دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 1-216 
گرمایش جهانی و اثرات ‌آن بر سیستم‌های ژئوپولیتیک نظام بین الملل

صفحه 170-188

بهلول علیجانی؛ ندا مجیدی راد؛ محمد سعید نجفی؛ احمد خدائی؛ سعید رحیمی هرآبادی