Relations, Vol. 24, and pp. 47-54.

25. Gust, A.M.,  and Stamm, K.R. 1993. Paths of community Integration. Sociological Quarterly 34(4): 581-596.

26. Hagan, Jacqueline, Eschbach, Karl. and Rodriguez, Nestor. 2008. U.S. Deportation Policy, Family Separation, and Circular Migration. “International Migration Review, 42(1): 64–88.

27. Hofferth, Sandra and Iceland, Johan. 1998. Social capital, Rationality & Society, 11(1):79-102

28. Lee, Seong Woo and c. Roseman. 1997. Individual and Community – Level Factors of Out-Migration in the Philippines Boulder and London: Westview Press.

29. Massey, Douglas S. et al. 1993. Theories of international Migration: A Review and Appraisal, Population Development Review, 19(3): 431-466.

30. Massey, Douglas S. Rafael Alarcon, Jorge Durand, and Hector Gonzales. 1987. Return to Actlan: The Social Process If international Migration from western Mexico University of California press.

31. Massey Douglas S. And Kristian, E. Espinosa. 1997. What’s Driving Mexico – U.s. Migration? A Theoretical, Empirical, and Policy Analysis, American Journal of Sociology 102(4): 939-999.

32. Massey, Douglas S. Joaquin E. Espinosa. 1997. What’s Driving Mexico-U.S. Migration? A theoretical, Empirical, and policy Analysis, American Journal of Sociology, 102(4): 939-999.

33. Palen, Johon. 1997. The urban World The McGraw- Hill Companies. Inc.

34. Putnam. Robert, D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public life, The American Prospect, 13: 391-402.

35. Zahniser, Steven S. 1999. One Border, Two Transitions: Mexican Migration to the United States as a tow- way Process. American Behavioral Scientist, 42(9): 1350-1380.